Cyfrannu

Bob blwyddyn mae UAC a'i haelodau yn codi llawer iawn o arian ar gyfer elusennau enwebedig ein Llywydd. Eleni, rydym yn falch o gefnogi dwy elusen deilwng:  The Farming Community Network (FCN) a Chymdeithas Alzheimer Cymru.

Yr elusennau

FCN

Mae'r FCN yn elusen sy'n cefnogi ffermwyr a theuluoedd o fewn y gymuned amaethyddol trwy gyfnodau anodd. Mae FCN yn rhwydwaith o dros 400 o wirfoddolwyr, gyda thua 40 o’r gwirfoddolwyr hynny yng Nghymru, nifer ohonynt gyda chysylltiadau agos ac amaethyddiaeth, ac yn deall y materion sy’n wynebu ffermwyr a theuluoedd amaethyddol.  Mae FCN yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol gyfrinachol sydd ar agor bob dydd o'r flwyddyn o 7yb-11yh. Mae gwirfoddolwyr yn darparu cefnogaeth gyfrinachol, fugeiliol ac ymarferol am ddim i unrhyw un sy'n angen yr help, boed y mater yn un bersonol neu'n rhywbeth sy’n ymwneud a’r busnes.

Alzheimer's Society Cymru

Dementia yw prif achos marwolaeth yng Nghymru gan ddinistrio atgofion, perthynas a hunaniaethau. Byddai gohirio’r broses dementia am 5 mlynedd yn haneru nifer y marwolaethau o’r cyflwr, ac yn arbed 30,000 o fywydau’r flwyddyn.  Wrth gefnogi’r gwasanaeth yma, byddwn yn cefnogi’r bobl sy’n cael eu heffeithio gan y cyflwr yng nghymunedau gwledig a threfol ledled Cymru. 

 

 

 

Her Curo’r Copa

Unwaith eto, mae tîm Undeb Amaethwyr Cymru yn mynd i ddringo copa uchaf Cymru - ond y tro hwn bydd tîm UAC yn cerdded chwe llwybr o fewn 12 awr er mwyn codi arian ar gyfer elusennau llywydd yr undeb: Cymdeithas Alzheimer Cymru a'r FCN.  Y Wyddfa yw un o lefydd mwyaf eiconig Cymru sy’n sefyll fel cawr dros bentref Llanberis.  Mae’n rhan o deulu clos o gopaon tolciog ac yn cynnig golygfeydd o Eryri, Ynys Môn, Sir Benfro ac Iwerddon.  Wrth wynebu’r 1085 metr ar ddydd Gwener 22 o Fehefin, bydd y cerddwyr yn dewis p'un ai i gerdded un, dau neu dri llwybr ar y diwrnod.

“Mae hon yn her wych arall mae ein staff ac aelodau wedi dewis gwneud er mwyn codi arian ar gyfer ein helusennau. Os oes gyda chi ddiddordeb mewn ymuno â'r tîm, naill ai trwy gerdded neu gefnogi mewn unrhyw fodd arall, cysylltwch â'ch swyddfa sirol leol am ragor o wybodaeth, " meddai llywydd UAC, Glyn Roberts.

 

Os yw eich nawdd ar gyfer person neu ymgyrch penodol, rhowch eu manylion yma (dewisol), yna cliciwch y botwm rhodd isod

Person y mae'r rhodd ar ei gyfer Ymgyrch

 

Have Your Say

Please use this tool to find your elected local representatives, after which you will be able to select who to send a message to by email about why #FarmingMatters.

Postcode:
FUW Logo

Undeb Amaethwyr Cymru and Farmers’ Union of Wales are the trading names of FUW Ltd, which is registered in Wales no. 10935716