Dylai Llywodraeth Cymru gamu mewn i achub safle prosesu caws yng Ngogledd Cymru - FUW

Mae cau safle prosesu llaeth gwerth £6.5 miliwn yng ngogledd Cymru, sy'n rhoi hyd at 80 o swyddi yn y fantol, yn ergyd fawr i weithwyr a'u teuluoedd ac yn bryder mawr i gynhyrchwyr llaeth yng Nghymru, meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

Derbyniodd Cwmni Bwyd GRH grant o £1.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn 2017, i ail-leoli ei bencadlys ym Minffordd, ond credir bellach y bydd yn mynd i ddwylo’r derbynwyr KPMG.

“Gallai hyn gael effaith ddinistriol ar y gweithwyr a'u teuluoedd, a'r gymuned ehangach,” meddai Dai Miles, Cadeirydd Pwyllgor Llaeth FUW. “Dylai sicrhau dyfodol i'r safle fod yn bwysig iawn i'r ardal a Llywodraeth Cymru, a fuddsoddodd £ 1.7 miliwn yn y busnes, ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ddod o hyd i berchnogion newydd i gymryd y safle pwrpasol.

“Mae'r newyddion diweddaraf hyn yn peri pryder sylweddol i'r sector llaeth yng Nghymru gyda gostyngiad pellach yn y gallu prosesu yng Nghymru. Os yw hyn yn golygu colli rhagor o brosesu yng Nghymru, yna mae hyn yn golygu colli manteision economaidd prosesu yng Nghymru a phryder mawr i gynhyrchwyr llaeth yn yr ardal.” ychwanegodd Mr Miles.

  • Created on .

Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn adlewyrchu harddwch Dyffryn Conwy

Noddir cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 gan ganghennau sir Gaernarfon a sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru ar ôl i’r Undeb roi hysbyseb ym mhob un o bapurau bro ardal yr Eisteddfod yn gofyn am ddyluniadau.

Derbyniwyd nifer o geisiadau a dyluniad Gwenan Jones o fferm Tŷ’n Rhos, Pentrefoelas oedd yn llwyddiannus. O’i magwraeth yng nghefn gwlad Dyffryn Conwy a gradd mewn Arlunio, Dylunio a Gwneuthuro o Ysgol Celf a Dylunio, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, cafodd Gwenan ei hysbrydoli gan yr afon Conwy a diwylliannau’r sir.

Defnyddiodd ddelweddau o’r dyffryn i greu dyluniad eithriadol o hardd gydag afon Conwy fel asgwrn cefn y sir, tref Llanrwst a’i diwydiannau.  Mae ffôn fugail hefyd yn un o’r siapiau arloesol ar gyfer y gadair, sy’n symbolaeth gadarn ac urddasol o’r sir a’i diwylliannau.

  • Created on .

Pryderon am y dyfodol - FUW yn galw am lywodraethu da er mwyn sicrhau sefydlogrwydd i ffermydd teuluol Cymru

Yn sgil cyfnod o ansicrwydd llwyr o ran yr hyn bydd Brexit yn ei olygu i ffermio a Chymru fel cenedl, mae Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW), Glyn Roberts, wedi galw ar Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, am lywodraethu da er mwyn diogelu ffermydd teuluol Cymru mewn cyfarfod o Brif Gyngor yr Undeb yn Aberystwyth, heddiw, dydd Llun 17 Mehefin.

"Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau sefydlogrwydd i'n diwydiannau ac osgoi camau a fyddai'n ychwanegu at y cythrwfl y mae ein ffermydd teuluol yn debygol o'i wynebu yn y misoedd a'r blynyddoedd nesaf o ganlyniad i Brexit," meddai Mr Roberts.

"Fe'n calonogwyd gan ymateb diweddar Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad Brexit a'n Tir a gynhaliwyd llynedd, ac edrychwn ymlaen at y papur ymgynghori nesaf," meddai Mr Roberts.

  • Created on .

FUW yn galw am ymchwiliad i erledigaeth y Gogarth Cyngor Conwy

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn mynnu bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal ymchwiliad llawn i'w penderfyniad i fynd ar drywydd achos yn erbyn ffermwr y Gogarth, ar ôl i'r achos gael ei ollwng yn ystod gwrandawiad llys yn Llandudno.

  • Created on .

FUW yn croesawu adolygiad y Llywodraeth o ymgynghoriad ‘Brexit a'n Tir’

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi rhoi croeso gofalus i adolygiad Llywodraeth Cymru o ymatebion i ymgynghoriad Brexit a'n Tir fel cam tuag at gydnabod y bygythiadau a'r cyfleoedd y gallai Brexit a newidiadau i gefnogaeth wledig eu cynnig.

“Rydym yn croesawu'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn ymddangos wedi ystyried llawer o'r pryderon a godwyd gan FUW,” meddai Glyn Roberts, Llywydd FUW.

  • Created on .

45fed Diwrnod Amgylchedd y Byd y Cenhedloedd Unedig: Ffermydd Teuluol Cymru yn ganolog i'r ateb

Gall teuluoedd ffermio chwarae rhan ganolog wrth helpu i gwrdd â heriau amgylcheddol mawr ein hoes, meddai Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ar y 45fed Diwrnod Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig, yfory (04.06.19).

Wrth siarad o fferm fynydd ei deulu yng ngogledd Eryri, dywedodd Llywydd FUW Glyn Roberts: “Rhaid i bawb a phob busnes, ble bynnag y maent a beth bynnag a wnânt, chwarae rôl wrth fynd i'r afael â'r bygythiadau i'n hinsawdd a'n hamgylchedd.

  • Created on .