Tîm Polisi

Rydym yn cadw llygad cyson ar y datblygiadau diweddaraf yn y byd amaethyddol er mwyn cynghori a lobio adrannau a chyrff sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar amaethyddiaeth yng Nghymru

Ydych chi’n aelod sy’n chwilio am gyngor ac arweiniad ar fater polisi amaethyddol?  Cysylltwch gyda’ch swyddfa leol, cymryd rhan yn y pwyllgorau polisi, neu edrychwch ar y gwefan am mwy o wybodaeth.
Image

Pennaeth Polisi - Dr Nick Fenwick

Magwyd Nick ar ffermydd mynydd yn ardaloedd Talerddig a Machynlleth o Sir Drefaldwyn. Astudiodd cemeg a chemeg cyfrifiannol ym Mhrifysgol Bangor cyn dychwelyd i Sir Drefaldwyn ym 1999 i gwblhau PhD mewn Cemeg Ystadegol Damcaniaethol a Chyfrifiannol. Cyn ymuno gyda thîm polisi UAC yn 2004, roedd ganddo fusnes ymgynghori a rhaglennu cyfrifiadurol yn arbenigo mewn TG ar gyfer busnesau amaethyddol a gwledig ac yn swyddog prosiect ar gyfer y Comisiwn Coedwigaeth/prosiect hanes ar lafar a ariennir gan Treftadaeth y Loteri ‘Story of the Forest ‘. Mae’n briod ag Elizabeth Siân, arlunydd, cynllunydd graffeg a chynllunydd theatr. Mae gan Elizabeth a Nick dwy o ferched, Myfanwy a Morfudd. Yn ei amser hamdden mae Nick yn mwynhau chwarae a gwrando ar gerddoriaeth ac wedi ysgrifennu a recordio gyda nifer o fandiau gan gynnwys Tystion, MC Mabon, Bazwca and Huw Haul.

Dyma ddetholiad o’i gyhoeddiadau ac erthyglau:

 

Image

Uwch Swyddog Polisi - Dr Hazel Wright

Mae gan Dr Hazel Wright radd Baglor yn y Gwyddorau mewn Sŵoleg o Brifysgol Glasgow a PhD mewn Parasitoleg o Brifysgol Aberystwyth. Penodwyd Hazel fel Swyddog Polisi Nwyddau UAC yn 2008 a cafodd ei dyrchafu i Uwch Swyddog Polisi yn 2010. Cyn hyn, bu’n ynghlwm a phrosiectau ymchwil ôl-ddoethurol yn cwmpasu ystod eang o bynciau; gan gynnwys rhyngweithiadau parasitiaid cynhaliol, cyllidebau ynni, cyfaddawdau a proteomeg parasit. Roedd prosiectau o’r fath yn cynnwys ymchwilio dulliau goroesi llyngyr yr iau mewn defaid, Fasciola hepatica ac ymchwilio’r ffordd y gall haint parasitiaid newid ansawdd o dan ddulliau gwahanol o fwydo a thyfu.

Mae Hazel wedi cyhoeddi nifer o bapurau adolygu gwyddonol ac mae ganddi ddiddordeb brwd ym mioleg clefyd. Mae Hazel yn cynrychioli’r Undeb ar nifer o grwpiau megis Grŵp Gweithredu DairyUK ar gyfer clefyd Johne’s a Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru.

Image

Swyddog Polisi - Charlotte Priddy

Cafodd Charlotte ei phenodi fel Swyddog Polisi yn 2016 ac mae’n arbenigo mewn Datblygu Gwledig, yn enwedig canolbwyntio ar y Cynllun Datblygu Gwledig a’r cynlluniau amaeth-amgylcheddol. Mae gwaith Charlotte yn amrywio o ddydd i ddydd, ond mae bob dydd yn seiliedig ar hyrwyddo buddiannau aelodau UAC a gweithio gyda sefydliadau eraill i helpu i greu Cymru wledig sydd, nid yn unig yn gynaliadwy ond yn gryf hefyd, ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae Charlotte yn gyfrifol am y Pwyllgor Llais Yr Ifanc Dros Ffermio a’r Pwyllgor Arallgyfeirio, ac mae hefyd yn cynrychioli UAC ar nifer o Bwyllgorau allanol yn cynnwys Pwyllgor Monitro Rhaglenni ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig. Ers ymuno a’r Undeb mae Charlotte wedi dechrau dysgu Cymraeg oherwydd ei bod hi’n deall pa mor bwysig yw’r iaith i gynifer yng Nghymru, yn enwedig i’r rhai hynny yn y cymunedau amaethyddol.

Image

Swyddog Polisi - Bernard Griffiths

Ar ôl cyfnod byr fel cynorthwyydd planhigfa gyda Chyngor Sir Ceredigion, ymunodd Bernard ag ADAS (Gwasanaeth Datblygu a Chynghori Amaethyddol) yn Fferm Arbrofol Hwsmonaeth Pwllpeiran yng Nghwmystwyth ym Mynyddoedd y Cambrian lle “mwynhaodd yrfa dros 30 mlynedd" gan weithio ar ystod eang o brosiectau ymchwil ac ymgynghori yn y sectorau amaeth ac amgylcheddol. Roedd y gwaith treialu yn cynnwys hwsmonaeth anifeiliaid, astudiaethau maeth, bridio, iechyd a lles anifeiliaid, ac astudiaethau system ar y bryniau a'r ucheldiroedd. Yn dilyn tynnu allan o’r safle yn 2011 treuliodd Bernard oddeutu dwy flynedd yn y tîm cynhyrchu cnydau âr.

Mae wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion gwyddonol ar bynciau amrywiol gan gynnwys cymariaethau cyfraddau stocio, y defnydd strategol o flociau bwyd er mwyn rheoli defaid yn pori, polisi Effaith Ardaloedd Amgylcheddol Sensitif, crynodiad alcan mewn rhywogaethau planhigion lled-naturiol a geir mewn ardaloedd yr ucheldir a’r dewis o ddiet cymharol i wartheg a defaid sy’n pori mewn dwy gymuned rhostir cyferbyniol.

Mae Bernard yn gweithio fel swyddog polisi rhan amser i FUW, ac ar hyn o bryd mae ei faes gwaith yn cynnwys plaladdwyr, cerbydau a thrwyddedu, rheoli gwastraff, cynllunio, polisi mynediad ac addysg a hyfforddiant.

Mae Bernard yn briod â Hazel ac mae ganddyn nhw ddau o blant hŷn, Sion ac Elin. Yn ei amser hamdden mae'n hoffi garddio, hyfforddi cŵn defaid ac yn dilyn rygbi.

Image

Swyddog Polisi - Aled Jones

Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth gyda Gradd Baglor yn y Gwyddorau mewn Amaethyddiaeth ym 1996, a oedd yn cynnwys blwyddyn ryng-gwrs yn Seland Newydd yn gweithio yn y diwydiant llaeth, dychwelodd Aled i'r fferm deuluol ger Cilycwm, Llanymddyfri. Yn ogystal â ffermio bu Aled hefyd yn gweithio'n rhan-amser fel darlithydd yng Ngholeg Amaethyddol Gelli Aur yn dysgu Busnes a Chyfrifeg a Hwsmonaeth Anifeiliaid.

Ar ôl penderfynu rhoi’r gorau i odro yn 2004 symudodd ymlaen i swydd llawn amser yn gweithio fel Ymgynghorydd Busnes Fferm gyda Promar International cyn ymuno â’r FUW fel Swyddog Gweithredol Sirol Brycheiniog a Maesyfed ym mis Medi 2005. Yna, roedd Aled yn Uwch Swyddog Rhanbarthol Brycheiniog, Maesyfed a Ceredigion tan 2018. Mae Aled yn parhau i ffermio defaid yn bennaf ar y fferm deuluol ac mae hefyd yn Ysgrifennydd ei Gymdeithas Tir Comin lleol ac yn Drysorydd Sioe Amaethyddol Cilycwm. Ymunodd â thîm polisi FUW ym mis Ionawr 2020.

Image

Swyddog Cyfathrebu Polisi - Gareth Parry

Daw Gareth o gefndir teuluol amaethyddol yn ardaloedd Tywyn a'r Bala ond fe'i magwyd yn Llanfarian, Aberystwyth. Dechreuodd yn ei swydd newydd fel Swyddog Cyfathrebu Polisi ym mis Mehefin 2019, mis cyn graddio o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Amaethyddiaeth a Busnes. Fel Swyddog Cyfathrebu Polisi, mae'n gyfrifol am gyfathrebu diweddariadau allweddol gan y Tîm Polisi trwy nifer o lwyfannau i'n haelodau gwerthfawr, sefydliadau rhanddeiliaid ac ACau ac ASau.
Yn ei amser hamdden, mae Gareth yn cystadlu fel cyd-yrrwr Ralio ar lefel genedlaethol, ac wedi ennill Pencampwriaeth BTRDA Production Cup yn 2019. Mae hefyd wedi cystadlu ym Marbados ar ddau achlysur gwahanol.