Swydd Gwag: Dirprwy Swyddog Gweithredol Sirol Sir Ceredigion

Lleoliad: Ceredigion (yn gweithio o'n swyddfa yn Llanbed)

Cyflog: £ 26,000 (CALl) - yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o Swydd: Rhan Amser (Oriau Gweithio Hyblyg - i gynnwys ar adegau prin gwaith dros y penwythnos)

Dyddiad Cau: 21 Hydref 2021

 

Ynglŷn â'r rôl:

Byddwch yn darparu ystod o wasanaethau i aelodau Undeb Amaethwyr Cymru (UAC). Byddwch yn brofiadol ac yn wybodus o gynlluniau amaethyddol Llywodraeth Cymru gyfredol a phosibl i’r dyfodol sydd ar gael i ffermwyr, a gallwch gwblhau'r mwyafrif o geisiadau grant ar gyfer ffermwyr. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o ddarparu cyngor ar y fferm a bydd gennych wybodaeth weithredol a gref o'r sector amaeth.

Cewch eich cefnogi gan dîm staff lleol a chenedlaethol a byddwch yn gweithio'n agos gyda'n tîm polisi amaethyddol yn ogystal â staff swyddfa'r sir mewn 12 sir ledled Cymru. Byddwch yn cefnogi gwaith y Swyddog Sirol i gefnogi ein haelodau o fewn y sir.


Amdanoch chi:

Byddai gradd mewn Gwyddor Amaethyddol / Amgylcheddol neu bwnc cysylltiedig yn ddymunol a / neu profiad o'r sector amaethyddol yma yng Nghymru. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth o agendau amgylchynol amaethyddol a materion cysylltiedig ar lefel genedlaethol a'r DU. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o gwblhau ffurflenni grant, ac adroddiadau ac asesiadau amgylcheddol ar ran ffermwyr.


I lwyddo yn y rôl hon, byddwch chi yn:

· Gyfathrebwr naturiol sy'n mwynhau cwrdd a helpu pobl
· Yn gyfrifol am hyrwyddo nodau a gwerthoedd yr Undeb
· Yn canolbwyntio ar ddenu aelodau newydd a gwasanaethu ein haelodaeth presennol gan weithio gyda'r Swyddog Sir i gefnogi anghenion ein haelodaeth
· Gwerthu a hyrwyddo'r holl wasanaethau a ddarperir gan UAC
· Cefnogi ein Swyddog Gweithredol Sirol i sefydlu a chynnal rhwydweithiau lleol cryf

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon yna anfonwch lythyr cais a CV, trwy e-bost, yn amlinellu eich addasrwydd a'ch profiad perthnasol i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus