Arolygon a holiaduron Rhagfyr 2020

i) Arolwg ar y Ddeddfwriaeth Isafswm Cyflog Amaethyddol yng Nghymru

Mae’r Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth annibynnol yn cynghori Gweinidogion Cymru ar yr isafswm cyflog amaethyddol, a thelerau ac amodau gweithwyr yn y sector amaethyddiaeth, garddwriaeth a choedwigaeth.

Mae’r Isafswm Cyflog Amaethyddol yn ei bumed flwyddyn ac mae’n bwysig sicrhau ei fod yn parhau i gwrdd ag anghenion diwydiant sy’n esblygu. Felly, comisiynodd Llywodraeth Cymru ADAS i gynnal arolwg o gyflogaeth amaethyddol yng Nghymru.

Mae eich barn a’ch profiadau fel cyflogwr ac fel gweithiwr yn bwysig er mwyn dylanwadu ar waith y Panel Cynghori ac ar ddatblygiad polisïau Llywodraeth Cymru.

Gallwch gwblhau’r arolwg ar-lein yma.

Neu dilynwch y ddolen i drefnu apwyntiad i gael cyfweliad dros y ffôn gydag ADAS. Bydd yr arolwg yn cau ar y 31ain Ionawr 2020.

Bydd yr wybodaeth a rowch yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei rhannu efo Llywodraeth Cymru nac unrhyw gorff arall. Caiff data cyfanredol ei roi i Lywodraeth Cymru a’r Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth i’w helpu gyda’u gwaith.

 

ii) Arolwg ‘llawr gwlad’ ar flaenoriaethau iechyd a lles gwartheg a defaid

Mae’r Grŵp Iechyd a Lles Anifeiliaid sy’n Cnoi Cil (RHWG) wedi lansio arolwg ‘llawr gwlad’ i geisio rhoi blaenoriaeth i faterion iechyd a lles, gan ddefnyddio tystiolaeth a gwell dealltwriaeth o farn ffermwyr, bugeiliaid, rheolwyr buchesi a milfeddygon fferm.

Mae’r arolwg, y gellir ei gwblhau yma, yn cynnwys cwestiynau sy’n seiliedig ar amryw o glefydau a chyflyrau sydd wedi’u nodi gan grwpiau arbenigol fel rhai sy’n cael effaith sylweddol ar allyriadau tŷ gwydr. Gall ymatebwyr hefyd awgrymu rhai eraill y dylid eu cynnwys, ond mae’n bwysig nodi bod RHWG yn cydnabod straen ac effeithiau TB Gwartheg.

Bydd y canlyniadau’n helpu i nodi clefydau a’u heffeithiau ar les anifeiliaid, yn ogystal â materion rhanbarthol penodol yn seiliedig ar brofiadau’r rhai sy’n gweithio gyda defaid a gwartheg, a bydd y rhain yn cael eu bwydo mewn i weithgareddau RHWG yn y dyfodol.

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 25 munud i’w gwblhau. Bydd ymatebwyr sy’n rhoi eu henwau a’u cyfeiriadau e-bost (gweler telerau ac amodau) yn cael cyfle i ennill un o dri hamper Nadolig.

Sylwer na fydd manylion adnabod ymatebwyr yn cael eu cysylltu â’u hymatebion.

 

 

iii) ‘Yr Arolwg Ffermio Mawr’ – RABI i daflu goleuni ar y materion sy’n effeithio ar bobl sy’n ffermio

Ar 11 Ionawr 2021, bydd RABI yn lansio’r prosiect ymchwil mwyaf erioed ar draws Cymru a Lloegr yn ymwneud â llesiant pobl sy’n ffermio. Bydd yr arolwg eang ei gwmpas hwn yn ystyried y berthynas rhwng iechyd corfforol, lles meddyliol ac iechyd busnesau ffermio am y tro cyntaf.

Wrth i’r pwysau allanol gynyddu, bydd yr ymchwil hanfodol hwn yn darparu’r trosolwg mwyaf cynhwysfawr ar y gymuned ffermio. Bydd yn nodi’r heriau penodol a wynebir gan genhedlaeth o bobl sy’n ffermio, ac yn amlygu sut mae’r rhain yn effeithio ar fywyd bob dydd.

Mae UAC yn cefnogi’r fenter bwysig hon ac yn annog pawb i gyfrannu at yr ymchwil hwn er mwyn cyrraedd y tharged o gasglu 26,000 o ymatebion i’r arolwg.

Nodau’r #BigFarmingSurvey (#ArolwgFfermioMawr)

  • Deall llesiant cenhedlaeth sy’n ffermio
  • Deall iechyd ein ffermwyr a’u busnesau
  • Ennill dealltwriaeth o bwysau ac effeithiau allanol
  • Llunio cymorth a gwasanaethau yn y dyfodol

Pwy all gymryd rhan: Ffermwyr, gweithwyr fferm, eu cymheiriaid, a phlant sy’n oedolion
Pryd: 11 Ionawr - 31 Mawrth 2021
Ar-lein: http://ex.ac.uk/BigFarmingSurvey
Print: Gofynnwch am gopi printiedig gan Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Neilltuwch 15 munud i gymryd rhan drwy ymateb i’r arolwg printiedig neu drwy lenwi ein ffurflen ar-lein mewn Cymraeg a Saesneg.

 

iv) Ymchwil i effeithiau TB Gwartheg ar iechyd meddwl

Mae Rebecca John yn fyfyrwraig trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio Amaethyddiaeth a Rheoli Busnes. Fel rhan o’i hastudiaethau mae hi’n gwneud traethawd estynedig ar ‘Effaith TB Gwartheg ar iechyd meddwl ffermwyr yng Nghymru’. Er mwyn casglu data ar gyfer ei thraethawd, mae hi wedi creu holiadur byr, dienw ar gyfer ffermwyr llaeth a chig eidion yng Nghymru, er mwyn iddyn nhw allu rhannu eu barn ar y ffordd mae TB Gwartheg wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl. Oherwydd Coronafeirws, mae hi wedi’i chyfyngu i ddosbarthu ei holiadur ar-lein yn unig, ac felly mae angen help arni i sicrhau ei bod yn cael digon o ymateb.

Mae ei holiadur ar gael yma

 

v) Arolwg ffermio, y newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd

Yn ystod cyfnod o newid sylweddol i ffermwyr y DU, mae’r Athro John Whitton a’i dîm yn y Ganolfan Pontio Cynaliadwy (CST) ym Mhrifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn yn gofyn i ffermwyr am eu profiadau yn byw o ddydd i ddydd ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Maent yn gofyn i’r rhai sy’n cymryd rhan am effaith tywydd eithafol ar dir, da byw a chnydau, ac am eu barn ar gynlluniau amgylcheddol a dulliau o addasu i’r newid yn yr hinsawdd.

Mae’r arolwg yn ddienw. Fodd bynnag, os ydy’r rhai sy’n cymryd rhan am gadw mewn cysylltiad, a gweithio gyda nhw ymhellach, maent yn cael yr opsiwn o wneud hynny a chyfle i ennill taleb Amazon gwerth £25.

Mae’r arolwg ar gael yma ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau.


Argraffu