Swyddog Sirol Undeb Amaethwyr Cymru - Meirionnydd

Ynglŷn â'r rôl:

Byddwch yn darparu ystod o wasanaethau i aelodau Undeb Amaethwyrl Cymru (UAC). Fe fydd ganddoch wybodaeth a phrofiad o gynlluniau amaethyddol cyfredol Llywodraeth Cymru a hefyd dealltwriaeth o gyfeiriad posib cefnogaeth i ffermwyr fydd ar gael yn y dyfodol. Fe fyddwch yn gallu cwblhau'r mwyafrif o ffurflenni cymhorthdal / ceisiadau grant ar gyfer ffermwyr ac yn fodlon datblygu eich dealltwriaeth o’r maes. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o ddarparu cyngor i amaethwyr a bydd gennych wybodaeth weithredol gref o'r sector amaeth.

Cewch eich cefnogi gan dîm o staff yn lleol a chenedlaethol a byddwch yn gweithio'n agos gyda'n tîm polisi amaethyddol yn ogystal â staff sirol mewn 12 sir ledled Cymru. Byddwch yn cefnogi gwaith y Swyddog Sirol i wasanaethu ein haelodau o fewn y sir.

Amdanoch chi:

Byddai gradd mewn Gwyddor Amaethyddol / Amgylcheddol neu bwnc cysylltiedig yn ddymunol a / neu profiad o'r sector amaethyddol yma yng Nghymru. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth o agendau amgylcheddol amaethyddol a materion cysylltiedig ar lefel genedlaethol a Phrydeinig.

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o gwblhau ffurflenni cymhorthdal, ac adroddiadau ac asesiadau amgylcheddol ar ran ffermwyr.

I lwyddo yn y rôl hon fe fyddwch yn;

  • gyfathrebwr naturiol sy'n mwynhau cwrdd a helpu pobl
  • yn gyfrifol am hyrwyddo amcanion a gwerthoedd yr Undeb
  • yn canolbwyntio ar ddenu aelodau newydd a gwasanaethu ein haelodaeth presennol gan weithio gyda'r Swyddog Sirol yn y man cyntaf i gefnogi anghenion ein haelodau
  • gwerthu a hyrwyddo’r holl wasanaethau a ddarperir gan UAC
  • cefnogi ein Swyddog Sirol yn y man cyntaf er mwyn sefydlu a chynnal rhwydweithiau lleol cryf
  • yn gallu cyfathrebu ar llafar ac yn ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg

Yn y man cyntaf fe fydd y swydd hon yn cael ei chynnig ar gytrundeb rhan amser gan gysgodi ein Swyddog Sirol ym Meirionnydd a dod i adnabod yr ardal a’r aelodau. Yn dilyn cyfnod prawf derbyniol fe fydd y cyfle yn bodoli i olynu ein Swyddog Sirol a hynny ar gytundeb llawn amser neu unrhyw drefniant arall fyddai’n dderbyniol i’r Pwyllgor Sirol ym Meirionnydd.

Os am sgwrs anffurfiol gallwch gysylltu a Huw Jones, Swyddog Sir Meirionnydd yn y man cyntaf a hynny trwy ffonio 01341 422298

Dylai ceisiadau gael ei hanfon i sylw Mari Jones, Undeb Amaethwyr Cymru, 2 Llys Clwyd, Parc Busnes Lon Parcwr, Rhuthun. LL15 1NJ neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.