Mân newidiadau i reolau Trawsgydymffurfio 2021

Bydd y rhan fwyaf o’r rheolau Trawsgydymffurfio’n parhau i fod yn berthnasol fel yn 2020, ond mae’r isod wedi’u diweddaru i adlewyrchu newidiadau o ran gofynion, arfer da, ac eglurder.

SMR 8: adnabod defaid a geifr. Mae’r ddolen i Adnabod Defaid a Geifr: Canllaw i Geidwaid 2018 wedi’i diweddaru.

SMR 10: cyfyngiadau ar ddefnyddio cynhyrchion amddiffyn planhigion (PPP). Ceir eglurhad ar y diffiniad o PPP. Mae’r adran ar Arfer Da wedi’i diweddaru. Mae hyn yn cynnwys cymwysterau, offer gwasgaru, ac amodau’r tywydd. Ceir hefyd ddolenni ychwanegol at ganllawiau. Mae’r rhain yn ymwneud ag archwilio offer a chofnodi triniaethau.

SMR 11: safonau lles i amddiffyn lloi. Ceir eglurhad o’r gofynion mewn perthynas â chlymu, meintiau llociau, a bwydo lloi. Eglurir beth yw Arfer Da mewn perthynas â bwydo llaeth o fuchod gyda TB.

SMR 12: safonau lles i amddiffyn moch. Ceir eglurhad o’r gofynion mewn perthynas â lletya, clymu a thocio cynffonau.

SMR 13: safonau lles i amddiffyn anifeiliaid a gedwir at ddibenion ffermio. Wedi’u diweddaru i egluro beth a ystyrir fel arfer da.

GAEC 6: diogelu pridd a deunydd organig. Eglurhad ar ofynion sgrinio AEA. Nawr yn cynnwys prosiectau ailstrwythuro ar bob tirddaliad gwledig, gan gynnwys Tir Comin.

GAEC 7: nodweddion y dirwedd. Eglurhad ar y gofyniad i ddiogelu pob pwll, i atal rhag draenio pwll neu’i lenwi’n rhannol. Diffiniad o Nodweddion y Dirwedd wedi’i ymestyn i gynnwys Glaswelltir Parhaol Amgylcheddol-Sensitif.

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://llyw.cymru/trawsgydymffurfio-2021?_ga=2.198253871.1055257756.1611577521-1359518786.1609845826


Argraffu