Ffermwyr Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn annog gwleidyddion i ohirio dyddiad cau ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir

Mae ffermwyr o Sir Ddinbych a Sir y Fflint wedi codi pryderon ynghylch amseriad ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir gyda gwleidyddion, gan gynnwys Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths, yn y sioe sir leol (dydd Iau 15 Awst).

Amlygodd Swyddog Gweithredol Sir Ddinbych a Sir y Fflint FUW, Mari Dafydd Jones, fod Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi codi pryderon ers dechrau mis Gorffennaf ynghylch y gwrthdaro rhwng dyddiad cau'r ymateb (30 Hydref) a’r dyddiad y bydd y DU yn gadael yr UE (31 Hydref).

Dywedodd: “Mae FUW wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i adolygu’r dyddiad cau, fodd bynnag, o ystyried penderfyniad Llywodraeth y DU i fynd â’r DU allan o’r UE ar ddiwedd mis Hydref, gyda neu heb gytundeb, mae ein haelodau bellach yn credu bod hi’n hanfodol bod y dyddiad cau yn cael ei estyn.”

Yn siarad yn y sioe ar ôl cyfarfod â Mrs Griffiths, dywedodd cadeirydd cangen FUW Sir Ddinbych, Dylan Roberts: "Mae aelodau yma yn Sir Ddinbych yn rhannu pryderon Llywodraeth Cymru ynghylch effeithiau Brexit heb gytundeb ac yn croesawu'r ymrwymiad i gefnogi amaethyddiaeth.

  • Created on .

FUW yn annog ffermwyr i beidio colli'r cynllun gwaredu plaladdwyr yn gyfrinachol ac am ddim

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn annog ffermwyr i ddefnyddio cynllun gwaredu plaladdwyr sy’n gyfrinachol ac am ddim ledled Cymru gyfan fel rhan o brosiect PestSmart, sy’n cael ei weithredu gan Dŵr Cymru Welsh Water.

Bydd y cynllun yn agor ar gyfer cofrestru rhwng dydd Mercher 14 Awst a 5yp ddydd Llun 30 Medi, gan ganiatáu i ddefnyddwyr proffesiynol waredu plaladdwyr diangen, hen neu sydd bellach heb drwydded a chemegau eraill yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

  • Created on .

Tîm UAC Ynys Môn yn edrych ymlaen at sioe sirol brysur

Mae cangen Ynys Môn o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at sioe sirol ddeuddydd prysur (dydd Mawrth 13 - dydd Mercher 14 Awst), gyda sgyrsiau #AmaethAmByth, cystadlaethau plant a digon o adloniant ar yr agenda.

Mae croeso i’r rhai hynny sy’n awyddus i drafod materion ffermio penodol ymuno â Rhun ap Iorwerth AC mewn sesiwn agored am 11yb dydd Mawrth ar stondin yr undeb a gwahoddir y rhai sy’n poeni am droseddau gwledig i alw am gyngor ar sut i gadw eu heiddo a’u da byw yn ddiogel.

  • Created on .

Bwrlwm stondin FUW yn sioe Sir Benfro

Gall y rhai sy'n ymweld â stondin Undeb Amaethwyr Cymru (B13, ger y prif gylch) yn sioe Sir Benfro (dydd Mawrth 13 tan ddydd Iau 15 Awst) edrych ymlaen at raglen brysur o ddigwyddiadau, sgyrsiau #AmaethAmByth a digon o weithgareddau i gadw plant o bob oedran yn hapus.

Wrth siarad cyn y sioe, dywedodd Swyddog Gweithredol FUW Sir Benfro, Rebecca Voyle: “Mae gennym ni dridiau prysur o weithgareddau ar y gweill ar gyfer y sioe, gan gynnwys ardal newydd i blant lle bydd cyfle i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth liwio i ennill cefnither Puddle the Pig, Polly.

  • Created on .

Bwrlwm stondin FUW yn Sioe Sir Meirionnydd

Mae cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn edrych ymlaen at ddiwrnod prysur yn sioe’r sir (dydd Mercher, 28 Awst), a gynhelir yn Harlech.

Bydd swyddogion yr undeb, gan gynnwys Llywydd FUW, Glyn Roberts, yn croesawu Dafydd Elis Thomas AC a Liz Saville Roberts AS i’r babell am drafodaeth ar bolisi a chyllid fferm ar ôl Brexit, yn ogystal â llawer o faterion amaethyddol arall.

  • Created on .

Arddangosiadau coginio, SuperTed, dawnswyr stepio a materion troseddau gwledig – wythnos a hanner ar stondin UAC yn yr Eisteddfod

Gall y rhai sy'n mynychu'r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst yr wythnos nesaf, edrych ymlaen at raglen brysur o ddigwyddiadau ar stondin Undeb Amaethwyr Cymru.

O arddangosiadau coginio gan y cogyddion lleol Gerwyn Williams, perchennog a phrif gogydd yn Bistro Betws y Coed, a Mel Thomas i ymddangosiadau gan gymeriadau poblogaidd plant Cymru Sali Mali, Sam Tân, SuperTed ac eraill, ynghyd â'r cyfle i gwrdd â thrafod materion troseddau gwledig gyda thîm Trosedd Gwledig Heddlu Gogledd Cymru, mae canghennau UAC Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych wedi gwneud ymdrech arbennig i drefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol yr wythnos, sy'n addas ar gyfer pob oedran.

  • Created on .