Arweinyddiaeth

Mae ein haelodau ar draws y 12 cangen sirol yn ethol Tîm polisi llywyddol UAC. 

Yn rhinwedd ei swydd fel swyddogion UAC, maent yn siarad ar ran ffermwyr Cymru ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ac yn cynrychioli’r Undeb mewn cyfarfodydd gweinidogol, gweithdai rhanddeiliad a chyfarfodydd cangen leol.

Image

Glyn Roberts, Llywydd FUW

Mae Glyn wedi bod ar bwyllgor cyllid a threfn UAC fel aelod Gogledd Cymru o 2003 - 2004; is lywydd UAC o 2004-2011 a cafodd ei ethol fel dirprwy lywydd Undeb Amaethwyr Cymru yn 2011. Yn ystod 2006-2008 roedd yn gynrychiolydd UAC ar fwrdd Hybu Cig Cymru ac ers 2008 mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Hybu Cig Cymru sef penodiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Bu’n Gadeirydd UAC Caernarfon rhwng 1999-2002; Cadeirydd Cangen UAC Llanrwst o 1990-1994; cadeirydd cenedlaethol pwyllgor dwyieithrwydd a chyhoeddusrwydd UAC o 2001-2004, cynrychioli cangen Sir Gaernarfon ar Bwyllgor Tenantiaeth ganolog UAC a Pwyllgor Parc Cenedlaethol Eryri rhwng 1998-2002; roedd hefyd yn aelod o Gyngor UAC rhwng 1994-2002.  

Yn ychwanegol at hyn, mae Glyn hefyd wedi bod yn drysorydd Cymdeithas Denantiaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ran Ystâd Ysbyty Ifan ers 1993 i’r presennol ac yn Ysgrifennydd Treialon C?n Defaid Ysbyty Ifan ers 1998.

Ym 1976 cwblhaodd gwrs llawn amser yng Nglynllifon, a gan nad oedd yn fab i ffermwr, aeth i weithio fel bugail yn Dylasau Uchaf, Padog.  Ym 1977 bu ei gais am denantiaeth o fferm fynydd 100 erw, Ynys Wen, Ysbyty Ifan yn llwyddiannus a bu hefyd yn gweithio’n rhan amser yn ystod y cyfnod yma yn Dylasau Uchaf.

Ym 1983 enillodd denantiaeth Dylasau Uchaf, fferm 350 erw o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, lle mae ef a’i wraig Eleri’n parhau i ffermio.  Mae ganddynt bump o blant, oll wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth.  

Mae Glyn wedi darlithio nifer o weithiau ar faterion amaethyddol a’r uchafbwynt iddo oedd darlithio ar ddyfodol yr ucheldir yng Nglynllifon ym 1997 gan rannu’r llwyfan gyda phennaeth adran amaethyddiaeth Prifysgol Cymru Aberystwyth, yr athro Mike Haines a John Cameron o’r Alban.

Ym mis Ionawr 2001, bu Carwyn Jones AC yn ymweld â Dylasau Uchaf ac Ysbyty Ifan a Glyn oedd yn gyfrifol am baratoi dogfen gynhwysfawr yn edrych ar y cysylltiad anorfod rhwng amaethyddiaeth a dyfodol cymunedau gwledig, “Pwysigrwydd Amaethyddiaeth yng nghymunedau gwledig”.

Hefyd arweiniodd Glyn y gr?p UAC cyntaf o Sir Gaernarfon i Frwsel i drafod EID ym mis Hydref 2000.

Enillodd gystadleuaeth Rheoli Fferm yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst 1992 ac yn 1992 pan oedd Coleg Glynllifon o dan fygythiad cau, cafodd Glyn ei ddewis fel aelod o Weithgor o dri i edrych ar y posibiliadau o gadw Glynllifon ar agor.

Image

Ian Rickman, Dirprwy Lywydd FUW

Mae Ian yn ffermwr defaid o Sir Gaerfyrddin, sy’n gyn gadeirydd FUW Sir Gaerfyrddin ac yn gyn gadeirydd y Pwyllgor Tir Uchel a Thir Ymylol.

Cafodd ei ethol fel Is Lywydd FUW yn 2017 a dros y 2 flynedd ddiwethaf, mae wedi gweithio’n ddiflino i gynrychioli’r Undeb a’i haelodau mewn amrywiaeth o gyfarfodydd Llywodraeth Cymru, mewn ymweliadau fferm gydag ASau ac ACau sy’n tynnu sylw at faterion #AmaethAmByth ac yn cynrychioli’r Undeb mewn llu o gyfweliadau’r cyfryngau.

Mae Ian yn briod â Helen ac mae ganddynt dri mab. Mae'r teulu'n byw yng Ngurnos, fferm fynydd sy’n cadw defaid ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Mae'r fferm yn ymestyn i 220 erw gyda Hawliau Pori Cyffredin ar y Mynydd Du, ac mae Ian yn aelod o Bwyllgor Rheoli Cymdeithas Porwyr Gorllewin y Mynydd Du.

 

Image

Eifion Huws, Is lywydd Gogledd Cymru

Mae Eifion Huws yn ffermio ym Mhenrhos, Bodedern, fferm laeth sydd â buches o 140 o wartheg llinach Swydd Ayrshire.  Mae gan y fuches laeth record gynhyrchu ac arddangos neilltuol, ac mae Eifion yn feirniad gwartheg Swydd Ayrshire hir sefydlog ac yn uchel iawn ei barch.

Mae wedi bod yn aelod gweithgar o Bwyllgor Cyllid a Threfn Ganolog yr Undeb ers deg mlynedd bellach, a bu hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Llaeth a Chynnyrch Llaeth yr Undeb o 2004 hyd at 2011.  Mae Eifion hefyd yn cynrychioli UAC ar Fforwm cenedlaethol Ffermwyr Llaeth y DU.

Mae Eifion yn teithio ledled y wlad a drosodd i Ewrop er mwyn cynrychioli’r diwydiant llaeth yn y gobaith o sicrhau gwell amodau a phrisiau i ffermwyr.  Mae’r fath waith yn cynnwys cynrychioli UAC yn ddiweddar yn ystod y trafodaethau wyneb-yn-wyneb gyda phroseswyr llaeth a chynrychiolaeth ym Mrwsel.

Dros y blynyddoedd mae Eifion wedi dod yn adnabyddus yn y cyfryngau am ei farn ddi-flewyn-ar-dafod ar faterion sy’n ymwneud a’r diwydiant llaeth, ac yn fwy diweddar ar y Pecyn Llaeth Ewropeaidd, y Cod Ymarfer Llaeth a sefydlu cyrff cynhyrchwyr yng Nghymru.

Derbyniodd Eifion wobr fewnol UAC ar gyfer 2011/2012 am ei wasanaethau i’r Undeb a’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru a chafodd ei ddewis fel enillydd gwobr UAC/Banc HSBC am ei gyfraniad neilltuol i’r diwydiant llaeth yng Nghymru.

Ymysg ei ddiddordebau eraill y mae ei CFfI lleol ym Modedern, lle mae wedi ymgymryd gyda'r rhan fwyaf o swyddi, gan gynnwys Llywydd ac arweinydd y clwb.  Mae Eifion yn pryderu’n arbennig am ddyfodol pobl ifanc Cymru a’u brwydr i sicrhau gwaith, cartrefi a chyfalaf i ffermio yn eu hardaloedd lleol, ac mae’n dilyn pregeth ei hun gan iddo annog ei fab, Iwan, i aros adref i ffermio, ac mae yntau bellach yn bartner yn y fferm deuluol.

Un o’i bryderon mwyaf yw na all amaethyddiaeth wneud elw cynaliadwy, ac felly mae’n anodd iawn i ddenu meibion a merched ffermwyr i aros yn eu cartrefi teuluol.

Mae Eifion wedi cynrychioli ei gangen leol o Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig am nifer o flynyddoedd, ac mae wedi bod yn Gadeirydd o Bwyllgor Ynys Môn o RABI ers y deuddeng mlynedd diwethaf.

Mae’n gredwr cryf yn athroniaeth Glyngwyn Roberts y dylid bod yna gyfyngder ar gyfnod aelodau ar y Pwyllgor Cyllid a Threfn.

Mae cyfoeth gwybodaeth Eifion o fewn y diwydiant heb ei ail.  Does dim terfyn ar ei egni, frwdfrydedd a’i angerdd dros y diwydiant llaeth ac mae ei allu enwog i gefnogi ei gyd ffermwyr yn amhrisiadwy.  

 

Image

Brian Bowen, Is lywydd Canolbarth Cymru

Cefais fy magu ar fferm Penwenallt, Castellnewydd Emlyn, mewn cymuned Gymraeg.  Rydw i'n 55 oed ac mae gennyf ddau o blant, Karl a Kelly Ann a dau o wyrion, ac rydw i'n gallu siarad Cymraeg.  Bellach, rydw i'n ffermio fferm Pencoedcae, Princetown, ger Tredegar.

Mae'r fferm yn uned gymysg o fuchod Sugno a Defaid mynydd.  Mae'r fferm yn berchen ar 150 erw o dir, mae'n rhentu 1000 erw arall ac yn manteisio ar hawliau tir comin dros 1200 erw ar dri darn ar wahân o dir comin.  Caiff y fferm ei rhedeg gennyf i, fy nhad, fy mam a'm mab.

Bûm yn aelod gweithgar o fudiad y Ffermwyr Ifanc ers yr oeddwn yn 15 oed.  Trwy gyfrwng CFfI, cefais y cyfle i deithio i Seland Newydd a'r Dwyrain Pell er mwyn astudio graddfa ac amrywiaeth y gweithgarwch ffermio yn y gwledydd hynny.

Yna, dychwelais i Gymru a bûm yn rhedeg un o fân-ddaliadau Cyngor Sir Powys ym Mhencraig, cyn teithio i Sawdi-Arabia i reoli uned a oedd yn cynnwys 40,000 o ddefaid dan gontract 2 flynedd.

Ar ôl i'r ddwy flynedd ddod i ben, cododd cyfle i gymryd tir a oedd yn ffinio â fferm y teulu, gan alluogi'r busnes i dyfu ac i minnau ymuno â'r busnes teuluol gyda fy nhad a'm mam.  Yn 2011 daeth mwy o dir ar gael, ac mae hyn wedi bod yn fodd i'm mab, Karl, ddychwelyd gartref ac i ffermio Pencoedcae fel y trydedd genhedlaeth.

Deuthum yn Gadeirydd Is-Gangen Brycheiniog yn 2008 a chefais fy ethol am fy mhedwerydd tymor eleni.

Deuthum yn Gadeirydd Sirol Brycheiniog a Maesyfed yn 2010.

Rydw i wedi cyflawni rôl cynrychiolydd Brycheiniog a Maesyfed ar y pwyllgor Da Byw, Gwlân a Marchnadoedd ers 2009 ac erbyn hyn yn Is-Gadeirydd, ar ôl mynychu'r cyfarfodydd yn rheolaidd am sawl blwyddyn cyn hynny fel dirprwy.

Rydw i'n Gadeirydd gweithgar ar dair Cymdeithas tir comin (Tir comin Llangynidr, Tir Comin Buckland Manor a Thir Comin Gelligaer a Merthyr), yn ogystal â bod yn gyn Gyfarwyddwr ar fwrdd Cwmni Cydweithredol Ffermwyr  Gelli ac Aberhonddu

Dros y 7 mlynedd ddiwethaf neu fwy, rydw i wedi gwneud ymdrech arbennig i fynychu cymaint o gyfarfodydd, cynadleddau a diwrnodau agored ag y bo modd, gan ymdrechu i siarad gyda gweinidogion, gwleidyddion a gweision sifil er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r problemau y mae'r diwydiant yn eu hwynebu a'r ffordd y bydd polisïau arfaethedig yn effeithio ar ffermydd teuluol fel fy fferm i.

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn parhau i gynrychioli ffermwyr mewn  trafodaethau yngl?n â dyfodol CAP “post” 2013, a hefyd cymryd rhan mewn cyfarfodydd gydag Aelodau Seneddol, Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol Ewropeaidd i drafod dyheadau a safbwyntiau ffermwyr.

Rydw i'n hynod o falch bod Brycheiniog a Maesyfed wedi fy nghynnig fel cynrychiolydd i'w ethol i'r Pwyllgor Cyllid a Threfn Canolog, gan fy mod o'r farn bod fy nghenhedlaeth i yn gyfrifol am sicrhau bod amaethu teuluol yn parhau yng Nghymru a'i fod yn ddeniadol i'r genhedlaeth iau, megis fy mab.  Hoffwn gyrraedd sefyllfa lle y gallaf gynrychioli safbwynt ehangach y diwydiant a byddwn yn croesawu'r cyfle i gyfleu'r safbwyntiau hyn mewn cyfarfodydd gyda gwleidyddion a'r rhai sy'n gyfrifol am lunio polisïau.  Byddwn yn falch iawn o gael y cyfle i gyflawni rôl fwy amlwg wrth gynorthwyo UAC i gynnal ac i ehangu nerth y sefydliad, er mwyn iddo fod mewn sefyllfa i gynrychioli ei aelodau mewn ffordd mor effeithiol ag y bo modd, yn enwedig yng ngoleuni'r sialensiau difrifol y mae'r diwydiant yn eu hwynebu erbyn hyn.

Ar ôl bod yn Aelod De Cymru ar y Pwyllgor Cyllid a Threfn Canolog ers tair mlynedd bellach, rwyf yn hyderus fy mod yn cyfrannu’n effeithiol i waith yr Undeb, a byddem yn hapus iawn cael parhau yn y rôl flaenllaw hon i wynebu’r sialensiau a’r newidiadau mawr sydd o’n blaenau.

Image

Dai Miles, Is lywydd De Cymru

Mae Dai yn ffermwr llaeth o Sir Benfro ac yn gadeirydd y pwyllgor llaeth a chynnyrch llaeth.  Mae hefyd yn un o 4 cyfarwyddwr sefydlu Calon Wen, cwmni cydweithredol llaeth organig sydd nid yn unig yn gwerthu llaeth yr aelodau i broseswyr ond sydd wedi creu ei brand ei hun o gynnyrch llaeth sydd ar gael trwy'r holl brif fanwerthwyr yng Nghymru a'r DU gyfan trwy ddosbarthwyr. 

Ym 1997, mewn partneriaeth â'i wraig Sharron, cymerodd y cwpl denantiaeth Barnsley Farm, fferm 143 erw yng Ngorllewin Cymru.   Ar y pryd, roedd yn uned stoc/cnydau ac aethom ati i drosi'r uned i fferm laeth organig gan ddechrau gyda buches o 33 a chwota llaeth ar brydles.  Yn 2001 cymerwyd 90 erw arall o dir pori ac yna yn 2005 y fferm gyfagos o fewn yr un ystâd. Ar hyn o bryd mae gan y cwpl 120 o fuchod a 65 o stoc ifanc. Y cnwd yn bennaf yw porfa, ond mae silwair âr, rêp porthiant a betys porthiant yn rhan o'r cylchdro ffermio sydd oddeutu 300 erwau.