Tîm Polisi

Rydym yn cadw llygad cyson ar y datblygiadau diweddaraf yn y byd amaethyddol er mwyn cynghori a lobio adrannau a chyrff sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar amaethyddiaeth yng Nghymru
Ydych chi’n aelod sy’n chwilio am gyngor ac arweiniad ar fater polisi amaethyddol?  Cysylltwch gyda’ch swyddfa leol, cymryd rhan yn y pwyllgorau polisi, neu edrychwch ar y gwefan am mwy o wybodaeth.

Pennaeth Polisi- Dr Nick Fenwick

Pennaeth Polisi- Dr Nick Fenwick

Magwyd Nick ar ffermydd mynydd yn ardaloedd Talerddig a Machynlleth o Sir Drefaldwyn. Astudiodd cemeg a chemeg cyfrifiannol ym Mhrifysgol Bangor cyn dychwelyd i Sir Drefaldwyn ym 1999 i gwblhau PhD mewn Cemeg Ystadegol Damcaniaethol a Chyfrifiannol. Cyn ymuno gyda thîm polisi UAC yn 2004, roedd ganddo fusnes ymgynghori a rhaglennu cyfrifiadurol yn arbenigo mewn TG ar gyfer busnesau amaethyddol a gwledig ac yn swyddog prosiect ar gyfer y Comisiwn Coedwigaeth/prosiect hanes ar lafar a ariennir gan Treftadaeth y Loteri ‘Story of the Forest ‘. Mae’n briod ag Elizabeth Siân, arlunydd, cynllunydd graffeg a chynllunydd theatr. Mae gan Elizabeth a Nick dwy o ferched, Myfanwy a Morfudd. Yn ei amser hamdden mae Nick yn mwynhau chwarae a gwrando ar gerddoriaeth ac wedi ysgrifennu a recordio gyda nifer o fandiau gan gynnwys Tystion, MC Mabon, Bazwca and Huw Haul.

Dyma ddetholiad o’i gyhoeddiadau ac erthyglau:

01970 820820

Uwch Swyddog Polisi- Dr Hazel Wright

Uwch Swyddog Polisi- Dr Hazel Wright

Mae gan Dr Hazel Wright radd Baglor yn y Gwyddorau mewn Sŵoleg o Brifysgol Glasgow a PhD mewn Parasitoleg o Brifysgol Aberystwyth. Penodwyd Hazel fel Swyddog Polisi Nwyddau UAC yn 2008 a cafodd ei dyrchafu i Uwch Swyddog Polisi yn 2010. Cyn hyn, bu’n ynghlwm a phrosiectau ymchwil ôl-ddoethurol yn cwmpasu ystod eang o bynciau; gan gynnwys rhyngweithiadau parasitiaid cynhaliol, cyllidebau ynni, cyfaddawdau a proteomeg parasit. Roedd prosiectau o’r fath yn cynnwys ymchwilio dulliau goroesi llyngyr yr iau mewn defaid, Fasciola hepatica ac ymchwilio’r ffordd y gall haint parasitiaid newid ansawdd o dan ddulliau gwahanol o fwydo a thyfu.

Mae Hazel wedi cyhoeddi nifer o bapurau adolygu gwyddonol ac mae ganddi ddiddordeb brwd ym mioleg clefyd. Mae Hazel yn cynrychioli’r Undeb ar nifer o grwpiau megis Grŵp Gweithredu DairyUK ar gyfer clefyd Johne’s a Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru.

01970 820820

Swyddog Polisi- Charlotte Priddy

Swyddog Polisi- Charlotte Priddy

Cafodd Charlotte ei phenodi fel Swyddog Polisi yn 2016 ac mae’n arbenigo mewn Datblygu Gwledig, yn enwedig canolbwyntio ar y Cynllun Datblygu Gwledig a’r cynlluniau amaeth-amgylcheddol. Mae gwaith Charlotte yn amrywio o ddydd i ddydd, ond mae bob dydd yn seiliedig ar hyrwyddo buddiannau aelodau UAC a gweithio gyda sefydliadau eraill i helpu i greu Cymru wledig sydd, nid yn unig yn gynaliadwy ond yn gryf hefyd, ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae Charlotte yn gyfrifol am y Pwyllgor Llais Yr Ifanc Dros Ffermio a’r Pwyllgor Arallgyfeirio, ac mae hefyd yn cynrychioli UAC ar nifer o Bwyllgorau allanol yn cynnwys Pwyllgor Monitro Rhaglenni ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig. Ers ymuno a’r Undeb mae Charlotte wedi dechrau dysgu Cymraeg oherwydd ei bod hi’n deall pa mor bwysig yw’r iaith i gynifer yng Nghymru, yn enwedig i’r rhai hynny yn y cymunedau amaethyddol.

01970 820820

Swyddog Polisi- Bernard Griffiths

Swyddog Polisi- Bernard Griffiths

Ar ôl cyfnod byr fel meithrinwr cynorthwyol gyda Cyngor Sir Ceredigion, ymunodd Bernard gyda ADAS (Gwasanaeth Datblygu a Chynghori Amaethyddol) ar Fferm Hwsmonaeth Arbrofol Pwllpeiran yng Nghwmystwyth ym Mynyddoedd y Cambria lle cafodd yrfa hapus dros 30 mlynedd yn gweithio ar ystod eang o brosiectau ymchwil ac ymgynghoriaeth yn y sectorau amaethyddol ac amgylcheddol. Ymgymerodd mewn treialon gweithio a oedd yn cynnwys magu anifeiliaid, astudiaethau maeth, bridio, iechyd a lles anifeiliaid, ac astudiaethau system yn y bryniau ac ucheldiroedd. Ar ôl i’r safle ddod i ben yn 2011 treuliodd tua dwy flynedd yn y tîm cynhyrchu cnydau âr. Mae wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion gwyddonol ar bynciau amrywiol gan gynnwys:-

  • (1997) Stocking rate comparisons on semi-natural rough grazings in the Cambrian Mountains. In Grassland Management in the ‘Environmentally Sensitive Areas’
  • (2000) The strategic use of feed blocks to manage sheep grazing in the uplands. In Grazing Management: The principles and practices of grazing, for profit and environmental gain, within temperate grassland systems.
  • (2002) The Impact of Environmentally Sensitive Areas Policy in Relation to Conservation and Farming Objectives in Conservation Pays?
  • (2002) n-alkane concentration in semi-natural plant species found in upland areas of the UK
  • (2008) Comparative diet selection by cattle and sheep grazing two contrasting heathland communities

He joined the Farmers’ Union of Wales policy team as a Land Use Policy Officer in April 2014.

01970 820820