UAC Meirionnydd yn amlygu pryderon yr aelodau iau

Bu aelodau iau cangen Meirionnydd Undeb Amaethwyr Cymru a Gareth Wilson, pennaeth Polisi Ffermio yn y Dyfodol Llywodraeth Cymru, yn ymweld â phedair  fferm yn rhan ddwyreiniol y sir yr wythnos diwethaf.

Trefnwyd yr ymweliadau i dynnu sylw at bryderon ffermwyr iau, a manteisio ar y cyfle i sgwrsio gydag aelodau o'r teulu am gyflwr presennol y diwydiant amaethyddol a'r ansicrwydd a'r heriau sydd o'n blaenau, yn enwedig o ran y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Gwd thing UAC yn Sioe Frenhinol Cymru

Baler cord, cap stabal, rigger boots a mwstash - delwedd weddol gyffredin o ffermwyr yng Nghymru dros y degawdau, ond diolch i un dyn o Gwmfelin Mynach, mae’r ddelwedd bellach yn un eithaf eiconig...dyma’r Welsh Whisperer.

Mae’r dyn sy’n prysur wneud enw iddo’i hun fel perfformiwr, cyflwynydd radio a phersonoliaeth deledu boblogaidd yn ymuno gydag Undeb Amaethwyr Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru.

Yn perfformio yn arbennig ar gyfer UAC, nos Lun Gorffennaf 23 ym mhafiliwn yr Undeb ar faes y sioe, edrychwn ymlaen at glywed y ffefrynnau megis Loris Mansel Davies, Bois y JCB, Bois y Loris, Classifieds y Farmers Guardian a Ni’n Belo Nawr.

Bydd y noson yn dechrau am 6.30yh gyda chŵn poeth am ddim a bar.

Dilyn ôl traed y Porthmyn

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg, Y Tir

Prin fod neb bellach yn cofio'r helbul a achoswyd gan y ‘Beast from the East’ a storm Emma ar ddechrau mis Mawrth wrth i ni fwynhau’r Gŵyl Banc Cyntaf Mai poethaf a gofnodwyd erioed, yn ôl gwybodusion y swyddfa dywydd.  Pawb yn croesawu ychydig o dywydd sych a chynnes ac arwyddion o’r diwedd bod y borfa’n tyfu a rhyw fath o normalrwydd yn dychwelyd i’r tir.

Pen y daith i ni ar ddiwrnod poethaf y flwyddyn hyd yn hyn oedd mart Llanybydder, ac wrth lwytho’r trelar ben bore, meddyliais pa mor hwylus yw cludo anifeiliaid o un man i’r llall heb unrhyw drafferth.  Ond nid felly oedd pethau blynyddoedd yn ôl.

Heb drelar na lori, sut oedd modd mynd a anifeiliaid i’r farchnad? 

UAC yn ymateb i Gynllun Gwrth-laeth Gordewdra Plant

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn rhybuddio y gallai'r mesurau ariannol argymhelliedig a amlinellwyd yng Nghynllun Gordewdra Plant Pwyllgor Iechyd Tŷ’r Cyffredin gael goblygiadau niweidiol a phellgyrhaeddol ar gyfer sector llaeth Cymru.

Y Prif Weinidog i annerch Cyfarfod Blynyddol UAC

 

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at groesawu’r Prif Weinidog Carwyn Jones fel prif siaradwr ei chyfarfod blynyddol, sydd i’w chynnal, dydd Llun Mehefin 18, yn Ystafell William Davies, IBERS yn Aberystwyth.

Bydd Llywydd UAC Glyn Roberts yn estyn croeso cynnes i’r digwyddiad a fydd yn dechrau am 1.30yp, gyda sesiwn holi ac ateb ar Brexit a #AmaethAmByth i ddilyn.

Wrth siarad cyn y cyfarfod blynyddol, dywedodd Glyn Roberts: "Rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r Prif Weinidog i'n cyfarfod blynyddol, sy'n debygol o fod y cysylltiad olaf â UAC yn ei rôl bresennol.

"Mae'n addo bod yn brynhawn gwych o drafodaethau materion ffermio, gyda ffocws cryf ar amaethyddiaeth yng Nghymru ar ôl Brexit, yn ogystal â #CyllidFfermioTeg ac rwy'n gobeithio gweld llawer ohonoch yno.

"Ac yn ôl y traddodiad, byddwn hefyd yn datgelu enillwyr Gwobr Owen Slaymaker UAC, Gwobr Aelodau Newydd UAC, a Gwobr Gwasanaeth Hir UAC, yn ogystal ag amrywiaeth o wobrau Gwasanaethau Yswiriant FUW."

UAC yn edrych ymlaen at gyfarfod cyffredinol blynyddol Ynys Môn

 

Mae cangen Ynys Môn o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at groesawu aelodau i’w cyfarfod cyffredinol blynyddol, dydd Gwener Mehefin 1, a gynhelir ym Mhafiliwn Maes Sioe Sir Fôn, i ddechrau am 7.30yh.

Siaradwyr gwadd y noson yw AS Ynys Môn Albert Owen a Dirprwy Lywydd UAC Brian Thomas.

Dywedodd Euros Jones, Swyddog Gweithredol Ynys Môn: "Bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cynnig llawer i aelodau gnoi cil drosto wrth i ni drafod amaethyddiaeth a Brexit gyda'n dau brif siaradwr.

"Mae’n gyfnod o ansicrwydd i’n diwydiant ac rwy'n edrych ymlaen at drafod y pwnc ymhellach ar y noson. Mae'n addo bod yn noson wych ac rwy'n gobeithio y gall llawer ohonoch ymuno â ni."

Gwahoddir yr aelodau hefyd i ymuno â UAC am dderbyniad caws a gwin o 4yp ymlaen yn swyddfa Llangefni i gwrdd â'u Swyddogion Gweithredol Sirol newydd.

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Alaw Jones, Swyddog Gweithredol UAC Ynys Môn: "Rydw i'n hynod o gyffrous i gwrdd â llawer mwy o'n haelodau yma yn swyddfa Llangefni, a gobeithio y gallant ymuno â ni am gaws a gwin a llawer o drafodaethau #AmaethAmByth."

Dylai'r rhai hynny sy'n dymuno mynychu'r derbyniad caws a gwin a'r cyfarfod cyffredinol blynyddol gysylltu â swyddfa Llangefni ar 01248 750250.

UAC Sir Gaernarfon yn edrych ymlaen at Ras Aredig

 

Mae ffermwyr yng Ngogledd Cymru'n edrych ymlaen at Ras Aredig sydd i’w chynnal ym Mhorth Gwylan, Tudweiliog, Pwllheli ar ddydd Sadwrn Ebrill 28.

Ar wahân i'r cystadlaethau aredig, bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys arddangosiadau o hen beiriannau, stondinau masnach a chystadlaethau eraill, gan gynnwys ffensio, cloddio gyda digger, saethu colomennod clai a thynnu'r gelyn.

Bydd tîm UAC Sir Gaernarfon wrth law i sgwrsio am faterion amaethyddol a bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Dywedodd Cadeirydd UAC Sir Gaernarfon Tudur Parry: "Rydym yn edrych ymlaen at groesawu aelodau'r Undeb i'n stondin am sgyrsiau am y materion amaethyddiaeth ddiweddaraf dros baned o de a gobeithio y gall llawer ymuno â ni ar y diwrnod - diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa UAC Sir Gaernarfon ar 01286 672 541.

Fe, Fi, Hi a merched mis Mawrth

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg, Y Tir

Mis Mawrth - wel, am fis cythryblus a trafferthus! Cyrhaeddodd y “Beast from the East” a storm Emma gyda’i gilydd gan achosi’r tywydd gwaethaf i’r DU ei weld ers blynyddoedd lawer.

Byddai gwahardd allforio anifeiliaid byw yn annoeth, meddai UAC

Byddai gwahardd allforio anifeiliaid byw yn ‘hynod o annoeth’ o ystyried yr ansicrwydd ynghylch cytundeb masnach a thariffau amaethyddol ar ôl-Brexit, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru .

Ar Ebrill 9, galwodd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru am dystiolaeth ar waharddiad ledled y DU ar allforio anifeiliaid byw i’w lladd dramor - rhywbeth nad yw'n bosibl tra bod y DU yn parhau i fod yn rhan o'r UE, oherwydd rheolau masnach rydd yr UE.

Dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: "Yn naturiol byddwn yn ymgynghori ag aelodau ynghylch y mater hwn, ond ein safbwynt presennol yw y byddai'n annoeth i gyflwyno gwaharddiad ar allforion byw ar yr un pryd â chyflwyno tariffau enfawr posib ar allforion cig i'r UE."

Dywedodd Mr Roberts y gallai gwaharddiad o'r fath fod yn ergyd i ffermwyr defaid, gan y gallai tariffau o tua 50% o werth cynnyrch fod ar gig ar ôl i ni adael yr UE, ac y byddai hyn yn dirywio masnach allforion cig dafad, sy'n cynrychioli o gwmpas traean o werthiant cig oen Cymru.

"Rydym yn gwerthfawrogi pryderon pobl yngl?n ag allforion byw, ond rhaid inni gofio bod safonau lles cyfreithiol yr UE ymhlith yr uchaf yn y byd ac mae'r rhain yn berthnasol yma ac ar dir mawr Ewrop."

Mae sylwadau Mr Roberts yn adleisio rhai Llywodraeth yr Alban.

Wrth ymateb i gynnig tebyg yn gynharach eleni, dywedodd Mr Ewing: "Gadewch imi fod yn hollol glir, dyma un fframwaith ledled y DU na fydd llywodraeth yr Alban yn cymryd rhan ynddo. Ni fyddaf yn cefnogi unrhyw beth sy'n creu heriau neu anawsterau pellach i'n sector amaethyddol neu'n rhoi amaethyddiaeth yr Alban o dan anfantais."

"Felly ni fydd llywodraeth yr Alban yn cefnogi gwahardd allforion anifeiliaid byw, ond byddwn yn parhau i fod yn ymrwymedig i les pob anifail yn ystod cludiant sy'n cydymffurfio â'r safonau trylwyr cyfredol sy'n berthnasol - safonau a rheoliadau a ddarperir gan yr UE, sydd eisoes gyda’r gorau yn y byd ac yn ein hamddiffyn ni trwy'r mesurau iechyd anifeiliaid, planhigion a chemegol a galluogi ein cynnyrch i gael ei fasnachu ledled y byd. "

Dywedodd Mr Roberts fod y pryderon ynghylch y cynigion yn yr Alban yr un fath â'r rhai yng Nghymru, ac y byddai unrhyw waharddiad o'r fath yn niweidio ein buddiannau ni yn anfwriadol.

Rhaid darparu cyllid ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru y tu allan i fformiwla Barnett, meddai UAC

 

Mewn cyfarfod o’r Cyngor yn Aberystwyth, mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi lansio ei ymgyrch 'Cyllid Teg i Ffermwyr’ er mwyn tynnu sylw at yr angen ar frys i Lywodraeth y DU egluro cyllid ar gyfer y sector yng Nghymru.

Nod yr ymgyrch yw sicrhau cyllid teg i ffermwyr yng Nghymru ar ôl gadael yr UE, gan sicrhau nad yw'r diwydiant yn derbyn llai nag a wnaeth cyn i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae hefyd yn mynnu na ddylai arian ar gyfer ffermio fod yn unol â Fformiwla Barnett.

Wrth lansio'r ymgyrch ym Mhrif Gyngor yr Undeb, dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr, Alan Davies: "Yn hanesyddol, mae'r arian i gefnogi ffermio yng Nghymru wedi dod o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin, ond unwaith y bydd y DU yn gadael yr UE ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf bydd y cyswllt hynny’n cael ei dorri.

"Bydd yn rhaid i unrhyw arian i gefnogi amaethyddiaeth ddod o Drysorlys y DU. Rydym eisoes wedi clywed y bydd y Llywodraeth yn ymrwymo'r un swm o arian i amaethyddiaeth ar gyfer gweddill tymor y senedd hon. Ond mae cymhlethdodau ynghylch sut bydd y cyllid hwnnw’n cael ei ddosbarthu.

Mae hyn yn gwd thing!

Baler cord, cap stabal, rigger boots a mwstash - delwedd weddol gyffredin o ffermwyr yng Nghymru dros y degawdau, ond diolch i un dyn o Gwmfelin Mynach, mae’r ddelwedd bellach yn un eithaf eiconig. Dyma ddelwedd y Welsh Whisperer, sy’n prysur wneud enw iddo’i hun fel perfformiwr gwerin, cyflwynydd radio a phersonoliaeth deledu boblogaidd.

Croeso gofalus gan UAC i gydnabyddiaeth Gove o ddatganoli a chanolbwyntio ar gadwyni cyflenwi

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesawu ymrwymiadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol Michael Gove i ganolbwyntio ar bolisïau'r gadwyn gyflenwi a'i gydnabyddiaeth o'r angen am gydbwysedd priodol rhwng datganoli a fframweithiau cyffredin y DU ar ôl Brexit.

Wrth siarad yng nghynhadledd Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ym Mirmingham, rhoddodd Michael Gove nifer o ymrwymiadau i ffermwyr yn Lloegr, a hefyd yn cydnabod yr angen i Brexit gael ei ystyried o ran cadwyni cyflenwi cyfan sy'n gweithredu ledled y DU.

Bore pia hi i godi arian!

Roedd arogleuon coginio cartref yn cyfarch y rhai a ymunodd â brecwastau Ceredigion, a drefnwyd fel rhan o ymgyrch brecwast Ffermdy UAC yr wythnos ddiwethaf.

Cynhaliwyd y digwyddiadau yng Nghlwb Rygbi Aberaeron a Chlwb Rygbi Tregaron, ac roedd nifer dda o bobl yn bresennol.  Yn ogystal â chodi proffil cynnyrch Cymru ac yn dangos rôl bwysig y sector bwyd a diod yn ein bywydau bob dydd, codwyd £520 hefyd ar gyfer elusennau UAC sef Cymdeithas Alzheimers Cymru a'r Farming Community Network (FCN).

Ffermwyr Meirionnydd yn mwynhau brecwastau blasus

Cafodd pobl Meirionnydd wledd o frecwastau ar ddiwedd mis Ionawr, gyda thîm lleol Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal pedwar brecwast ffermdy.

Cynhaliwyd y digwyddiadau fel rhan o ymgyrch Wythnos Brecwast Ffermdy UAC, gan godi proffil cynnyrch Cymru a chael gwleidyddion, rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd yn gyffredinol i ddeall rôl bwysig y sector bwyd a diod yn ein bywydau bob dydd.

Ffermwyr Sir Ddinbych yn cynnal brecwast ffermdy llwyddiannus

Er mwyn hyrwyddo manteision iechyd a hefyd yr amrywiaeth o gynnyrch brecwast o safon uchel sydd ar gael yng Nghymru, cynhaliodd cangen Sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru frecwast ffermdy ar ddydd Sadwrn, Ionawr 27 yn Neuadd Bentref Llansannan.

Cododd y brecwast, a drefnwyd fel rhan o ymgyrch wythnos brecwast Ffermdy UAC, £800 ar gyfer achosion elusennol yr Undeb - Cymdeithas Alzheimer Cymru a'r Farming Community Network (FCN).

Brecwastau UAC Caernarfon yn codi dros £6,300 i elusen

Wythnos diwethaf, cafwyd amser gwych gan bawb a fynychodd y 7 brecwast a drefnwyd ar draws y sir gan Gangen Sir Gaernarfon o Undeb Amaethwyr Cymru.

Mae dros £6,300 eisoes wedi'i roi gan bobl leol gydag arian yn dal i lifo mewn. Mynychodd dros 500 o bobl y brecwastau ledled y sir, a oedd yn gefnogaeth wych gan yr holl gymunedau lleol.

"Gwnaeth gwragedd y ffermwyr waith ardderchog gyda chymorth gan ffrindiau a theulu ym mhob lleoliad. Rhaid i ni ddiolch i Anita Thomas, Gwenan Jones, Carol Jones, Helen Jones, Anne Franz, Eleri Roberts, Anwen Jones a Sara Evans a'u timau gweithgar am yr ymdrech wych i godi cymaint o arian i elusennau gwerth chweil, sef Elusennau’r Llywydd - Cymdeithas Alzheimer Cymru a FCN (Farming Community Network) a Chronfa Cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019," meddai Tudur Parry, Cadeirydd cangen Caernarfon o UAC.

“Ni fyddai'r wythnos lwyddiannus wedi bod yn bosibl heb y rhoddion amhrisiadwy gan y busnesau lleol," ychwanegodd.

Rhoddwyd yr holl fwyd gan y canlynol:

Hirdre Isaf’s Happy Eggs o Dudweiliog; Cigydd O.G Owen a’i Fab Cyf, Caernarfon; Oinc Oink, Ffridd, Llithfaen; Cigydd Dafydd Wyn Jones a’i Fab, Caernarfon; Cigydd A Ll & H Williams, Edern; Hufenfa De Arfon, Rhydygwystl; K E Taylor, Daughter & Son, Cricieth; Welsh Lady, Y Ffôr; Tesco, Bangor; A.F Blakemore, Bangor; Llaethdy Ll?n, Madryn Isaf, Boduan; Co-op, Llanfairfechan; Ieuan Edwards o Gonwy; John Williams o Llanfairfechan; Becws Islyn, Aberdaron; Spar, Pwllheli; Cig Llechwedd, Llangefni; Tesco, Caernarfon;  Elystan Metcalfe Llanrwst; Popty Tandderwen, Betws-y-Coed; Belmont, Llanddoged; Llaeth y Llan Llanefydd; T & M Roberts, Ochr Cefn Isa, Ysbyty Ifan; Ffrwythau D J, Porthmadog;  Garej a Siop Morfa Nefyn; Wynnstay, Pengroeslon; R.H. Evans (Hywel Jones) Pwllheli; Becws Glanrhyd, Llanaelhaearn; Wyau Plas Newydd, Llwyndyrus; Cig Ceirion, Sarn; Becws Gors Bach, Morris Bros, Cwm-y- Glo; Morrisons Caernarfon; Wyau Desach, Clynnog fawr; Caffi Idris, Cricieth; Cae Melwr, Llanrwst; A.L & R.O Jones, Cigydd, Llanrwst; D.I. Hughes, Pencraig Uchaf, Betws y Coed; Hafan Hire; Cigoedd y Llain, Pwllheli; Tesco, Porthmadog; Aldi, Pwllheli; Tonnau, Pwllheli; Cigoedd y Maes, Pwllheli; Ian Jones, Wyau Penygroes; Siop y Pentref, Llanfairfechan; Nerys; Emyr Evans a’i Gwmni; Popdy Lleuar, Penygroes; Spar, Aberdaron; Spar, Nefyn; Llefrith Tir Glyn, Aberdaron; T? Newydd, Aberdaron; Eleri Stores, Aberdaron; Caban Bysgod/Sblash, Aberdaron; Llên Ll?n, Pwllheli.

 

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus