UAC yn mynd a phryderon ynghylch ymosodiadau da byw i Lundain

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud wrth Grŵp Hollbleidiol ar Les Anifeiliaid yn Llundain am y problemau cynyddol sy’n cael eu hachosi gan ymosodiadau ar dda byw.

Yn ogystal â UAC, clywodd y Grŵp gan dirfeddianwyr, llywodraeth leol, yr heddlu, ac elusennau cŵn am yr hyn sy’n cael ei wneud i ymdrin ag atal ymosodiadau cŵn ar dda byw, gyda’r bwriad o sefydlu ymarfer da fel ffordd o leihau’r nifer o ymosodiadau.

Mae UAC wedi dweud ers peth amser, bod rhaid cael gwell ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd, yn ogystal â chofnod canolog o ymosodiadau, rheoliad tynnach a gorfodaeth well er mwyn diogelu ffermydd rhag pwysau ariannol a straen emosiynol difrifol.

Elwyn Probert

Yn siarad ar ôl y cyfarfod, dywedodd Elwyn Probert, is gadeirydd Pwyllgor Da Byw UAC sy’n ffermio ar ffiniau dwyreiniol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: “Mae’r grŵp wedi rhoi cyfle gwych i UAC drafod y materion cyfoes, cyfle i ni son am ein gweithgareddau ni a thrafod y ffordd ymlaen.

"Yn anffodus, ac er gwaethaf buddsoddiad sylweddol yn y diwydiant, nid yw'r cyhoedd yn llwyr ymwybodol o allu eu cŵn i ymosod, anafu neu ladd da byw. Hefyd, ar hyn o bryd nid oes cofnod canolog o ymosodiadau cŵn ar dda byw, sy'n golygu bod yr union effaith yn parhau i fod yn anhysbys ac mae'n debyg nid yw llawer o achosion yn gweld golau ddydd. "

Yn gynharach eleni, cyflwynodd UAC dystiolaeth i ASau yn Nhŷ'r Arglwyddi ar y colledion ariannol ac emosiynol yn sgil cŵn yn ymosod ar dda byw. Gall colledion oherwydd ymosodiadau ar dda byw fod yn ddegau o filoedd o bunnoedd ac maent hyd yn oed wedi arwain at fethiant rhai busnesau.

"Mae colledion busnes yn cynnwys colli stoc, cynhyrchu'n lleihau oherwydd straen, erthyliadau a cholli arian yn stoc y dyfodol. Gall y costau hyn fod yn sylweddol ar y cyd a chostau yswiriant, biliau milfeddygol a gwaredu carcasau.

"Mae UAC yn parhau i annog aelodau'r cyhoedd i gadw cŵn ar dennyn wrth ymyl da byw ac yn defnyddio'r wybodaeth a gafwyd yn ddiweddar gan y Grŵp Hollbleidiol er mwyn gweithio ymhellach o fewn y maes yma," ychwanegodd Elwyn Probert.


  • Created on .

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post
FUW Logo