Ydych chi wedi cwblhau’r Stocrestr Flynyddol Defaid a Geifr?

Mae pawb sy’n cadw defaid a geifr yng Nghymru yn cael eu hatgoffa i gyflwyno eu stocrestr flynyddol erbyn 1 Chwefror, er mwyn osgoi cosbau posibl.

Gellir cyflwyno'r ffurflen naill a’i trwy fynd i wefan EID Cymru (www.eidcymru.org), neu drwy ddychwelyd y ffurflen bapur yn yr amlen ragdaledig.

Cynhadledd Amaeth Rhydychen yn cynnig llygedyn o obaith i’r diwydiant, ond mae angen eglurdeb ar Gymru, meddai UAC

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesawu sylwadau a wnaed gan wleidyddion blaenllaw ar amaethyddiaeth ar ôl Brexit yn ystod Cynhadledd Ffermio Rhydychen 2018, ond hefyd yn dweud bod ffermwyr Cymru’n parhau i fod yn aneglur yngl?n â llawer o faterion pwysig.

Neges Blwyddyn Newydd y Llywydd

Wrth i ni ddechrau 2018, er gwaethaf yr holl ansicrwydd ynghylch Brexit, rwy'n teimlo bod yna elfen o obaith – mwy yn sicr na deuddeng mis yn ôl.

Cafodd y negeseuon allweddol a gyflwynwyd gan UAC yn 2016 a 2017 eu hanwybyddu neu eu gwrth-ddweud gan Lywodraeth y DU, ond bellach mae’r negeseuon wedi treiddio trwyddo; mae’r agwedd ‘dim cytundeb yn well na chytundeb gwael’ wedi cymryd lle geiriau megis pontio, ac erbyn hyn mae'r rhan fwyaf bellach wedi ymuno gyda UAC i gydnabod y dylai fframwaith ôl-Brexit DU ar gyfer amaethyddiaeth, a gytunwyd mewn partneriaeth rhwng Llywodraethau, amddiffyn, nid tanseilio datganoli a'n cenhedloedd datganoledig. Yn y cyfamser, yn agosach at adref, derbyniwyd ein galwad am agwedd wedi'i dargedu ac yn fwy cymesur tuag at Parthau Perygl Nitradau.

Fodd bynnag, yn 2018, mae angen i ni sicrhau bod camau o'r fath tuag at bolisïau synhwyrol a chymesur yn parhau ar y trywydd iawn, a ddim yn cael eu taflu naill ochr gan y rhai hynny sydd a fawr ddim o ddealltwriaeth o anghenion ymarferol busnesau a ffermydd teuluol.

Gyda 2018 yn debygol o gynnwys rhagor o gyfarfodydd rheolaidd gyda Gweinidogion Cymru a’r DU, yn ogystal â phwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol a San Steffan, bydd UAC yn parhau i godi pwyntiau o'r fath, a hefyd yn pwyso am atebion ymarferol drwy'r nifer o bwyllgorau yr ydym yn mynychu.

Rhaid i ni hefyd fod yn realistig ynghylch yr heriau sy'n ein hwynebu dros y flwyddyn i ddod: Bydd y trafodaethau am berthynas fasnachu'r dyfodol rhwng y DU a'r UE yn cael effaith ar bob busnes a busnes fferm yng Nghymru sy'n rhyngweithio â hwy; bydd gan bob un o'r 27 Aelod-wladwriaethau sydd ar ôl flaenoriaethau o ran cytundeb masnach y dyfodol, ac felly rhaid i ni sicrhau nad yw amaethyddiaeth Cymru yn cael anghofio neu yn cael cam yn y cytundeb masnach derfynol.

Yn y cyfamser, bydd materion megis TB mewn gwartheg, symudiadau anifeiliaid a'r dull newydd o fynd i'r afael â lefelau nitrad a llygredd arall yn mynd a chryn dipyn o’n hamser wrth i ni weithio i sicrhau canlyniadau synhwyrol ar gyfer busnesau fferm, a lobïo am newidiadau sy'n adlewyrchu'r nifer o broblemau a rhwystrau a wynebir ein haelodau.

P'un a yw'n ymdrin â phroblemau unigol ar ran yr aelodau, gweithio er mwyn cyflawni newidiadau synhwyrol i ddeddfwriaeth sy'n helpu busnesau fferm neu lobïo am ganlyniad synhwyrol i Brexit, bydd UAC yn parhau i wneud ei gorau ym 2018 er mwyn sicrhau bod ffermydd teuluol Cymru yn cael eu cydnabod a’u diogelu.

O gofio'r ansicrwydd a wynebwn dros y blynyddoedd i ddod, mae'n anoddach nag erioed i'r ffermydd teuluol hynny wneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol. O ran sicrhau sefydlogrwydd busnesau fferm yn y blynyddoedd i ddod, credaf ei bod yn hanfodol i ddadansoddi sefyllfaoedd ariannol yn drylwyr, a gweithio tuag at effeithlonrwydd. Bydd hyn yn cynorthwyo gyda’r cynllunio gorau posibl ar gyfer y dyfodol, gan sicrhau'r dyfodol gorau posibl i'n busnesau.

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd hapus a ffyniannus i chi gyd.

 

Nadolig cyntaf yn Llyndy Isaf

Mae'r Nadolig yn amser gwych o'r flwyddyn i lawer ohonom - amser i ymlacio, rhoi ein traed i fyny, treulio amser gyda theulu a ffrindiau, cymryd mantais o’r  holl fwyd gwych sydd ar gael a bydd arogleuon coginio hyfryd yr ?yl yn llenwi nifer o gartrefi.

Unwaith bydd y swyddfeydd a’r siopau ar draws y wlad wedi cau a’r llonyddwch i’w deimlo o’n cwmpas; bydd y llefydd tân yn eu hanterth, y dadlau am bwy sy'n cael rhoi'r seren ar frig y goeden Nadolig eleni a’r rhan fwyaf yn gobeithio deffro i olygfa aeafol glasurol.

Ffermwr o Sir Benfro yn rhoi cig dafad nôl ar fwydlenni’r cogyddion enwog

Mae Robert Vaughan, ffermwr biff a defaid o Gwm Gwaun, wedi rhoi cig dafad ar frig bwydlen y cogydd teledu enwog Jamie Oliver, sy’n serennu yn y gyfres teledu ‘Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast’ sydd ar Sianel 4 ar hyn o bryd.

Mae Robert, ffermwr mynydd o Sir Benfro ac aelod o Undeb Amaethwyr Cymru yn awyddus i bwysleisio pa mor amlbwrpas a blasus yw cig dafad ac yn falch o gael y cyfle i ddangos y fferm i Jamie a Jimmy.

Ymunwch gyda ni am frecwast ym mis Ionawr!

Beth well na phryd da o fwyd i ddod a phobl ynghyd i rannu syniadau, ac oherwydd bod Undeb Amaethwyr Cymru am barhau i sicrhau bod llais amaethyddiaeth Cymru’n cael ei glywed ar bob lefel, mae ffermydd ar draws Cymru yn eich gwahodd chi i’w ceginau ar ddiwedd wythnos brecwast (Ionawr 22-28).

#AmaethAmByth yn dwyn sylw gwobrau Public Affairs UK

Mae ymgyrch #AmaethAmByth Undeb Amaethwyr Cymru, sy’n arddangos y rôl allweddol y mae ffermio yn ei chwarae yn yr economi wledig ehangach ac yn dangos pwysigrwydd cymdeithasol a diwylliannol ehangach ffermio yng Nghymru gyda'r nod ehangach o argyhoeddi Llywodraeth Cymru ei fod yn hanfodol i amddiffyn ffermio Cymru rhag effaith negyddol posibl Brexit, wedi cael ei chydnabod yng Ngwobrau Public Affairs UK fel yr ymgyrch orau yng Nghymru.

Myfyrwyr Daearyddiaeth Prifysgol Bangor yn mwynhau ymweld â fferm ym Meirionnydd

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Daearyddiaeth o Brifysgol Bangor y cyfle i fwynhau ymweld â fferm ym Meirionnydd ac i drafod #AmaethAmByth gydag Undeb Amaethwyr Cymru.

Ffermwyr b?ff a defaid o Feirionnydd yw arweinydd newydd Pwyllgor Llais yr Ifanc dros Ffermio UAC

Mae Geraint Davies, ffermwr bîff a defaid ac aelod o gangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru wedi cael ei benodi fel Cadeirydd Pwyllgor Llais Yr Ifanc Dros Ffermio UAC.

Ynghyd â'i wraig Rachael, mae'n ffermio yn Fedw Arian Uchaf, Rhyduchaf, Y Bala.  Yn fferm organig ers 2005, mae wedi bod yng nghynllun Glastir Sylfaenol ers 2013 ac yn y cynllun Uwch ers 2014.

UAC yn dweud bod cau banciau ar draws Cymru yn drychinebus i fusnesau gwledig

Mae’r newyddion bod 20 o fanciau ar draws Cymru i gau ym 2018 wedi ysgogi beirniadaeth gan Undeb Amaethwyr Cymru, sy'n disgrifio'r cau fel newyddion trychinebus i fusnesau gwledig.

UAC yn annog siopwyr i gefnogi busnesau lleol y Nadolig hwn

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog siopwyr i wneud y siopa Nadolig yn lleol ac i gefnogi busnesau gwledig a lleol.

Dywedodd Llywydd UAC Glyn Roberts:  “Gyda’r Nadolig ar y trothwy, rwyf am eich annog chi i feddwl am brynu’r cinio Nadolig mawreddog ac anrhegion y teulu a chyfeillion gan fusnesau gwledig a lleol.

“Siaradwch gyda’r cigydd lleol am gig dros yr ?yl ac ewch i’r siop fferm leol i weld beth sydd gyda nhw i gynnig - Rwy'n addo y bydd y rhan fwyaf o'r cynhwysion sydd eu hangen arnoch ar gyfer y cinio Nadolig ar gael yn lleol.

“Mae yna hefyd lawer o siopau bach yn gwerthu crefft Cymreig ac anrhegion a gynlluniwyd yn lleol, ac wrth gwrs mae'r dewis ar gyfer anrhegion bwyd lleol yn helaeth. Mae'n werth cael golwg ar hyn. Bydd ein penderfyniadau bach siopa ni, yn eu tro, yn cael effaith fawr ar ein heconomi wledig.

"Bydd punt sy’n cael ei wario’n lleol yn mynd ymhellach na phunt sy’n cael ei wario mewn siop gadwyn ac mae'n cynnal ein heconomïau gwledig. Drwy gefnogi ein busnesau lleol, nid ydym yn chwyddo cyflog Prif Weithredwr er mwyn prynu cartref gwyliau arall, ond yn hytrach yn helpu mam a thad lleol i roi bwyd ar y bwrdd, mae teulu'n medru talu eu morgais, mae merch fach yn medru cael gwersi dawnsio ac mae bachgen bach yn medru cael crys ei hoff dîm."

Ffarmwraig defaid o Geredigion yw arweinydd newydd Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant UAC

Mae ffarmwraig defaid o Geredigion wedi cael ei phenodi fel Cadeirydd newydd pwyllgor addysg a hyfforddiant canolog Undeb Amaethwyr Cymru mewn cyfarfod diweddar yn Aberystwyth.

Mae Anwen Hughes wedi bod yn is gadeirydd y pwyllgor ers 2015, ac yn cymryd yr awenau gan gyflwynydd Ffermio Alun (Elidyr) Edwards sydd wedi bod yn gadeirydd y pwyllgor ers 11 mlynedd.

Bydd nifer yn adnabod Mrs Hughes fel Cadeirydd cangen sir Ceredigion o UAC ac Is-gadeirydd pwyllgor Llais yr Ifanc dros Ffermio.

Mae’n ffermio oddeutu 138 erw, yn berchen ar 99 erw ohono, 22.5 erw ar denantiaeth fferm gydol oes, yn rhentu 17 erw ac yn cadw 100 o ddefaid Lleyn pur, 30 o ddefaid Highland a 300 o ddefaid croes Lleyn a Highland ac mae wedi bod yn ffermio ers 1995 ar fferm Bryngido, ar gyrion Aberaeron, Ceredigion.

Yn siarad ar ôl ei phenodiad, dywedodd Anwen: “Mae’n anrhydedd cael cymryd  awenau’r pwyllgor hollbwysig hwn, ac rwyf am ddiolch i Alun am ei holl waith caled dros y blynyddoedd, tipyn o gamp i’w ddilyn.

“Wrth edrych tuag at y dyfodol, a’r gwaith sydd gan y pwyllgor, bydd ein ffocws ar sut y gall y sector ddatblygu drwy addysg, hyfforddiant ac ymchwil.

“Byddwn wrth gwrs yn parhau i weithio gyda sefydliadau megis Cyswllt Ffermio, Lanta, FACE, HCC a’r colegau amaethyddol er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n haelodau a chynnig arweiniad.”

UAC yn croesawu adroddiad y Gr?p Hollbleidiol ar ymosodiadau ar Dda Byw

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) wedi croesawu adroddiad sydd wedi cael ei gyhoeddi gan All Party Group on Animal Welfare (APGAW) sy'n adolygu'r broblem barhaol o ymosodiadau ar dda byw ac yn anelu at sicrhau bod perchnogion c?n yn fwy cyfrifol.

Ymhlith y materion a archwiliwyd oedd y diffyg o ddewisiadau arall priodol pan nad oes yna fannau gwyrdd a'r anhawster wrth erlyn y rhai sy’n troseddu o hyd.

UAC yn edrych ymlaen at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru prysur

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2017 hynod o gyffrous, sydd i’w chynnal dydd Llun 27 Tachwedd a dydd Mawrth 28 Tachwedd ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Gwahoddir aelodau i ymweld  â stondin yr Undeb, sydd gerllaw’r prif gylch arddangos, er mwyn trafod materion #AmaethAmByth lle bydd lluniaeth ysgafn ar gael a croeso cynnes i bawb.

Ffermwyr Meirionnydd yn dysgu am ddiogelwch ac atal troseddau ar ffermydd

Daeth ffermwyr Meirionnydd ynghyd yn ddiweddar i drafod diogelwch ar ffermydd ac atal troseddau gwledig.

Trefnwyd y digwyddiad gan gangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru, ac fe’i cynhaliwyd ar ddydd Iau, Tachwedd 9 yng Nghefn Creuan Isaf, Rhydymain drwy garedigrwydd Robin Lewis.

Ffermwr bîff o Geredigion yw arweinydd newydd Pwyllgor Iechyd a Lles Anifeiliaid UAC

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi penodi ffermwr bîff o Geredigion fel cadeirydd newydd y pwyllgor Iechyd a Lles Anifeiliaid mewn cyfarfod diweddar yn Aberystwyth.

Mae Ian Lloyd yn ffermio 115 erw yn Hafan Hedd, Beulah ar gyrion Castell Newydd Emlyn, Ceredigion ac yn cadw 25 o wartheg sugno Aberdeen Angus, 25 o loi a 27 o rhai blwyddi.

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus