Arweinyddiaeth

Mae ein haelodau ar draws y 12 cangen sirol yn ethol Tîm polisi llywyddol UAC 

Yn rhinwedd ei swydd fel swyddogion UAC, maent yn siarad ar ran ffermwyr Cymru ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ac yn cynrychioli’r Undeb mewn cyfarfodydd gweinidogol, gweithdai rhanddeiliad a chyfarfodydd cangen leol.

Glyn Roberts - Llywydd

Glyn Roberts - Llywydd

Glyn Roberts - Llywydd

Mae Glyn wedi bod ar bwyllgor cyllid a threfn UAC fel aelod Gogledd Cymru o 2003 - 2004; is lywydd UAC o 2004-2011 a cafodd ei ethol fel dirprwy lywydd Undeb Amaethwyr Cymru yn 2011. Yn ystod 2006-2008 roedd yn gynrychiolydd UAC ar fwrdd Hybu Cig Cymru ac ers 2008 mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Hybu Cig Cymru sef penodiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru...


Darllenwch mwy

Ian Rickman - Dirprwy Lywydd

Ian Rickman - Dirprwy Lywydd

Ian Rickman - Dirprwy Lywydd

Mae Ian yn ffermwr defaid o Sir Gaerfyrddin, sy’n gyn gadeirydd FUW Sir Gaerfyrddin ac yn gyn gadeirydd y Pwyllgor Tir Uchel a Thir Ymylol.

Cafodd ei ethol fel Is Lywydd FUW yn 2017 a dros y 2 flynedd ddiwethaf, mae wedi gweithio’n ddiflino i gynrychioli’r Undeb a’i haelodau mewn amrywiaeth o gyfarfodydd Llywodraeth Cymru, mewn ymweliadau fferm gydag ASau ac ACau sy’n tynnu sylw at faterion #AmaethAmByth ac yn cynrychioli’r Undeb mewn llu o gyfweliadau’r cyfryngau.

Mae Ian yn briod â Helen ac mae ganddynt dri mab. Mae'r teulu'n byw yng Ngurnos, fferm fynydd sy’n cadw defaid ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Mae'r fferm yn ymestyn i 220 erw gyda Hawliau Pori Cyffredin ar y Mynydd Du, ac mae Ian yn aelod o Bwyllgor Rheoli Cymdeithas Porwyr Gorllewin y Mynydd Du.


Darllenwch mwy

Eifion Huws - Is lywydd Gogledd Cymru

Eifion Huws - Is lywydd Gogledd Cymru

Eifion Huws - Is lywydd Gogledd Cymru

Mae Eifion wedi bod yn aelod gweithgar o’r pwyllgor cyllid a threfn dros y chwe blynedd diwethaf. Mae’n ffermio Penrhos, Bodedern, fferm laeth sy’n cadw buches 140 o wartheg Ayrshire pur sydd â record cynhyrchu ac arddangos rhagorol.

Mae’n feirniad gwartheg Ayrshire uchel ei barch ac yn teithio hyd a lled y wlad ac yn Ewrop wrth gynrychioli’r diwydiant llaeth yn y gobaith o sicrhau gwell amodau a phrisiau ar gyfer ffermwyr…


Darllenwch mwy

Brian Bowen- Is lywydd Canolbarth Cymru

Brian Bowen- Is lywydd Canolbarth Cymru

Brian Bowen- Is lywydd Canolbarth Cymru

Mae Brian yn amaethu Fferm Pencoedcae, Princetown, ger Tredegar, ac yn cadw gwartheg sugno a defaid mynydd. Mae’r fferm yn berchen 150 erw o dir ac yn rhenti 1000 erw ychwanegol a’r hawl i bori 1200 erw o dir comin ar draws tri darn o dir comin gwahanol. Mae’n rhedeg y fferm ar y cyd gyda’i dad, ei fam a’i fab.

Bu’n is gadeirydd cangen Brycheiniog a Maesyfed o UAC o 2008 a cafodd ei ethol yn gadeirydd sirol yn 2010. Mae wedi cynrychioli Brycheiniog a Maesyfed ar y pwyllgor Da Byw, Gwlân a Marchnadoedd UAC ers 2009 ac yn is gadeirydd ar hyn o bryd...


Darllenwch mwy

Dai Miles- Is lywydd De Cymru

Dai Miles- Is lywydd De Cymru

Dai Miles- Is lywydd De Cymru

Mae Dai yn ffermwr llaeth o Sir Benfro ac yn gadeirydd y pwyllgor llaeth a chynnyrch llaeth. Mae hefyd yn un o 4 cyfarwyddwr sefydlu Calon Wen, cwmni cydweithredol llaeth organig sydd nid yn unig yn gwerthu llaeth yr aelodau i broseswyr ond sydd wedi creu ei brand ei hun o gynnyrch llaeth sydd ar gael trwy'r holl brif fanwerthwyr yng Nghymru a'r DU gyfan trwy ddosbarthwyr.

Ym 1997, mewn partneriaeth â'i wraig Sharron, cymerodd y cwpl denantiaeth Barnsley Farm, fferm 143 erw yng Ngorllewin Cymru. Ar y pryd, roedd yn uned stoc/cnydau ac aethom ati i drosi'r uned i fferm laeth organig gan ddechrau gyda buches o 33 a chwota llaeth ar brydles. Yn 2001 cymerwyd 90 erw arall o dir pori ac yna yn 2005 y fferm gyfagos o fewn yr un ystâd. Ar hyn o bryd mae gan y cwpl 120 o fuchod a 65 o stoc ifanc. Y cnwd yn bennaf yw porfa, ond mae silwair âr, rêp porthiant a betys porthiant yn rhan o'r cylchdro ffermio sydd oddeutu 300 erwau.


Darllenwch mwy