Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Mai 2021

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau

Digwyddiadau Cyswllt Ffermio

O ganlyniad i’r pandemig, mae Cyswllt Ffermio wedi penderfynu gohirio pob digwyddiad agored a digwyddiadau un i lawer am y tro. Mae wrthi’n cynnal nifer o weithgareddau’n ddigidol neu dros y ffôn lle bo modd.

Ceir mwy o wybodaeth yma:
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/beth-sydd-ymlaen

 

Cynllun Gwaredu Plaladdwyr Cyfrinachol a Rhad ac Am Ddim 2021

Mae Dŵr Cymru unwaith eto’n rhedeg ei gynllun gwaredu plaladdwyr cyfrinachol a rhad ac am ddim yn 2021.

Mae’r cynllun yn rhan o’r prosiect PestSmart ac mae’n cynnig cyfle i ffermwyr, tyfwyr, ciperiaid, coedwigwyr a rheolwyr tir eraill i gael gwared ag unrhyw blaladdwyr a chwynladdwyr diangen sydd heb drwydded neu wedi darfod, yn ddiogel ac am ddim.

Cliciwch yma i gofrestru.

 31 Mai 2021
 Ffenestr   Hyfforddiant Cyswllt Ffermio

Bydd y ffenestr nesaf ar gyfer gwneud cais am gyllid hyfforddiant yn agor ar Ddydd Llun 3 Mai hyd at Ddydd Gwener 25 Mehefin 2021.

Dylai’r rhai sy’n cofrestru am y tro cyntaf yn ystod y ffenestr sgiliau uchod er mwyn gwneud cais am gwrs hyfforddiant wedi’i ariannu, neu rai sydd angen diweddaru manylion eu cyfrif, gysylltu â Cyswllt Ffermio cyn 17:00 ar Ddydd Llun 21 Mehefin 2021.

Ceir mwy o wybodaeth yma.


3 Mai - 25 Mehefin 2021

Grant Busnes Fferm – Gorchuddio Iardiau

Agorodd ail rownd y Grant Busnes Fferm – Gorchuddio Iardiau a 18fed Mai a bydd yn cau ar 25ain Mehefin 2021.

Nod y cynllun Grant Busnes Fferm – Gorchuddio Iardiau yw cynorthwyo ffermwyr i wella’u seilwaith presennol ar gyfer gorchuddio iardiau – gorchuddio ardaloedd bwydo, storfeydd slyri, storfeydd silwair ac ati – lle gellir gwahanu dŵr glaw.

Gall Swyddogion Gweithredol Sirol FUW esbonio gofynion y cynllun i’r aelodau. Ni fydd staff FUW yn cael llenwi’r Datganiad o Ddiddordeb ar ran aelodau oherwydd y gofynion technegol.

Mae gwybodaeh a chanllawiau pellach ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

 18 Mai - 25 Meh 2021
Adfer Coetir Glastir  

Mae’r 9fed ffenestr Mynegi Diddordeb ar agor nawr ar gyfer y cynllun Adfer Coetir Glastir.

Mae’r cynllun Adfer Coetir Glastir yn darparu gwaith cyfalaf ar gyfer ailstocio, ffensio a gweithgareddau cysylltiedig ar safleoedd sy’n cynnwys llarwydd a hyd at 50% o rywogaethau eraill.

Bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno’u trwydded cwympo coed gysylltiedig neu gais am drwydded cwympo coed wrth fynegi diddordeb. Ni fydd Llywodraeth Cymru’n ystyried unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd yn ystod ffenestr Adfer Coetir Glastir flaenorol.

Gweler yma am fwy o wybodaeth ac i fynegi diddordeb.

18 Mai - 25 Meh 2021
Cynllun Grantiau Bach – Tirwedd a Pheillwyr  

Agorodd y ffenestr bresennol ar gyfer y cynllun Grantiau Bach – Tirwedd a Pheillwyr ar 18fed Mai a bydd yn cau ar 25ain Mehefin.

Mae hon yn rhaglen o waith cyfalaf sydd ar gael i fusnesau ffermio ar draws Cymru, i gynnal prosiectau a fydd yn helpu i wella a chynnal nodweddion tirwedd traddodiadol, a darparu cysylltiadau rhwng cynefinoedd pryfed peillio.

Ceir gwybodaeth bellach ar wefan Llywodraeth Cymru.

18 Mai - 25 Meh 2021
Rhaglen TGCh Cyswllt Ffermio  Mae Cyswllt Ffermio nawr yn cynnig cyrsiau hyfforddiant TGCh i ddechreuwyr a dysgwyr canolradd.

Mae sesiynau un i un a gweithdai ar-lein ar gael hefyd ar integreiddio technoleg TGCh i’ch busnes fferm.

I archebu, cysylltwch â Lantra ar 01982 552646 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yma.
 

Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield

Mae ceisiadau Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield 2021 ar agor erbyn hyn.

Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn tueddu i fod yn rhai sy’n gweithio ym myd ffermio, bwyd neu amaethyddiaeth ac maent yn derbyn bwrseriaeth sylweddol i ariannu teithiau i astudio eu dewis bynciau.

Mae gwybodaeth a manylion ymgeisio ar gael yma: https://www.nuffieldscholar.org/

31 Gorff 2021

Argraffu