Digwyddiad elusennol Maenclochog yn mynd i fod yn “Gwd Thing”

Mae ffermwyr Sir Benfro yn edrych ymlaen at gordyn bêls, cap stabal, rigger boots a mwstash, gan fod y Welsh Whisperer yn dod i Faenclochog ar gyfer cyngerdd elusennol arbennig.

Mae'r dyn sy’n prysur wneud enw iddo’i hun fel perfformiwr, cyflwynydd radio a phersonoliaeth deledu boblogaidd yn ymuno â changen Sir Benfro o Undeb Amaethwyr Cymru i godi arian ar gyfer dwy elusen leol anhygoel, sef DPJ Foundation a Farms For City Children yn Nhŷ Ddewi.

Gall y rhai sy'n ymuno â'r noson, sy'n dechrau am 7.30yh, nos Wener 11 Hydref yn Neuadd Gymunedol Maenclochog, edrych ymlaen at y caneuon adnabyddus fel Loris Mansel Davies, Bois y JCB, Bois y Loris, Classifieds y Farmers Guardian a Ni'n Belo Nawr.

Dywedodd Swyddog Gweithredol FUW Sir Benfro, Rebecca Voyle: “Rydym yn gyffrous iawn i gynnal y digwyddiad codi arian arbennig hwn ar gyfer ein helusennau lleol. Mae'n argoeli i fod yn noson hwyliog o gerddoriaeth a heb os ychydig o ddawnsio a gobeithio y gall llawer ohonoch ymuno â ni.”

Pris y tocynnau yw £15 yr un sy’n cynnwys pryd dau gwrs, ac mae’n rhaid eu prynu ymlaen llaw.

I archebu'ch tocyn neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r sir ar 01437 762 913 neu e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Teulu ffermio Ynys Môn yn codi pryderon gydag AS lleol

Mae teulu ffermio o Ynys Môn wedi codi pryderon am y sector cig eidion a ffermio da byw gyda’r Aelod Seneddol lleol Albert Owen, gan dynnu sylw bod angen gwneud mwy i amddiffyn ffermydd teuluol yn yr amseroedd ansicr hyn.

Mae Ioan Roberts a'i wraig Helen, yn ffermio yn Nhryfil Isaf, Llannerchymedd, fferm 150 erw sydd wedi bod yn y teulu ers yr 1870au ac sy'n gartref i fuches o 120 o Wartheg Duon Cymru.

Fe roddodd Ioan y gorau i’w swydd fel athro Ysgol Uwchradd 14 mlynedd yn ôl i ganolbwyntio ar y fferm a darganfod nad oedd unrhyw fridiau eraill yn ymdopi â’r hinsawdd leol gystal â Gwartheg Duon Cymreig. 

Ac er nad oes unrhyw gyfyngiadau ar ei frwdfrydedd dros y diwydiant, mae'n poeni am ddyfodol nid yn unig ei fusnes ei hun, ond dyfodol y sector cig coch.

Dywedodd: “Fe wnaethon ni roi cynnig ar fridiau eraill o wartheg yma ar y fferm ond y Gwartheg Duon sy’n gweithio orau i ni. Nhw yw brid brodorol Cymru ac yn darparu cig o ansawdd uchel - na allaf ond ei ddisgrifio fel y gorau.

“Yn anffodus nid yw pris cig eidion cystal ag y dylai fod ac rwy’n teimlo bod angen gwneud mwy i hyrwyddo’r cynnyrch rhyfeddol hwn fel cynnyrch premiwm. Yn fy meddwl i mae'n sicr yn haeddu lle gyda chig oen Cymreig PGI.

“Yn y cyfnodau ansicr hyn, rhaid i ni wneud yn well i hyrwyddo ein bwyd gwych o Gymru i ddefnyddwyr yma, ond mae angen i Lywodraeth y DU hefyd sicrhau bod gennym ni farchnad allforio ymhen ychydig wythnosau yn unig. Fel arall, beth yw'r pwynt parhau?

“Heb fod yn negyddol, mae’r sector yn wynebu rhai heriau go iawn, ac ni allwn eu goresgyn i gyd ar ben ein hunain. Fel ffermwyr rydym yn barod i wneud popeth sydd ei angen i redeg ein busnes yn effeithlon, i gynhyrchu bwyd sydd o'r safon uchaf. Ac os ydym am barhau i weld bridiau brodorol fel ein Gwartheg Duon ar y tir a mwynhau bwyd mor ogoneddus - mae angen gwneud mwy.”

Manteisiodd swyddogion yr undeb ar y cyfle hefyd i atgyfnerthu pryderon y diwydiant ynghylch Brexit heb gytundeb.

Gêm wleidyddol yw hwb ariannol yr Alban meddai FUW

Mae’r cyhoeddiad y bydd ffermwyr yr Alban yn elwa o £160 miliwn fel taliad atodol gan Lywodraeth y DU, yn ogystal â hwb o £51.4m mewn cyllid cydgyfeirio, yn rhan o gêm wleidyddol meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

Wrth ymateb dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Nid oes unrhyw amheuaeth bod rhaid cynnal cefnogaeth uniongyrchol, sy’n sail i gynhyrchu bwyd diogel o’r safon uchaf, er mwyn osgoi achosi niwed anadferadwy i Gymru ac wrth gwrs y DU gyfan.

FUW yn cynnal digwyddiadau ymgynghori ar gynlluniau Cynllun Ffermio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn cynnal cyfarfodydd ledled Cymru i aelodau ac eraill sydd â diddordeb mewn trafod ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir Llywodraeth Cymru.

Mae'r ymgynghoriad, a lansiwyd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths ym mis Gorffennaf, yn amlinellu cynigion ar gyfer cefnogaeth fferm a gwledig yn y dyfodol sydd wedi'u hadolygu yng ngoleuni'r sylwadau a dderbyniwyd mewn ymateb i ymgynghoriad Brexit a'n Tir 2018.

FUW yn atgoffa ffermwyr i fod yn ymwybodol o reolau llosgi glaswellt er mwyn osgoi dirwyon

Mae ffermwyr yn cael eu hatgoffa i ddilyn y Cod Llosgi Grug a Glaswellt er mwyn osgoi niwed i'r amgylchedd, dirwyon uchel a chosbau traws-gydymffurfio.

Dim ond rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth y caniateir llosgi grug, glaswellt garw, rhedyn, eithin a llus ar yr ucheldir (tir yn yr Ardal dan anfantais ddifrifol yn yr Ardal Llai Ffafriol) ac 1 Tachwedd - 15 Mawrth ymhob man arall.

Mae'n bosibl llosgi o dan reolaeth ar adegau eraill ond dim ond o dan drwydded y gellir ei chael mewn amgylchiadau penodol iawn.

Dywedodd Is-lywydd FUW, Ian Rickman: “Mae’n bwysig iawn bod ffermwyr yn cofio, os nad ydyn nhw’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Llosgi, eu bod yn torri’r gyfraith ac efallai y byddan nhw’n wynebu dirwy hyd at £1,000. Gallent hefyd gael eu cosbi o dan reolau traws-gydymffurfio.”

FUW yn rhybuddio ni ddylai’r diwydiant defaid fod ar golled

Wrth i fis Medi gychwyn gyda’r ‘Wythnos Caru Cig Oen’ poblogaidd, mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn annog Llywodraeth y DU i sicrhau nad yw’r diwydiant defaid ar golled yn y pen draw oherwydd methiannau trafodaethau gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Rydyn ni wedi dweud hyn lawer gwaith o’r blaen - mae ein cig oen o’r ansawdd gorau a bydd y rhai sydd wedi’i flasu, rwy’n siŵr, yn cytuno ei fod yn gynnyrch premiwm.

“Fodd bynnag, nid yw cynhyrchu cynnyrch premiwm o unrhyw ddefnydd os nad oes gennym farchnad i'w werthu iddo ac mae tariffau yn ei gwneud yn aneconomaidd i fynd ar drywydd cynhyrchu bwyd o'r fath.

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus