Tîm Polisi

Rydym yn cadw llygad cyson ar y datblygiadau diweddaraf yn y byd amaethyddol er mwyn cynghori a lobio adrannau a chyrff sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar amaethyddiaeth yng Nghymru

Ydych chi’n aelod sy’n chwilio am gyngor ac arweiniad ar fater polisi amaethyddol?  Cysylltwch gyda’ch swyddfa leol, cymryd rhan yn y pwyllgorau polisi, neu edrychwch ar y gwefan am mwy o wybodaeth.
Image

Pennaeth Polisi - Dr Nick Fenwick

Magwyd Nick ar ffermydd mynydd yn ardaloedd Talerddig a Machynlleth o Sir Drefaldwyn. Astudiodd cemeg a chemeg cyfrifiannol ym Mhrifysgol Bangor cyn dychwelyd i Sir Drefaldwyn ym 1999 i gwblhau PhD mewn Cemeg Ystadegol Damcaniaethol a Chyfrifiannol. Cyn ymuno gyda thîm polisi UAC yn 2004, roedd ganddo fusnes ymgynghori a rhaglennu cyfrifiadurol yn arbenigo mewn TG ar gyfer busnesau amaethyddol a gwledig ac yn swyddog prosiect ar gyfer y Comisiwn Coedwigaeth/prosiect hanes ar lafar a ariennir gan Treftadaeth y Loteri ‘Story of the Forest ‘. Mae’n briod ag Elizabeth Siân, arlunydd, cynllunydd graffeg a chynllunydd theatr. Mae gan Elizabeth a Nick dwy o ferched, Myfanwy a Morfudd. Yn ei amser hamdden mae Nick yn mwynhau chwarae a gwrando ar gerddoriaeth ac wedi ysgrifennu a recordio gyda nifer o fandiau gan gynnwys Tystion, MC Mabon, Bazwca and Huw Haul.

Dyma ddetholiad o’i gyhoeddiadau ac erthyglau:

 

Image

Uwch Swyddog Polisi - Dr Hazel Wright

Ochr yn ochr â'r Pennaeth Polisi, mae Dr Hazel Wright yn darparu arweinyddiaeth a chyngor ar nifer o faterion sy'n ymwneud â pholisi amaethyddol. Ochr yn ochr â darparu ymatebion i ymgynghoriadau ar faterion perthnasol, mae Hazel hefyd yn darparu tystiolaeth ysgrifenedig a llafar i bwyllgorau allanol, yn cynrychioli buddiannau aelodau i amrywiaeth o randdeiliaid ac yn gwneud dadansoddiad rheolaidd o faterion polisi cyfredol a rhai’r dyfodol.

Mae gwaith Hazel yn cynnwys y materion hynny sy'n ymwneud ag iechyd a lles da byw ac mae hyn yn cynnwys TB, BVD, clafr defaid, cadw golwg ar glefydau, sgil-gynhyrchion anifeiliaid, stoc trig a phoeni da byw. Mae Hazel yn gyfrifol am Bwyllgor Iechyd a Lles Anifeiliaid yr undeb.

Mae gan Hazel radd Baglor yn y Gwyddorau mewn Sŵoleg o Brifysgol Glasgow a PhD mewn Parasitoleg o Brifysgol Aberystwyth. Cyn dechrau’r rôl Uwch Swyddog Polisi yn 2010, roedd Hazel yn gweithio fel Swyddog Polisi Nwyddau FUW

Mae gan Hazel ddiddordeb mawr mewn bioleg afiechydon ac mae wedi bod yn rhan o ystod o brosiectau ymchwil ôl-ddoethurol gan gynnwys rhyngweithiadau gwesteiwr-parasit a phroteomeg parasitiaid. Mae hi wedi cyhoeddi ei hymchwil mewn amrywiaeth o gyfnodolion academaidd.
Image

Swyddog Polisi - Bernard Griffiths

Fel rhan o’i rôl o fewn Tîm Polisi FUW, mae Bernard yn gyfrifol am faterion amaethyddol sy’n ymwneud â materion fel plaladdwyr, cerbydau a thrwyddedu, rheoli gwastraff, cynllunio, polisi mynediad ac addysg a hyfforddiant.

Mae Bernard yn cynorthwyo Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant FUW ac yn cynrychioli’r Undeb yn allanol ar sawl fforwm gan gynnwys y Fforwm Mynediad Cenedlaethol, y Gweithgor Tir Preifat a Fforwm Rheoli Tir Cymru. Mae'n ymroddedig i gysylltu â chyrff allanol perthnasol i sicrhau bod aelodau'n derbyn y canlyniad gorau ar gyfer materion ffermio.

Cyn gweithio i’r FUW, bu Bernard yn gweithio i ADAS ar ystod eang o brosiectau ymchwil ac ymgynghoriaeth yn y sectorau amaethyddol ac amgylcheddol.

Mae Bernard wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion gwyddonol ar bynciau amrywiol gan gynnwys y dewis o ddiet cymharol i wartheg a defaid sy’n pori mewn dwy gymuned rhostir cyferbyniol ac Effaith polisi Ardal Amgylcheddol Sensitif.
Image

Ymgynghorwr Polisi Arbennig - Rebecca Voyle

Ymunodd Rebecca â thîm polisi FUW yn rhan amser yn 2017 ac mae'n gyfrifol am faterion yn ymwneud â RPW Ar-lein a'i gynlluniau cysylltiedig gan gynnwys Cynllun y Taliad Sylfaenol.

Yn y rôl hon, mae Rebecca’n gweithio’n agos gyda’i chydweithwyr yn y canghennau sirol i’w helpu i ddatrys materion aelodau o ran cynlluniau RPW a’r system ar-lein. Mae Rebecca hefyd yn cynrychioli'r Undeb yng nghyfarfodydd Rhanddeiliaid RPW.

Yn ogystal â'r rôl hon, mae Rebecca yn dal i weithio fel Swyddog Gweithredol Sir FUW yn Sir Benfro, lle mae'n gyfrifol am gefnogi aelodau o ddydd i ddydd, ar ôl ymuno â'r Undeb yn y rôl hon yn 2001.

Mae gan Rebecca radd Baglor mewn Gwyddor Economaidd mewn Cyfrifeg, Cyllid a'r Gyfraith, o Brifysgol Aberystwyth. Cyn ymuno â FUW, bu Rebecca yn gweithio i gwmni ymgynghori yn darparu cyngor a chefnogaeth i ffermydd a oedd ar agor i'r cyhoedd.

Image

Swyddog Cyfathrebu Polisi - Gareth Parry

Ymunodd Gareth â thîm polisi FUW yn 2019 i helpu gyda darparu cyfathrebiadau effeithiol ac amserol ar yr holl faterion sy'n ymwneud â pholisi.

Fel Swyddog Cyfathrebu Polisi, mae'n gyfrifol am gyfathrebu diweddariadau allweddol gan y tîm polisi trwy sawl platfform i'n haelodau gwerthfawr, rhanddeiliaid, sefydliadau cysylltiedig, ACau ac ASau. Mae Gareth yn helpu i ddatblygu cysylltiadau cadarn er mwyn sicrhau bod safbwynt yr Undeb ar faterion deddfwriaethol pwysig yn cael ei gyfathrebu'n glir. Mae rôl Gareth yn helpu i gyflwyno neges glir a chydlynol sy'n hyrwyddo buddiannau ein haelodau ac yn gosod y seiliau ar gyfer diwydiant amaethyddol sy'n edrych i'r dyfodol.

Mae gan Gareth gefndir amaethyddol teuluol a chyn ymuno â'r tîm polisi, cwblhaodd radd mewn Amaethyddiaeth ac Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth gydag anrhydedd dosbarth cyntaf.