Bwrlwm stondin FUW yn Sioe Sir Meirionnydd

Mae cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn edrych ymlaen at ddiwrnod prysur yn sioe’r sir (dydd Mercher, 28 Awst), a gynhelir yn Harlech.

Bydd swyddogion yr undeb, gan gynnwys Llywydd FUW, Glyn Roberts, yn croesawu Dafydd Elis Thomas AC a Liz Saville Roberts AS i’r babell am drafodaeth ar bolisi a chyllid fferm ar ôl Brexit, yn ogystal â llawer o faterion amaethyddol arall.

Arddangosiadau coginio, SuperTed, dawnswyr stepio a materion troseddau gwledig – wythnos a hanner ar stondin UAC yn yr Eisteddfod

Gall y rhai sy'n mynychu'r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst yr wythnos nesaf, edrych ymlaen at raglen brysur o ddigwyddiadau ar stondin Undeb Amaethwyr Cymru.

O arddangosiadau coginio gan y cogyddion lleol Gerwyn Williams, perchennog a phrif gogydd yn Bistro Betws y Coed, a Mel Thomas i ymddangosiadau gan gymeriadau poblogaidd plant Cymru Sali Mali, Sam Tân, SuperTed ac eraill, ynghyd â'r cyfle i gwrdd â thrafod materion troseddau gwledig gyda thîm Trosedd Gwledig Heddlu Gogledd Cymru, mae canghennau UAC Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych wedi gwneud ymdrech arbennig i drefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol yr wythnos, sy'n addas ar gyfer pob oedran.

DPJ Foundation yw elusen nesaf FUW

Mae’r gymuned amaethyddol yn bwrw ymlaen â phethau, ddim yn dangos teimladau yn aml, nac yn rhannu'r baich. Gall llawer fod yn cuddio problemau oddi wrthynt hwy eu hunain, eu teuluoedd a'u ffrindiau ac mae siarad am deimladau personol yn anghyfforddus i lawer.

Wrth gydnabod y broblem, addawodd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn Sioe Frenhinol Cymru 2017 i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig ac i barhau â'r sgwrs am y materion ehangach sy'n ymwneud ag iechyd meddwl mewn ardaloedd gwledig.

FUW yn anrhydeddu gwraig contractwr amaethyddol am fod yn ysbrydoliaeth iechyd meddwl

Mae Emma Picton-Jones, gwraig contractwr amaethyddol yn ysbrydoliaeth, ac mae hi bellach yn mynd tu hwnt i’r galw i hyrwyddo materion iechyd meddwl o fewn amaethyddiaeth, ac mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi cyflwyno gwobr arbennig iddi.
 
Cyflawnodd gŵr Emma Daniel hunanladdiad yn 2016, ac er cof amdano sefydlodd DPJ Foundation sydd bellach yn dechrau darparu cefnogaeth ledled Cymru i deuluoedd amaethyddol sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â phroblemau iechyd meddwl.

Anrhydeddu ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro am wasanaethau i amaethyddiaeth

Mae ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro, Brian Thomas, a ddechreuodd ei yrfa ffermio ym 15 mlwydd oed, wedi cael ei gydnabod gyda gwobr fewnol Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) am wasanaethau i amaethyddiaeth.

Wrth gyflwyno'r wobr yn nerbyniad Llywydd FUW (Dydd Mercher, 24 Gorffennaf) yn y 100fed Sioe Frenhinol Cymru, dywedodd Llywydd yr Undeb Glyn Roberts: “Mae Brian wedi bod yn ffrind cadarn ac yn gydweithiwr ers dros 20 mlynedd. Mae bob amser yn barod i helpu, cefnogi a rhoi cyngor. Mae'n deg dweud bod Brian yn rhywun y gallwn ac y gallaf ddibynnu arno.

Cadw cysylltiad gyda’r ffermwyr ifanc – mae yna fywyd ar ôl CFfI

Mae'n ddiwedd cyfnod. Yn swyddogol, mae ffermwyr ifanc yn hen pan fyddant yn cyrraedd 26 oed.  Ond mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi sefydlu ffordd newydd o gadw mewn cysylltiad ar gyfer y rhai hynny sydd dros 20 oed, gyda’r pwyslais ar roi cyfle i ffermwyr ifanc gadw mewn cysylltiad - a pharhau i fwynhau cymdeithasu.

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus