Ni ddylid anghofio effaith y tywydd ynghanol dadleuon Brexit

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) yn dweud y dylai effeithiau presennol y tywydd ar ddiwydiant amaethyddol Cymru fod yn ffocws allweddol i lywodraethau, a ddim yn cael eu hanghofio ynghanol dadleuon pwysig eraill sy’n ymwneud a Brexit a pholisïau gwledig y dyfodol.

Yn siarad yng nghynhadledd UAC i’r wasg ar drothwy’r sioe frenhinol, dywedodd Llywydd UAC Glyn Roberts er bod pryderon ynghylch materion fel cytundebau masnach ôl-Brexit neu bolisïau amaethyddol y dyfodol yn hollbwysig, mae’n rhaid i’r angen am ofalu am anifeiliaid nawr a sicrhau bod digon o borthiant i ofalu amdanynt trwy'r gaeaf fod yn flaenoriaeth.

  • Created on .

Trafodaethau hollbwysig UAC yn Sioe Frenhinol Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru'n edrych ymlaen at archwilio a thrafod y materion pwysig sy'n wynebu'r diwydiant ffermio yng Nghymru, megis troseddau gwledig, Brexit, iechyd meddwl, arloesi ac arallgyfeirio, yn ogystal â chyfathrebu symudol yn Sioe Frenhinol Cymru 2018 (Dydd Llun 23 - Dydd Iau, 26 Gorffennaf) trwy gynnal cyfres o seminarau a grwpiau trafod.

  • Created on .

Mis y cystadlu, cneifio, cynhaeaf a’r canu

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg, Y Tir

Wel, allwch chi gredu bod ni hanner ffordd trwy 2018 yn barod?  I le mae amser yn mynd dwedwch? Mae mis Mehefin wedi bod yn fis prysur i ni, sioe gyntaf y tymor, cneifio, medru gwneud silwair, a hynny ar ddiwrnod hiraf y flwyddyn, sef hirddydd haf.  Yn dyw hi wedi bod yn braf peidio gorfod poeni am ragolygon y tywydd a chynhaeafu’n hamddenol? I gloi’r mis, cafwyd penwythnos arbennig o ddathlu diwylliant cefn gwlad ar ei orau.

  • Created on .

UAC Meirionnydd yn amlygu pryderon yr aelodau iau

Bu aelodau iau cangen Meirionnydd Undeb Amaethwyr Cymru a Gareth Wilson, pennaeth Polisi Ffermio yn y Dyfodol Llywodraeth Cymru, yn ymweld â phedair  fferm yn rhan ddwyreiniol y sir yr wythnos diwethaf.

Trefnwyd yr ymweliadau i dynnu sylw at bryderon ffermwyr iau, a manteisio ar y cyfle i sgwrsio gydag aelodau o'r teulu am gyflwr presennol y diwydiant amaethyddol a'r ansicrwydd a'r heriau sydd o'n blaenau, yn enwedig o ran y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

  • Created on .

Gwd thing UAC yn Sioe Frenhinol Cymru

Baler cord, cap stabal, rigger boots a mwstash - delwedd weddol gyffredin o ffermwyr yng Nghymru dros y degawdau, ond diolch i un dyn o Gwmfelin Mynach, mae’r ddelwedd bellach yn un eithaf eiconig...dyma’r Welsh Whisperer.

Mae’r dyn sy’n prysur wneud enw iddo’i hun fel perfformiwr, cyflwynydd radio a phersonoliaeth deledu boblogaidd yn ymuno gydag Undeb Amaethwyr Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru.

Yn perfformio yn arbennig ar gyfer UAC, nos Lun Gorffennaf 23 ym mhafiliwn yr Undeb ar faes y sioe, edrychwn ymlaen at glywed y ffefrynnau megis Loris Mansel Davies, Bois y JCB, Bois y Loris, Classifieds y Farmers Guardian a Ni’n Belo Nawr.

Bydd y noson yn dechrau am 6.30yh gyda chŵn poeth am ddim a bar.

  • Created on .

Dilyn ôl traed y Porthmyn

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg, Y Tir

Prin fod neb bellach yn cofio'r helbul a achoswyd gan y ‘Beast from the East’ a storm Emma ar ddechrau mis Mawrth wrth i ni fwynhau’r Gŵyl Banc Cyntaf Mai poethaf a gofnodwyd erioed, yn ôl gwybodusion y swyddfa dywydd.  Pawb yn croesawu ychydig o dywydd sych a chynnes ac arwyddion o’r diwedd bod y borfa’n tyfu a rhyw fath o normalrwydd yn dychwelyd i’r tir.

Pen y daith i ni ar ddiwrnod poethaf y flwyddyn hyd yn hyn oedd mart Llanybydder, ac wrth lwytho’r trelar ben bore, meddyliais pa mor hwylus yw cludo anifeiliaid o un man i’r llall heb unrhyw drafferth.  Ond nid felly oedd pethau blynyddoedd yn ôl.

Heb drelar na lori, sut oedd modd mynd a anifeiliaid i’r farchnad? 

  • Created on .

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post
FUW Logo