Arolygon a holiaduron Mehefin 2021

Arolwg bwydydd atal methan ar gyfer anifeiliaid cnoi cil

Mae Coleg Gwledig yr Alban (SRUC) wrthi’n cynnal ymchwil ar ran Defra i fwydydd sy’n atal methan ar gyfer anifeiliaid cnoi cnil.

Mae SRUC yn cynnal cyfweliadau ymchwil i gael barn ffermwyr ar ddefnyddio bwydydd o’r fath yn ymarferol. Mae’r bwydydd hyn yn cael eu hystyried fel ffordd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y sector da byw, gan helpu i gyrraedd targedau sero-net y DU erbyn 2050.

Gall unrhyw ffermwr sy’n cadw anifeiliaid cnoi cil, gan gynnwys defaid, gwartheg llaeth a chig eidion, a geifr gymryd rhan. I gofrestru’ch diddordeb mewn cael cyfweliad a bod yn rhan o’r ymchwil, ewch i: http://bit.ly/methanefeedstuffs


Cwblhewch yr arolwg hwn ar y defnydd o bridd ar gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy

Mae Ms Mary Eliza, myfyriwr PhD yn yr Adran Gwyddorau Anifeiliaid a Phlanhigion ym Mhrifysgol Sheffield wrthi’n cynnal arolwg fel rhan o’i phrosiect yn dwyn y teitl ‘Utilising the soil microbiome for sustainable agriculture in the UK.’

Pwrpas yr astudiaeth yw datblygu dealltwriaeth o’r canfyddiad a’r profiadau mewn perthynas â microbiom pridd, brechlynnau rhisobaidd, ac arferion perthynol y bobl sydd wrthi’n tyfu bwyd yn y DU.

Gofynnir i’r rhai sy’n ymwneud â ffermio a gweithgareddau perthynol i gwblhau’r arolwg byr yma.

Bydd un cyfranogwr lwcus hefyd yn ennill taleb gwerth £150 ar ôl i’r arolwg gau ym mis Hydref.

Ceir mwy o wybodaeth am y prosiect yma.

 

Cyfrannwch at yr ymchwil ar ddirywiad aciwt coed derw

Gwahoddir rheolwyr coedwigoedd ac eraill i rannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd er mwyn cyfrannu at ymchwil sy’n anelu at ddarganfod sut mae dirywiad iechyd yn effeithio ar goed ar draws y DU, a dod o hyd i driniaethau newydd posib.

Mae’r arolwg, sy’n cael ei arwain gan Sefydliad Sylva a Phrifysgol Bangor fel rhan o’r prosiect ymchwil Future Oak, yn archwilio Dirywiad Aciwt Coed Derw (AOD) yn y DU yn sgil pwysau cynyddol o du plâu, pathogenau a newidiadau i’r dirwedd a’r hinsawdd.

Bydd deall persbectif rheolwyr coedwigoedd a ffermwyr yn hanfodol i gael atebion yn y dyfodol i broblemau iechyd coed o’r fath.

Mae’r arolwg ar gael yma ac mae’n cau ar 11eg Gorffennaf 2021.


Argraffu