Ffermwyr Meirionnydd yn mwynhau brecwastau blasus

Cafodd pobl Meirionnydd wledd o frecwastau ar ddiwedd mis Ionawr, gyda thîm lleol Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal pedwar brecwast ffermdy.

Cynhaliwyd y digwyddiadau fel rhan o ymgyrch Wythnos Brecwast Ffermdy UAC, gan godi proffil cynnyrch Cymru a chael gwleidyddion, rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd yn gyffredinol i ddeall rôl bwysig y sector bwyd a diod yn ein bywydau bob dydd.


  • Created on .

Ffermwyr Sir Ddinbych yn cynnal brecwast ffermdy llwyddiannus

Er mwyn hyrwyddo manteision iechyd a hefyd yr amrywiaeth o gynnyrch brecwast o safon uchel sydd ar gael yng Nghymru, cynhaliodd cangen Sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru frecwast ffermdy ar ddydd Sadwrn, Ionawr 27 yn Neuadd Bentref Llansannan.

Cododd y brecwast, a drefnwyd fel rhan o ymgyrch wythnos brecwast Ffermdy UAC, £800 ar gyfer achosion elusennol yr Undeb - Cymdeithas Alzheimer Cymru a'r Farming Community Network (FCN).


  • Created on .

Brecwastau UAC Caernarfon yn codi dros £6,300 i elusen

Wythnos diwethaf, cafwyd amser gwych gan bawb a fynychodd y 7 brecwast a drefnwyd ar draws y sir gan Gangen Sir Gaernarfon o Undeb Amaethwyr Cymru.

Mae dros £6,300 eisoes wedi'i roi gan bobl leol gydag arian yn dal i lifo mewn. Mynychodd dros 500 o bobl y brecwastau ledled y sir, a oedd yn gefnogaeth wych gan yr holl gymunedau lleol.

"Gwnaeth gwragedd y ffermwyr waith ardderchog gyda chymorth gan ffrindiau a theulu ym mhob lleoliad. Rhaid i ni ddiolch i Anita Thomas, Gwenan Jones, Carol Jones, Helen Jones, Anne Franz, Eleri Roberts, Anwen Jones a Sara Evans a'u timau gweithgar am yr ymdrech wych i godi cymaint o arian i elusennau gwerth chweil, sef Elusennau’r Llywydd - Cymdeithas Alzheimer Cymru a FCN (Farming Community Network) a Chronfa Cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019," meddai Tudur Parry, Cadeirydd cangen Caernarfon o UAC.

“Ni fyddai'r wythnos lwyddiannus wedi bod yn bosibl heb y rhoddion amhrisiadwy gan y busnesau lleol," ychwanegodd.

Rhoddwyd yr holl fwyd gan y canlynol:

Hirdre Isaf’s Happy Eggs o Dudweiliog; Cigydd O.G Owen a’i Fab Cyf, Caernarfon; Oinc Oink, Ffridd, Llithfaen; Cigydd Dafydd Wyn Jones a’i Fab, Caernarfon; Cigydd A Ll & H Williams, Edern; Hufenfa De Arfon, Rhydygwystl; K E Taylor, Daughter & Son, Cricieth; Welsh Lady, Y Ffôr; Tesco, Bangor; A.F Blakemore, Bangor; Llaethdy Ll?n, Madryn Isaf, Boduan; Co-op, Llanfairfechan; Ieuan Edwards o Gonwy; John Williams o Llanfairfechan; Becws Islyn, Aberdaron; Spar, Pwllheli; Cig Llechwedd, Llangefni; Tesco, Caernarfon;  Elystan Metcalfe Llanrwst; Popty Tandderwen, Betws-y-Coed; Belmont, Llanddoged; Llaeth y Llan Llanefydd; T & M Roberts, Ochr Cefn Isa, Ysbyty Ifan; Ffrwythau D J, Porthmadog;  Garej a Siop Morfa Nefyn; Wynnstay, Pengroeslon; R.H. Evans (Hywel Jones) Pwllheli; Becws Glanrhyd, Llanaelhaearn; Wyau Plas Newydd, Llwyndyrus; Cig Ceirion, Sarn; Becws Gors Bach, Morris Bros, Cwm-y- Glo; Morrisons Caernarfon; Wyau Desach, Clynnog fawr; Caffi Idris, Cricieth; Cae Melwr, Llanrwst; A.L & R.O Jones, Cigydd, Llanrwst; D.I. Hughes, Pencraig Uchaf, Betws y Coed; Hafan Hire; Cigoedd y Llain, Pwllheli; Tesco, Porthmadog; Aldi, Pwllheli; Tonnau, Pwllheli; Cigoedd y Maes, Pwllheli; Ian Jones, Wyau Penygroes; Siop y Pentref, Llanfairfechan; Nerys; Emyr Evans a’i Gwmni; Popdy Lleuar, Penygroes; Spar, Aberdaron; Spar, Nefyn; Llefrith Tir Glyn, Aberdaron; T? Newydd, Aberdaron; Eleri Stores, Aberdaron; Caban Bysgod/Sblash, Aberdaron; Llên Ll?n, Pwllheli.

 


  • Created on .

Ydych chi wedi cwblhau’r Stocrestr Flynyddol Defaid a Geifr?

Mae pawb sy’n cadw defaid a geifr yng Nghymru yn cael eu hatgoffa i gyflwyno eu stocrestr flynyddol erbyn 1 Chwefror, er mwyn osgoi cosbau posibl.

Gellir cyflwyno'r ffurflen naill a’i trwy fynd i wefan EID Cymru (www.eidcymru.org), neu drwy ddychwelyd y ffurflen bapur yn yr amlen ragdaledig.


  • Created on .

Neges Blwyddyn Newydd y Llywydd

Wrth i ni ddechrau 2018, er gwaethaf yr holl ansicrwydd ynghylch Brexit, rwy'n teimlo bod yna elfen o obaith – mwy yn sicr na deuddeng mis yn ôl.

Cafodd y negeseuon allweddol a gyflwynwyd gan UAC yn 2016 a 2017 eu hanwybyddu neu eu gwrth-ddweud gan Lywodraeth y DU, ond bellach mae’r negeseuon wedi treiddio trwyddo; mae’r agwedd ‘dim cytundeb yn well na chytundeb gwael’ wedi cymryd lle geiriau megis pontio, ac erbyn hyn mae'r rhan fwyaf bellach wedi ymuno gyda UAC i gydnabod y dylai fframwaith ôl-Brexit DU ar gyfer amaethyddiaeth, a gytunwyd mewn partneriaeth rhwng Llywodraethau, amddiffyn, nid tanseilio datganoli a'n cenhedloedd datganoledig. Yn y cyfamser, yn agosach at adref, derbyniwyd ein galwad am agwedd wedi'i dargedu ac yn fwy cymesur tuag at Parthau Perygl Nitradau.

Fodd bynnag, yn 2018, mae angen i ni sicrhau bod camau o'r fath tuag at bolisïau synhwyrol a chymesur yn parhau ar y trywydd iawn, a ddim yn cael eu taflu naill ochr gan y rhai hynny sydd a fawr ddim o ddealltwriaeth o anghenion ymarferol busnesau a ffermydd teuluol.

Gyda 2018 yn debygol o gynnwys rhagor o gyfarfodydd rheolaidd gyda Gweinidogion Cymru a’r DU, yn ogystal â phwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol a San Steffan, bydd UAC yn parhau i godi pwyntiau o'r fath, a hefyd yn pwyso am atebion ymarferol drwy'r nifer o bwyllgorau yr ydym yn mynychu.

Rhaid i ni hefyd fod yn realistig ynghylch yr heriau sy'n ein hwynebu dros y flwyddyn i ddod: Bydd y trafodaethau am berthynas fasnachu'r dyfodol rhwng y DU a'r UE yn cael effaith ar bob busnes a busnes fferm yng Nghymru sy'n rhyngweithio â hwy; bydd gan bob un o'r 27 Aelod-wladwriaethau sydd ar ôl flaenoriaethau o ran cytundeb masnach y dyfodol, ac felly rhaid i ni sicrhau nad yw amaethyddiaeth Cymru yn cael anghofio neu yn cael cam yn y cytundeb masnach derfynol.

Yn y cyfamser, bydd materion megis TB mewn gwartheg, symudiadau anifeiliaid a'r dull newydd o fynd i'r afael â lefelau nitrad a llygredd arall yn mynd a chryn dipyn o’n hamser wrth i ni weithio i sicrhau canlyniadau synhwyrol ar gyfer busnesau fferm, a lobïo am newidiadau sy'n adlewyrchu'r nifer o broblemau a rhwystrau a wynebir ein haelodau.

P'un a yw'n ymdrin â phroblemau unigol ar ran yr aelodau, gweithio er mwyn cyflawni newidiadau synhwyrol i ddeddfwriaeth sy'n helpu busnesau fferm neu lobïo am ganlyniad synhwyrol i Brexit, bydd UAC yn parhau i wneud ei gorau ym 2018 er mwyn sicrhau bod ffermydd teuluol Cymru yn cael eu cydnabod a’u diogelu.

O gofio'r ansicrwydd a wynebwn dros y blynyddoedd i ddod, mae'n anoddach nag erioed i'r ffermydd teuluol hynny wneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol. O ran sicrhau sefydlogrwydd busnesau fferm yn y blynyddoedd i ddod, credaf ei bod yn hanfodol i ddadansoddi sefyllfaoedd ariannol yn drylwyr, a gweithio tuag at effeithlonrwydd. Bydd hyn yn cynorthwyo gyda’r cynllunio gorau posibl ar gyfer y dyfodol, gan sicrhau'r dyfodol gorau posibl i'n busnesau.

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd hapus a ffyniannus i chi gyd.

 


  • Created on .

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post
FUW Logo