Gwd thing UAC yn Sioe Frenhinol Cymru

Baler cord, cap stabal, rigger boots a mwstash - delwedd weddol gyffredin o ffermwyr yng Nghymru dros y degawdau, ond diolch i un dyn o Gwmfelin Mynach, mae’r ddelwedd bellach yn un eithaf eiconig...dyma’r Welsh Whisperer.

Mae’r dyn sy’n prysur wneud enw iddo’i hun fel perfformiwr, cyflwynydd radio a phersonoliaeth deledu boblogaidd yn ymuno gydag Undeb Amaethwyr Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru.

Yn perfformio yn arbennig ar gyfer UAC, nos Lun Gorffennaf 23 ym mhafiliwn yr Undeb ar faes y sioe, edrychwn ymlaen at glywed y ffefrynnau megis Loris Mansel Davies, Bois y JCB, Bois y Loris, Classifieds y Farmers Guardian a Ni’n Belo Nawr.

Bydd y noson yn dechrau am 6.30yh gyda chŵn poeth am ddim a bar.


  • Created on .

Dilyn ôl traed y Porthmyn

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg, Y Tir

Prin fod neb bellach yn cofio'r helbul a achoswyd gan y ‘Beast from the East’ a storm Emma ar ddechrau mis Mawrth wrth i ni fwynhau’r Gŵyl Banc Cyntaf Mai poethaf a gofnodwyd erioed, yn ôl gwybodusion y swyddfa dywydd.  Pawb yn croesawu ychydig o dywydd sych a chynnes ac arwyddion o’r diwedd bod y borfa’n tyfu a rhyw fath o normalrwydd yn dychwelyd i’r tir.

Pen y daith i ni ar ddiwrnod poethaf y flwyddyn hyd yn hyn oedd mart Llanybydder, ac wrth lwytho’r trelar ben bore, meddyliais pa mor hwylus yw cludo anifeiliaid o un man i’r llall heb unrhyw drafferth.  Ond nid felly oedd pethau blynyddoedd yn ôl.

Heb drelar na lori, sut oedd modd mynd a anifeiliaid i’r farchnad? 


  • Created on .

UAC yn ymateb i Gynllun Gwrth-laeth Gordewdra Plant

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn rhybuddio y gallai'r mesurau ariannol argymhelliedig a amlinellwyd yng Nghynllun Gordewdra Plant Pwyllgor Iechyd Tŷ’r Cyffredin gael goblygiadau niweidiol a phellgyrhaeddol ar gyfer sector llaeth Cymru.


  • Created on .

Y Prif Weinidog i annerch Cyfarfod Blynyddol UAC

 

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at groesawu’r Prif Weinidog Carwyn Jones fel prif siaradwr ei chyfarfod blynyddol, sydd i’w chynnal, dydd Llun Mehefin 18, yn Ystafell William Davies, IBERS yn Aberystwyth.

Bydd Llywydd UAC Glyn Roberts yn estyn croeso cynnes i’r digwyddiad a fydd yn dechrau am 1.30yp, gyda sesiwn holi ac ateb ar Brexit a #AmaethAmByth i ddilyn.

Wrth siarad cyn y cyfarfod blynyddol, dywedodd Glyn Roberts: "Rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r Prif Weinidog i'n cyfarfod blynyddol, sy'n debygol o fod y cysylltiad olaf â UAC yn ei rôl bresennol.

"Mae'n addo bod yn brynhawn gwych o drafodaethau materion ffermio, gyda ffocws cryf ar amaethyddiaeth yng Nghymru ar ôl Brexit, yn ogystal â #CyllidFfermioTeg ac rwy'n gobeithio gweld llawer ohonoch yno.

"Ac yn ôl y traddodiad, byddwn hefyd yn datgelu enillwyr Gwobr Owen Slaymaker UAC, Gwobr Aelodau Newydd UAC, a Gwobr Gwasanaeth Hir UAC, yn ogystal ag amrywiaeth o wobrau Gwasanaethau Yswiriant FUW."


  • Created on .

UAC yn edrych ymlaen at gyfarfod cyffredinol blynyddol Ynys Môn

 

Mae cangen Ynys Môn o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at groesawu aelodau i’w cyfarfod cyffredinol blynyddol, dydd Gwener Mehefin 1, a gynhelir ym Mhafiliwn Maes Sioe Sir Fôn, i ddechrau am 7.30yh.

Siaradwyr gwadd y noson yw AS Ynys Môn Albert Owen a Dirprwy Lywydd UAC Brian Thomas.

Dywedodd Euros Jones, Swyddog Gweithredol Ynys Môn: "Bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cynnig llawer i aelodau gnoi cil drosto wrth i ni drafod amaethyddiaeth a Brexit gyda'n dau brif siaradwr.

"Mae’n gyfnod o ansicrwydd i’n diwydiant ac rwy'n edrych ymlaen at drafod y pwnc ymhellach ar y noson. Mae'n addo bod yn noson wych ac rwy'n gobeithio y gall llawer ohonoch ymuno â ni."

Gwahoddir yr aelodau hefyd i ymuno â UAC am dderbyniad caws a gwin o 4yp ymlaen yn swyddfa Llangefni i gwrdd â'u Swyddogion Gweithredol Sirol newydd.

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Alaw Jones, Swyddog Gweithredol UAC Ynys Môn: "Rydw i'n hynod o gyffrous i gwrdd â llawer mwy o'n haelodau yma yn swyddfa Llangefni, a gobeithio y gallant ymuno â ni am gaws a gwin a llawer o drafodaethau #AmaethAmByth."

Dylai'r rhai hynny sy'n dymuno mynychu'r derbyniad caws a gwin a'r cyfarfod cyffredinol blynyddol gysylltu â swyddfa Llangefni ar 01248 750250.


  • Created on .

UAC Sir Gaernarfon yn edrych ymlaen at Ras Aredig

 

Mae ffermwyr yng Ngogledd Cymru'n edrych ymlaen at Ras Aredig sydd i’w chynnal ym Mhorth Gwylan, Tudweiliog, Pwllheli ar ddydd Sadwrn Ebrill 28.

Ar wahân i'r cystadlaethau aredig, bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys arddangosiadau o hen beiriannau, stondinau masnach a chystadlaethau eraill, gan gynnwys ffensio, cloddio gyda digger, saethu colomennod clai a thynnu'r gelyn.

Bydd tîm UAC Sir Gaernarfon wrth law i sgwrsio am faterion amaethyddol a bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Dywedodd Cadeirydd UAC Sir Gaernarfon Tudur Parry: "Rydym yn edrych ymlaen at groesawu aelodau'r Undeb i'n stondin am sgyrsiau am y materion amaethyddiaeth ddiweddaraf dros baned o de a gobeithio y gall llawer ymuno â ni ar y diwrnod - diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa UAC Sir Gaernarfon ar 01286 672 541.


  • Created on .

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post
FUW Logo