Swyddog Cyfathrebu Grŵp UAC

Swydd: Swyddog Cyfathrebu Grŵp UAC

Lleoliad: Prif Swyddfa UAC, Aberystwyth - gweithio gartref yn ddewisol

Cytundeb: Parhaol, llawn amser, oriau gwaith hyblyg

Cyflog: £21k

Adrodd i: Pennaeth Cyfathrebu, FUW Ltd

 

Crynodeb o’r swydd:

Mae grŵp FUW Ltd am ehangu’r tîm cyfathrebu i ateb y galw cynyddol sy’n deillio o amgylchedd cyfathrebu sy'n symud yn gyflym. Rydym felly’n chwilio am berson brwdfrydig, sydd ag awch am stori, ac sy’n angerddol am ffermio a bywyd gwledig i ymuno â'r tîm yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth.

Fel y Swyddog Cyfathrebu byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y tîm cyfathrebu a marchnata, gan gefnogi cyflawni nodau cyfathrebu a marchnata UAC yn bennaf. Mae hwn yn gyfle gwych i gael troed gadarn ar yr ysgol yrfa gyfathrebu, gan weithio mewn ystafell newyddion cyflym, i derfynau amser tynn gyda digon o gyfleoedd i ddatblygu.

Mae’n swydd llawn amser (35 awr yr wythnos).

 

Prif Gyfrifoldebau:

 

Cyfathrebu:

 

 • Gweithio gyda'r Pennaeth Cyfathrebu i ddatblygu rhaglen weithgaredd cysylltiadau cyhoeddus cynhwysfawr ar gyfer UAC a Gwasanaethau Yswiriant UAC Cyf
 • Dod o hyd i syniadau am storiâu a drafftio datganiadau ac erthyglau newyddion ar gyfer print, darlledu a chyfryngau eraill ar gyfer UAC a Gwasanaethau Yswiriant UAC Cyf
 • Drafftio deunyddiau briffio mewnol ac allanol ar gyfer swyddogion Grŵp UAC
 • Datblygu a golygu cynnwys ar gyfer cyfryngau electronig, gan gynnwys ffotograffiaeth, i helpu i gyfathrebu gweithgareddau UAC ar draws ystod o lwyfannau
 • Monitro a datblygu ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol UAC a Gwasanaethau Yswiriant UAC Cyf
 • Monitro sylw yn y wasg a'r cyfryngau
 • Diweddaru gwefannau Grŵp UAC
 • Mynychu sioeau sirol a digwyddiadau Grŵp UAC gan gynnwys ymweliadau fferm
 • Mynychu cyfarfodydd pwyllgorau sefydlog UAC a darparu cefnogaeth ysgrifenyddol yn ôl yr angen
 • Cynorthwyo i gysylltu â'r cyfryngau Cenedlaethol a lleol - print, darlledu ac ar-lein
 • Cynorthwyo i drefnu cyfweliadau cyfryngau ar gyfer Grŵp UAC

 

Marchnata:

 • Cynorthwyo i greu ac anfon deunyddiau aelodaeth a marchnata UAC trwy ymgyrchoedd e-bost
 • Darparu cefnogaeth ddylunio ychwanegol i'r Pennaeth Marchnata
 • Cynorthwyo i osod i fyny digwyddiadau Grŵp UAC
 • Cynorthwyo'r swyddogaeth Farchnata yn ôl yr angen
 • Ynghyd ag unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl yr angen o fewn gorchwyl gwaith cyfathrebu

Cefndir / Sgiliau:

 

Hynod ddymunol:

Addysgwyd i lefel gradd mewn pwnc sy'n gysylltiedig ag iaith, cyfryngau neu newyddiaduraeth

Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da yn y Gymraeg a’r Saesneg

Y gallu i ysgrifennu copi cryno a gafaelgar i derfynau amser

Sgiliau wrth ddatblygu a golygu cynnwys ar gyfer rhyngwynebau cyfryngau cymdeithasol a digidol, gan gynnwys golygu lluniau a fideo

Y gallu i weithio'n effeithiol fel aelod o dîm

Y gallu i addasu i derfynau amser a blaenoriaethau sy'n newid

Y gallu i weithio dan bwysau, wrth aros yn hyblyg, rhagweithiol, dyfeisgar, digynnwrf ac effeithlon

Agwedd dymunol a chadarnhaol at waith

Sgiliau trefnu a rheoli amser da

Trwydded yrru lawn, lân

 

Dymunol:

 

Yn deall cyfraith y cyfryngau a hawlfraint

Adobe Creative Suite gan gynnwys Photoshop a InDesign (gellir darparu hyfforddiant)

 

I wneud cais, anfonwch eich portffolio o straeon newyddion cyhoeddedig (derbynnir gwaith cwrs Prifysgol), erthygl fer yn esbonio pam rydych chi'n meddwl bod Amaeth Am Byth (dim mwy na 500 gair yn Saesneg neu yn y Gymraeg), CV a llythyr eglurhaol i: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cysylltwch

Twitter


Mae’r teulu Richards yn enghraifft wych o'r gwaith cadarnhaol a wneir ar ffermydd ledled Cymru sy'n helpu i frwydro… https://t.co/TXUQg7cHFP
Follow FUW_UAC on Twitter

Cyfryngau Cymdeithasol

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus