FUW Insurance Services Ltd - Cyfarwyddwyr Anweithredol

Sefydlwyd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ym 1955 ac mae’n gweithio ar ran aelodau er mwyn sicrhau ffermydd teuluol ffyniannus a cynaliadwy yng Nghymru.

Ymgorfforodd yr Undeb FUW Ltd yn 2017 i reoli ei faterion ac erbyn hyn y cwmni hwnnw yw perchennog ein Brocer Yswiriant, Gwasanaethau Yswiriant  FUW Cyf (FUWIS).

Cyn hir bydd swydd wag ar fwrdd FUW Insurance Services Ltd ac yr ydym am ei llenwi cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol.

Gydag empathi tuag at Gymru a ffermio, ond nid o reidrwydd o gefndir ffermio, byddem yn disgwyl y byddai ymgeiswyr llwyddiannus yn arddangos rhai neu'r holl nodweddion canlynol:

  • Cefndir busnes llwyddiannus mewn cwmni cyfyngedig preifat
  • Profiad o reoli a thyfu busnes aml-safle sydd wedi'i hen sefydlu
  • Rhwydwaith o gysylltiadau a fydd yn ychwanegu gwerth at dwf Gwasanaethau Yswiriant FUW
  • Profiad o farchnata, yn bennaf o ran dadansoddi marchnadoedd er mwyn nodi cyfleoedd ar gyfer twf busnes
  • Dealltwriaeth o'r farchnad yswiriant

Mae’r FUW yn sefydliad dwyieithog, felly byddai'r gallu i siarad Cymraeg o fantais ond nid yw'n hanfodol gan fod pob cyfarfod bwrdd yn cael ei gynnal yn Saesneg.

Tâl

Mae'r swyddi'n cael eu talu a bydd holl gostau rhesymol yn cael eu had-dalu

Ymrwymiad Amser

Yn gyffredinol, cynhelir cyfarfodydd bwrdd bob mis yn Llanfair ym Muallt, gyda chyfarfodydd ffôn achlysurol lle bo hynny'n briodol.

Y Broses Ymgeisio

Gellir trefnu trafodaeth anffurfiol am y swydd trwy gysylltu â'r Rheolwr Gyfarwyddwr trwy e-bost (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.).

Dylid gwneud ceisiadau trwy anfon CV a llythyr rhagarweiniol at y Rheolwr Gyfarwyddwr.

 

Dyddiad cau: 08:00 hrs 4 Tachwed 2019. Hoffem benodi cyn gynted ag sy'n ymarferol.

Cydlynydd Cyfrif

Cydlynydd Cyfrif –  Cyflog cystadleuol £17,000

Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o brif froceriaid yswiriant Cymru.

Trwy weithio’n agos gyda phanel o gwmnïau yswiriant amaethyddol a masnachol arbenigol, mae modd i ni dargedu prif gynnyrch y farchnad gan sicrhau gwerth yr arian i’n cwsmeriaid.

Rydym wedi meithrin enw da am gynnig gwasanaeth gwybodus a phroffesiynol i gwsmeriaid amaethyddol, cwmnïau bychain, masnachol a phersonol ar draws Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac o bosib â phrofiad o weithio mewn sefyllfaoedd o wasanaethau cwsmeriaid/yswiriant/gwasanaethau ariannol. Byddwch yn gyfrifol am gysylltu wyneb yn wyneb, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda chwsmeriaid presennol a newydd Gwasanaethau Yswiriant FUW. Mi fyddwch yn ymwneud a phrosesu ac ymdrin

â gweithrediadau polisïau yswiriant yn ogystal â dyletswyddau swyddfa.

Pa un ai ydych chi’n berson sydd â phrofiad o yswiriant neu rywun sy’n chwilio am her newydd mewn maes newydd, rydym am glywed wrthych chi.

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y swydd, a wnewch chi anfon eich CV gan nodi eich enw llawn a chyfeiriad at Karen Royles, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

FUW Insurance Services Ltd

PO Box 250

ABERYSTWYTH

SY23 9FJ

Dim asiantaethau nac ymgynghorwyr recriwtio

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn cael ei

Awdurdodi a’I reoli gan y ‘Financial Conduct Authority’.

Rhif Cofrestru 615251