DPJ Foundation yw elusen nesaf FUW

Mae’r gymuned amaethyddol yn bwrw ymlaen â phethau, ddim yn dangos teimladau yn aml, nac yn rhannu'r baich. Gall llawer fod yn cuddio problemau oddi wrthynt hwy eu hunain, eu teuluoedd a'u ffrindiau ac mae siarad am deimladau personol yn anghyfforddus i lawer.

Wrth gydnabod y broblem, addawodd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn Sioe Frenhinol Cymru 2017 i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig ac i barhau â'r sgwrs am y materion ehangach sy'n ymwneud ag iechyd meddwl mewn ardaloedd gwledig.

  • Created on .

FUW yn anrhydeddu gwraig contractwr amaethyddol am fod yn ysbrydoliaeth iechyd meddwl

Mae Emma Picton-Jones, gwraig contractwr amaethyddol yn ysbrydoliaeth, ac mae hi bellach yn mynd tu hwnt i’r galw i hyrwyddo materion iechyd meddwl o fewn amaethyddiaeth, ac mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi cyflwyno gwobr arbennig iddi.
 
Cyflawnodd gŵr Emma Daniel hunanladdiad yn 2016, ac er cof amdano sefydlodd DPJ Foundation sydd bellach yn dechrau darparu cefnogaeth ledled Cymru i deuluoedd amaethyddol sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â phroblemau iechyd meddwl.
  • Created on .

Anrhydeddu ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro am wasanaethau i amaethyddiaeth

Mae ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro, Brian Thomas, a ddechreuodd ei yrfa ffermio ym 15 mlwydd oed, wedi cael ei gydnabod gyda gwobr fewnol Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) am wasanaethau i amaethyddiaeth.

Wrth gyflwyno'r wobr yn nerbyniad Llywydd FUW (Dydd Mercher, 24 Gorffennaf) yn y 100fed Sioe Frenhinol Cymru, dywedodd Llywydd yr Undeb Glyn Roberts: “Mae Brian wedi bod yn ffrind cadarn ac yn gydweithiwr ers dros 20 mlynedd. Mae bob amser yn barod i helpu, cefnogi a rhoi cyngor. Mae'n deg dweud bod Brian yn rhywun y gallwn ac y gallaf ddibynnu arno.

  • Created on .

Cadw cysylltiad gyda’r ffermwyr ifanc – mae yna fywyd ar ôl CFfI

Mae'n ddiwedd cyfnod. Yn swyddogol, mae ffermwyr ifanc yn hen pan fyddant yn cyrraedd 26 oed.  Ond mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi sefydlu ffordd newydd o gadw mewn cysylltiad ar gyfer y rhai hynny sydd dros 20 oed, gyda’r pwyslais ar roi cyfle i ffermwyr ifanc gadw mewn cysylltiad - a pharhau i fwynhau cymdeithasu.

  • Created on .

FUW yn trafod y prif bryderon amaethyddol gydag Ysgrifenyddion Gwladol

Effeithiau trychinebus Brexit heb gytundeb oedd un o'r materion a godwyd yn ystod cyfarfod rhwng Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) a'r Ysgrifennydd Amaethyddiaeth Michael Gove ac Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns.

Yn ystod y cyfarfod, dywedodd Llywydd FUW Glyn Roberts wrth Mr Gove a Mr Cairns na fyddai unrhyw Lywodraeth neu Senedd gyfrifol yn caniatáu i'r DU adael yr UE heb gytundeb.

  • Created on .

Gwern, y technegydd tractor yn setlo - ac yn helpu i gadw'r economi wledig yn fyw

Ar un adeg, bu Gwern Williams yn gweithio am flynyddoedd lawer ledled Ewrop, De Affrica a’r Dwyrain Canol  fel peiriannydd Massey Ferguson.

Erbyn hyn mae ef, ei wraig a'i ddau blentyn ifanc yn rhedeg fferm eu hunain sef Nantygwyrddail, Islawrdref, ger Dolgellau, ar denantiaeth 15 mlynedd gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a hynny ers mis Hydref 2017.

Ond nid yw Gwern wedi gorffen gyda’r tractorau eto. Yn ogystal â rheoli fferm 350 erw ym Meirionnydd, gyda 250 o hynny yn dir mynydd, mae Gwern yn rhedeg ei fusnes ei hun yn trwsio tractorau a pheiriannau er mwyn sicrhau incwm ychwanegol.

“Dim ond tua 20 erw o'r fferm sy’n addas ar gyfer cynaeafu silwair,” meddai Gwern.

  • Created on .