Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio am ymosodiadau twyll targedig

Newyddion Polisi Amaethyddol Trawiadau: 263

Mae Heddlu Dyfed Powys yn cynghori’r gymuned ffermio i fod yn wyliadwrus iawn ynghylch galwadau, negeseuon testun neu e-byst amheus gan fod twyll sy’n targedu’r sector amaethyddol yn benodol wedi’i nodi.

Mae gwybodaeth am yTaliadau Fferm Sengl ar gael yn gyhoeddus, gan olygu bod troseddwyr yn gallu targedu pobl yn uniongyrchol, gan wneud hi’n haws iddyn nhw eu hargyhoeddi.

Bydd y negeseuon ffug fel arfer yn honni bod twyll wedi’i ganfod yng nghyfrif banc y ffermwr a bod angen gweithredu ar unwaith i ddiogelu’r cyfrif.

Yna, mae’r unigolyn yn cael ei berswadio i ddatgelu gwybodaeth bersonol neu ariannol, neu hyd yn oed i drosglwyddo arian yn uniongyrchol i ‘gyfrif diogel’ honedig.

Gyda rhai grantiau’n werth miloedd o bunnoedd, mae twyllwyr yn y gorffennol wedi dwyn symiau sylweddol oddi wrth ffermwyr.

Mae’r gymuned ffermio’n darged deniadol i dwyllwyr yr adeg hon o’r flwyddyn, a gall disgyn i’r trap nid yn unig arwain at ganlyniadau difrifol yn ariannol, ond gall hefyd achosi straen a gofid sylweddol. Mae FUW felly’n annog ffermwyr i ddilyn y cyngor isod a bod yn wyliadwrus, a chysylltu ag Action Fraud ar unwaith ar 0300 123 2040 i roi gwybod am unrhyw dwyll.

Byddwch yn wyliadwrus ynghylch:

Cofiwch: 

Peidiwch byth â datgelu’r canlynol: 

Argraffu