Ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro yn sefyll lawr fel Dirprwy Lywydd FUW

Mae ffermwr bîff a defaid blaenllaw o Sir Benfro, Brian Thomas, sydd wedi gwasanaethu Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ers dros ddau ddegawd, wedi sefyll lawr fel Dirprwy Lywydd yr Undeb.

Mae Brian yn gyn-gadeirydd FUW Sir Benfro ac wedi eistedd ar bwyllgor tenantiaid canolog FUW.

Cafodd ei ethol yn aelod De Cymru o'r pwyllgor cyllid a threfn ganolog yn 2011, yn Is-lywydd FUW yn 2013 ac yn Ddirprwy Lywydd yn 2015.

Methiant Llywodraeth y DU i godi cyfraddau tariff ar gyfer cynhyrchion fferm allweddol yn niweidiol meddai FUW

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi disgrifio methiant Llywodraeth y DU i gynyddu'r cyfraddau tariff a fyddai'n berthnasol i fewnforio cynhyrchion amaethyddol o weddill y byd pe bai yna Brexit heb gytundeb yn digwydd yn niweidiol o ran sefyllfa negodi'r DU ac yn fethiant pellach i amddiffyn ffermwyr Cymru a'r DU rhag mewnforion o ansawdd isel.

Mae cyfraddau tariff diwygiedig a gyhoeddwyd gan y llywodraeth ddydd Llun (Hydref 7) yn cyflwyno tri newid penodol sy'n effeithio ar HGVs, bioethanol a dillad, ond maent yn gadael y mwyafrif o dariffau a fyddai'n berthnasol ar fwyd allweddol ar sero neu ffracsiwn o'r rhai a fyddai'n berthnasol i'n hallforion ni i'r cyfandir pe bai Brexit heb gytundeb yn digwydd.

Stopio prosesu cig eidion yn Llanidloes yn ergyd arall i'r diwydiant, meddai FUW

Mae stopio prosesu cig eidion yn Llanidloes wedi cael ei ddisgrifio fel ergyd arall i’r diwydiant gan Undeb Amaethwyr Cymru (FUW).

Wrth siarad o’i fferm yng Ngogledd Cymru, dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Rydyn ni’n deall yn llwyr resymau economaidd Randall Parker Foods dros stopio prosesu cig eidion ar y safle yn Llanidloes. Fodd bynnag, mae'n newyddion drwg i'n ffermwyr.

Mae ein ffermwyr defaid yn gwneud mwy na bwydo’r genedl yn unig

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn annog y rhai sydd eisiau helpu’r amgylchedd a byw bywyd mwy cynaliadwy, heb blastig, i ddefnyddio gwlân.

Wrth siarad cyn Wythnos Wlân 2019 (07 - 20 Hydref), sydd â’r nod o dynnu sylw at rinweddau perfformiad naturiol gwlân a buddion ecolegol, dywedodd Is-lywydd FUW Ian Rickman: “Bob blwyddyn mae ein defaid yn cynhyrchu cnu newydd a byddant yn gwneud hynny cyhyd a bydd yna borfa iddynt bori arno, gan wneud gwlân yn ffynhonnell ffibr adnewyddadwy rhagorol.

“Mae hynny'n arbennig o wir o'i gymharu â ffibrau synthetig, sydd angen olew a phurfeydd ac sy'n adnodd anadnewyddadwy ar gyfer cynhyrchu ffibr o waith dyn."

Ychwanegodd Ian fod ffermwyr defaid yn gweithio i ddiogelu'r amgylchedd a gwella effeithlonrwydd cynhyrchu da byw. Mae'r defnydd o adnoddau naturiol a'r gostyngiadau sy'n ofynnol wrth ddefnyddio tanwydd ffosil meddai, yn golygu y bydd yn rhaid i ddefnyddwyr edrych ar eu dewisiadau tymor hir.

“Rydyn ni'n bwydo'r genedl gyda chig oen cynaliadwy sy'n derbyn gofal da ac yn cymryd ein cyfrifoldeb i ofalu am yr amgylchedd o ddifrif. Rydym yn rhannu pryderon am lygredd plastig a micro-ffibr yn ein moroedd a'n pridd, yn ogystal â llygredd o danwydd ffosil.

“Mae ffabrigau fel polyester, neilon, acrylig, a ffibrau synthetig eraill i gyd yn fathau o blastig ac yn cyfrannu tua 60 y cant o'r deunydd sy'n ffurfio ein dillad ledled y byd.

Bob 40 eiliad

Gyda Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar y trothwy (Iau, 10 Hydref) mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn atgoffa ffermwyr bod help ar gael iddynt os ydynt yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, neu yn teimlo'n hunanladdol.

Trefnir Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd gan Ffederasiwn Iechyd Meddwl y Byd ac mae Diwrnod eleni yn cael ei gefnogi gan Sefydliad Iechyd y Byd, y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Atal Hunanladdiad, ac United for Global Mental Health.

Mae bron 800,000 o bobl yn marw oherwydd hunanladdiad bob blwyddyn, sef un person bob 40 eiliad. Yn wir, mae’n ymddangos ar gyfer pob person sy’n marw oherwydd hunanladdiad, gall fod 20 o bobl eraill yn ceisio cymryd eu bywyd.

Wrth siarad o’i fferm yng Ngogledd Cymru, dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Mae’n gyfnod anodd i bawb ar hyn o bryd. Mae llawer o ffermwyr a’r rhai sy’n byw mewn cymunedau gwledig yn aml yn gweithio ar ben eu hunain am y rhan fwyaf o’r dydd neu’n teimlo’n ynysig. Mae cymaint o ansicrwydd, straen a phryderon, gan roi pwysau arnom nes ein bod yn methu ymdopi rhagor.

“Er ein bod ni’n annog y rhai sydd ddim yn teimlo’n iawn i siarad a gofyn am help, weithiau maent yn teimlo na allan nhw wneud hynny. Weithiau, y peth olaf maent am wneud yw siarad am y pethau sy'n eu gwneud nhw i deimlo'r ffordd maent yn teimlo.

“Dyna pam ei bod yn bwysig ein bod yn dod at ein gilydd fel cymuned, teulu a ffrindiau. Mae hunanladdiadau ac ymdrechion hunanladdiad yn effeithio ar bob un ohonom mewn rhyw ffordd. Ond gellir ei atal.

Gweinidog Brexit Cymru yn clywed mae ‘Ffermio yw’r ateb i newid yn yr hinsawdd a’r argyfwng bwyd’

Mae ffermwyr eisiau cynhyrchu bwyd cynaliadwy a gofalu am yr amgylchedd, dyna oedd neges y ffermwr da byw 3ydd genhedlaeth Hywel Davies pan gyfarfu â Gweinidog Brexit Cymru, Jeremy Miles AC.

Mae Hywel Davies yn ffermio Fferm Perthigwion, Rhydfro, Pontardawe, Abertawe, sydd wedi bod yn y teulu ers 1952, ac mi ddangosodd sut y gall, ac mae cynhyrchu bwyd a gofalu am yr amgylchedd yn mynd llaw yn llaw.

Mae'n berchen ar 250 erw ac yn rhentu 130 erw, gan gadw tua 1000 o ddefaid, 42 o fuchod â lloi ynghyd â magu tua 35 o hyrddod y flwyddyn er mwyn eu gwerthu. Mae gan y fferm hefyd hawliau i bori dau dir comin ac mae'n rhan o Gynllun Glastir Uwch.

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus