Gofynion newydd y DU ar gyfer rhoi gwybod am glefydau

Cyflwynodd Llywodraeth y DU ofynion newydd ar gyfer rhoi gwybod am glefydau ar 21ain Ebrill 2021, i gydymffurfio â Rheoliad Iechyd Anifeiliaid newydd yr UE.

Er bod y DU wedi gadael yr UE ac nad oes unrhyw ofyniad i weithredu’r Rheoliad Iechyd Anifeiliaid newydd yn y DU, mae Llywodraeth y DU wedi gwneud newidiadau deddfwriaethol er mwyn parhau i fasnachu â’r UE fel Trydedd Wlad, ac i ganiatáu symud anifeiliaid byw, cynnyrch sy’n dod o anifeiliaid, a chynnyrch cenhedlol o Brydain i’r UE a Gogledd Iwerddon.

Mae Rheoliad Iechyd Anifeiliaid yr UE yn gofyn bod yr holl glefydau daearol a restrir dan y rheoliad yn hysbysadwy o fewn Trydydd Gwledydd sy’n allforio anifeiliaid byw i’r UE. Mae’r rhestr yn cynnwys 15 o glefydau nad oeddent yn hysbysadwy nac yn adroddadwy ym Mhrydain gynt.

Bydd pum clefyd yn hysbysadwy ar sail amheuaeth glinigol neu ganfyddiad positif mewn labordy, a naw chlefyd yn adroddadwy os cânt eu canfod yn lleoliad y dadansoddiad.

Mae gofynion adrodd yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yn amrywio yn ôl y clefyd; rhai cyn gynted â phosib, eraill yn fisol, ac eraill, gan gynnwys BVD, yn dibynnu ar y genoteip.

Gweler isod am y rhestr lawn o glefydau a gofynion:

Rheoliad Iechyd Anifeiliaid newydd o 21 Ebrill 2021


Argraffu