Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Ionawr 2021

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau

Stocrestr Flynyddol Defaid a Geifr 2021

Rhaid i geidwaid defaid a geifr yng Nghymru gyflwyno eu strocrestr flynyddol erbyn 1af Chwefror i osgoi cosbau posib.

Gellir cyflwyno’r ffurflen drwy un ai logio mewn i wefan EIDCymru (www.eidcymru.org), neu drwy ddychwelyd y ffurflen bapur yn y post.

Os oes angen unrhyw help arnoch, cysylltwch â llinell gymorth gwasanaeth EIDCymru ar 01970 636959, ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., neu eich swyddfa FUW sirol leol.

1 Chwefror 2021

Grantiau Bach Glastir: Carbon

Mae Grantiau Bach Glastir: Carbon yn rhaglen o waith cyfalaf sydd ar gael i fusnesau ffermio i gynnal prosiectau sy’n helpu i ddal a storio carbon.

Bydd prosiect yn cynnwys:
Y prif waith cyfalaf sy’n mynd i’r afael ag amcanion y thema (h.y. plannu gwrych newydd);
Y gwaith cyfalaf ategol a fydd yn caniatáu cynnal y prif waith cyfalaf (h.y. codi ffensys pyst a weiar)

Ceir gwybodaeth bellach a chanllawiau yma: https://llyw.cymru/grantiau-bach-glastir-carbon-canllawiau?_ga=2.19600824.1055257756.1611577521-1359518786.1609845826
Ac yma: https://llyw.cymru/glastir?_ga=2.198734383.1055257756.1611577521-1359518786.1609845826

19 Chwefror 2021

Ffenestr ceisiadau  hyfforddiant Cyswllt Ffermio

Mae’r ffenestr gais bresennol am gyllid ar gyfer cyrsiau hyfforddiant byr yn cau ar Ddydd Gwener 26 Chwefror 2021.

Cyn gwneud cais am hyfforddiant, rhaid ichi: i) fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio, ii) fynd ar wefan Busnes Cymru (BOSS) drwy Sign On Cymru ar: https://businesswales.gov.wales/boss/cy iii) lenwi Cynllun Datblygiad Personol.


Dylai’r rhai sy’n cofrestru am y tro cyntaf yn ystod y ffenestr sgiliau uchod i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi’i ariannu, neu rai sydd angen diweddaru eu manylion cyfrif gysylltu â Cyswllt Ffermio cyn 5pm ar Ddydd Llun 22 Chwefror 2021

Ceir mwy o wybodaeth yma

Gellir storio a diweddaru cofnodion holl gyrsiau hyfforddiant Cyswllt Ffermio drwy’r Storfa Sgiliau.

26 Chwefror 2021

Digwyddiadau Cyswllt Ffermio

O ganlyniad i’r pandemig, mae Cyswllt Ffermio wedi penderfynu gohirio pob digwyddiad agored a digwyddiadau un i lawer am y tro. Mae wrthi’n cynnal nifer o weithgareddau’n ddigidol neu dros y ffôn lle bo modd.

Ceir mwy o wybodaeth yma:
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/beth-sydd-ymlaen

 

Grant Cynhychu Cynaliadwy

Mae ffenestr mynegi diddordeb nesaf y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy’n agor ar 1af Chwefror ac yn cau ar 12fed Mawrth 2021.

Bydd gwybodaeth bellach a chanllawiau ar gael yma cyn 1af Chwefror: https://llyw.cymru/grant-cynhyrchu-cynaliadwy?_ga=2.124391562.1055257756.1611577521-1359518786.1609845826

1 Chwefror - 12 Mawrth 2021

Trosglwyddo Hawliau PBS 2021

Gall ffermwyr erbyn hyn drosglwyddo eu Hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) drwy eu gwerthu, eu prydlesu, neu’u hetifeddu.

Rhaid i hyn gael ei gwblhau drwy RPW Ar-lein. Sylwer y gall gwerth yr hawliau a arddangosir yn eich cyfrif newid.

15 Mai 2021

Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield

Mae ceisiadau Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield 2021 ar agor erbyn hyn.

Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn tueddu i fod yn rhai sy’n gweithio ym myd ffermio, bwyd neu amaethyddiaeth ac maent yn derbyn bwrseriaeth sylweddol i ariannu teithiau i astudio eu dewis bynciau.

Mae gwybodaeth a manylion ymgeisio ar gael yma: https://www.nuffieldscholar.org/

31 Gorff 2021

Argraffu