Gweinyddydd Swyddfa

Gweinyddydd Swyddfa

FUW – Undeb Amaethwyr Cymru

Contract rhan amser 3 diwrnod yr wythnos.

I gychwyn cyn gynted a phosib hyd nes Mai 15fed 2020.

Lleoliad: Caerfyrddin

Cyflog: I’w drafod, yn dibynnu ar brofiad.

Dyddiad Cau: Chwefror 6ed 2020

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac o bosib â phrofiad o weithio mewn swyddfa. Byddwch yn gyfrifol am gysylltu wyneb yn wyneb, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda aelodau’r Undeb. Mi fyddwch yn ymwneud a’r broses o groesawu aelodau i’r Swyddfa, trefnu apwyntiadau a chadw trefn ar y gwaith gweinyddol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Caryl Roberts Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Yswiriant FUW

 

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW yn cynnig cyfle prin i ymgymryd â rôl heriol fel ei Reolwr Gyfarwyddwr. Byddai’r

ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â rôl arweiniol er mwyn datblygu ymhellach

broceriaeth yswiriant sydd eisoes yn llwyddiannus.

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn is-gwmni o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW), a

sefydlwyd ym 1955 i amddiffyn a hyrwyddo buddiannau pawb sy’n cael incwm - yn

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol - o amaethyddiaeth yng Nghymru yn ogystal â chefnogi

bywyd, diwylliant a busnes gwledig. Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o’r prif froceriaid

yswiriant yng Nghymru. Gan weithio’n agos gyda phanel o gwmnïau yswiriant amaethyddol

a masnachol arbenigol mae gennym fynediad at ystod eang o gynnyrch blaenllaw’r farchnad

ac rydym yn darparu gwerth gwych am arian i’n deiliaid polisi. Rydym wedi adeiladu enw da

am gynnig gwasanaeth gwybodus a phroffesiynol i gleientiaid amaethyddol, busnesau

canolig bach, masnachol a phersonol ledled Cymru

Mae angen i ymgeiswyr gael:

 • profiad clir o wasanaethau ariannol ac yswiriant;

 • dealltwriaeth o farchnadoedd yswiriant;

 • cymwyseddau rheoleiddio;

 • pen busnes ardderchog;

 • y gallu i arwain

 • profiad o reoli pobl

 • profiad o reoli rhanddeiliaid

 • y gallu i weithio’n effeithiol o dan bwysau

Lleolir y swydd yn bennaf yn Aberystwyth ond bydd angen teithio tipyn ar draws Cymru a

gweithio’n hyblyg er mwyn diwallu anghenion y busnes.

Byddai bod yn rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol.

 

Dylai ymgeiswyr gyflwyno cais sy’n cynnwys:

 • Datganiad yn nodi sut maent yn bodloni anghenion y swydd fel yr amlinellir yn y

disgrifiad swydd (dim mwy na 5,000 o eiriau)

 • CV (dim mwy na 2 ochr A4)

 • Llythyr byr (un ochr o A4) yn amlinellu pam eu bod yn credu mai nhw yw’r ymgeisydd

gorau ar gyfer y swydd.Mae’r pecyn a gynigir o fewn yr ystod o £100,000 - £120,000 OTE (wrth gyrraedd targedau)

y flwyddyn - yn dibynnu ar brofiad a gallu. Mae’n cynnwys lwfans car a chynllun pensiwn

cyfrannol.

Cynigir 20 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol gyda gwyliau banc arferol yn ychwanegol.

Gellir cael mwy o fanylion gan gynnwys y disgrifiad swydd trwy gysylltu â Margaret

Shepherd ar 01970 629433 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Derbynnir ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yp, dydd Gwener, 24 Ionawr 2020.

Cysylltwch

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

01970 820820
post@fuw.org.uk

Twitter


Bore da i bawb sy'n ymuno â ni am frecwast yng Nghaffi Bryncir; Dylasau Uchaf, Padog; Neuadd Bentref Llanarthne; Ne… https://t.co/SDMCmNZg8N
Follow FUW_UAC on Twitter

Cyfryngau Cymdeithasol