Arweinyddiaeth

Mae ein haelodau ar draws y 12 cangen sirol yn ethol Tîm polisi llywyddol UAC 

Yn rhinwedd ei swydd fel swyddogion UAC, maent yn siarad ar ran ffermwyr Cymru ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ac yn cynrychioli’r Undeb mewn cyfarfodydd gweinidogol, gweithdai rhanddeiliad a chyfarfodydd cangen leol.

Glyn Roberts - Llywydd

Glyn Roberts - Llywydd

Glyn Roberts - Llywydd

Mae Glyn wedi bod ar bwyllgor cyllid a threfn UAC fel aelod Gogledd Cymru o 2003 - 2004; is lywydd UAC o 2004-2011 a cafodd ei ethol fel dirprwy lywydd Undeb Amaethwyr Cymru yn 2011. Yn ystod 2006-2008 roedd yn gynrychiolydd UAC ar fwrdd Hybu Cig Cymru ac ers 2008 mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Hybu Cig Cymru sef penodiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru...


Darllenwch mwy

Brian Thomas - Dirprwy Lywydd

Brian Thomas - Dirprwy Lywydd

Brian Thomas - Dirprwy Lywydd

Ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro yw Brian, ac yn gyn Gadeirydd Sirol UAC yn Sir Benfro ac wedi bod yn aelod o bwyllgor tenantiaid canolog UAC. Cafodd ei ethol yn aelod De Cymru o bwyllgor cyllid a threfn ganolog yn 2011, Is Lywydd UAC yn 2013 ac yn Ddirprwy Lywydd yn 2015. Mae Brian yn cadw buches o wartheg bîff byrgorn pur a diadell o 300 o ddefaid yn ogystal â thyfu 80 erw o gnydau ar ei fferm 280 erw, Llwyncelyn Lan, Llanfyrnach. Arweiniodd Mr Thomas yr ymgyrch yn Ne Orllewin Cymru yn gwrthwynebu mewnforio cig eidion gwael i Gymru yn ystod argyfwng BSE ym 1996. Ym 1997, arweiniodd grŵp o 10 ffermwr i stondin Tesco yn Sioe Frenhinol Cymru a’u hannerch am y ffordd annheg yr oeddent yn trin y diwydiant....


Darllenwch mwy

Eifion Huws - Is lywydd Gogledd Cymru

Eifion Huws - Is lywydd Gogledd Cymru

Eifion Huws - Is lywydd Gogledd Cymru

Mae Eifion wedi bod yn aelod gweithgar o’r pwyllgor cyllid a threfn dros y chwe blynedd diwethaf. Mae’n ffermio Penrhos, Bodedern, fferm laeth sy’n cadw buches 140 o wartheg Ayrshire pur sydd â record cynhyrchu ac arddangos rhagorol.

Mae’n feirniad gwartheg Ayrshire uchel ei barch ac yn teithio hyd a lled y wlad ac yn Ewrop wrth gynrychioli’r diwydiant llaeth yn y gobaith o sicrhau gwell amodau a phrisiau ar gyfer ffermwyr…


Darllenwch mwy

Brian Bowen- Is lywydd Canolbarth Cymru

Brian Bowen- Is lywydd Canolbarth Cymru

Brian Bowen- Is lywydd Canolbarth Cymru

Mae Brian yn amaethu Fferm Pencoedcae, Princetown, ger Tredegar, ac yn cadw gwartheg sugno a defaid mynydd. Mae’r fferm yn berchen 150 erw o dir ac yn rhenti 1000 erw ychwanegol a’r hawl i bori 1200 erw o dir comin ar draws tri darn o dir comin gwahanol. Mae’n rhedeg y fferm ar y cyd gyda’i dad, ei fam a’i fab.

Bu’n is gadeirydd cangen Brycheiniog a Maesyfed o UAC o 2008 a cafodd ei ethol yn gadeirydd sirol yn 2010. Mae wedi cynrychioli Brycheiniog a Maesyfed ar y pwyllgor Da Byw, Gwlân a Marchnadoedd UAC ers 2009 ac yn is gadeirydd ar hyn o bryd...


Darllenwch mwy

Ian Rickman- Is lywydd De Cymru

Ian Rickman- Is lywydd De Cymru

Ian Rickman- Is lywydd De Cymru

Fy enw i yw Ian Rickman. Rwyf yn 55 mlwydd oed, yn briod a Helen ac mae gennym dri mab. Rydym yn byw yn Gurnos, fferm ddefaid ucheldir ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Mae’r fferm yn ymestyn i 220 erw gyda hawliau pori comin ar y Mynydd Du, ac rwyf yn aelod o Bwyllgor Rheoli Cymdeithas Porwyr Gorllewin y Mynydd Du. Rwyf wedi bod yn aelod gweithgar o’r Undeb am dros 20 mlynedd. Roeddwn yn Gadeirydd Sirol dros Sir Gaerfyrddin rhwng 2010-2012, ac rwyf yn Gadeirydd Pwyllgor Tir Uchel a Thir Ymylol yr Undeb, swydd yr wyf wedi ei chynnal dros y ddwy flynedd ddiwethaf.


Darllenwch mwy