Unedau Magu/Pesgi Cymeradwy a Gwerthiannau Penodol TB o fewn ardaloedd TB uchel yng Nghymru

Mae Unedau Pesgi Cymeradwy (AFUau) wedi’u cymeradwyo’n unol â chyfyngiadau bioddiogelwch a TB llym, a rhaid iddynt fod yn unedau dan do sydd wedi’u lleoli mewn ardaloedd TB uchel, gyda thrwyddedau cymeradwy i symud gwartheg ar, ac oddi ar y daliad.

Hyd at ddiwedd 2020, dim ond anfon gwartheg yn uniongyrchol i’w lladd y gallai Unedau Pesgi Cymeradwy ei wneud. Fodd bynnag, ers 1af Ionawr 2021, gellir symud anifeiliaid unigol i AFU arall gyda’r drwydded gywir.

Bydd Unedau Magu Cymeradwy yng Nghymru hefyd yn cael prynu lloi o ddaliadau gyda chyfyngiadau TB lluosog, neu ddaliadau gyda Statws heb TB Swyddogol (OTF), i’w pesgi ac yna’u gwerthu i AFU arall i orffen eu pesgi.

Yn Nhachwedd 2020, cynhaliwyd Marchnad Oren beilot ac o ganlyniad, bydd marchnadoedd eraill o fewn ardaloedd TB uchel yng Nghymru’n gallu gwneud cais am ganiatâd i gynnal Marchnad Oren, a bydd y polisi diwygiedig yn cael ei adolygu mewn 12 mis.

Dim ond gwartheg o ddaliadau gyda chyfyngiadau TB (nid AFUau) all gael mynediad i Farchnad Oren, gyda thrwydded gan APHA ar gyfer y symud. Gall yr anifeiliaid hyn fynd i AFU yng Nghymru neu Loegr yn unig, neu gael eu hanfon yn uniongyrchol i’w lladd, ac ni chânt ddychwelyd i’w daliad cartref ar ôl eu gwerthu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r newidiadau hyn ar ôl cydweithio â chynrychiolwyr y diwydiant a’r Undebau Ffermio, mewn ymateb i’r newid polisi sy’n sicrhau bod lloi a enir i’r diwydiant llaeth yn cael eu magu nes eu bod yn wyth wythnos oed.

Gellir cysylltu ag APHA ar 0300 3038268 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Marchnadoedd da byw i ail-fabwysiadu polisi ‘gollwng a gadael’ oherwydd peryglon Covid-19

O ystyried graddfa’r sefyllfa Covid-19 bresennol, mae Llywodraethau datganoledig y DU wedi cytuno bod marchnadoedd da byw yn chwarae rôl allweddol yn y gadwyn fwyd, ac felly maent wedi datgan y dylent aros ar agor.

Fodd bynnag, mae canllawiau’r Gymdeithas Arwerthwyr Da Byw’n datgan y dylai marchnadoedd da byw yng Nghymru a Lloegr weithredu polisi ‘gollwng a gadael‘ nes derbyn hysbysiad pellach, i ganiatáu iddyn nhw ddal ati i weithredu’n ddiogel a lleihau’r risg.

Rhaid hefyd cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr unwaith eto, fel y gwnaed ym Mawrth 2020. Ni chaniateir i bobl ddod at ei gilydd, a bydd cyfleusterau arlwyo’n darparu gwasanaeth cludfwyd yn unig.

Bydd gwerthiant anifeiliaid sy’n barod i’w lladd, anifeiliaid i’w difa, anifeiliaid stôr ac anifeiliaid magu’n parhau, ond dylai gwerthiant peiriannau, porthiant, ac arwerthiannau fferm ddigwydd ar-lein lle bo modd.

Dylai prynwyr a gwerthwyr gysylltu â’u harwerthwr lleol i gael y mesurau a’r gofynion ar gyfer marchnadoedd da byw unigol.

Mân newidiadau i reolau Trawsgydymffurfio 2021

Bydd y rhan fwyaf o’r rheolau Trawsgydymffurfio’n parhau i fod yn berthnasol fel yn 2020, ond mae’r isod wedi’u diweddaru i adlewyrchu newidiadau o ran gofynion, arfer da, ac eglurder.

SMR 8: adnabod defaid a geifr. Mae’r ddolen i Adnabod Defaid a Geifr: Canllaw i Geidwaid 2018 wedi’i diweddaru.

SMR 10: cyfyngiadau ar ddefnyddio cynhyrchion amddiffyn planhigion (PPP). Ceir eglurhad ar y diffiniad o PPP. Mae’r adran ar Arfer Da wedi’i diweddaru. Mae hyn yn cynnwys cymwysterau, offer gwasgaru, ac amodau’r tywydd. Ceir hefyd ddolenni ychwanegol at ganllawiau. Mae’r rhain yn ymwneud ag archwilio offer a chofnodi triniaethau.

SMR 11: safonau lles i amddiffyn lloi. Ceir eglurhad o’r gofynion mewn perthynas â chlymu, meintiau llociau, a bwydo lloi. Eglurir beth yw Arfer Da mewn perthynas â bwydo llaeth o fuchod gyda TB.

SMR 12: safonau lles i amddiffyn moch. Ceir eglurhad o’r gofynion mewn perthynas â lletya, clymu a thocio cynffonau.

SMR 13: safonau lles i amddiffyn anifeiliaid a gedwir at ddibenion ffermio. Wedi’u diweddaru i egluro beth a ystyrir fel arfer da.

GAEC 6: diogelu pridd a deunydd organig. Eglurhad ar ofynion sgrinio AEA. Nawr yn cynnwys prosiectau ailstrwythuro ar bob tirddaliad gwledig, gan gynnwys Tir Comin.

GAEC 7: nodweddion y dirwedd. Eglurhad ar y gofyniad i ddiogelu pob pwll, i atal rhag draenio pwll neu’i lenwi’n rhannol. Diffiniad o Nodweddion y Dirwedd wedi’i ymestyn i gynnwys Glaswelltir Parhaol Amgylcheddol-Sensitif.

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://llyw.cymru/trawsgydymffurfio-2021?_ga=2.198253871.1055257756.1611577521-1359518786.1609845826

Gofynion clefyd y crafu a gwaharddiadau symud newydd ar allforio defaid o Brydain i Ogledd Iwerddon

Fel rhan o Brotocol Gogledd Iwerddon, mae Gogledd Iwerddon yn dal i fod dan reoliadau iechyd anifeiliaid Ewropeaidd ac felly mae defaid a allforir o Brydain – sy’n ‘drydedd wlad’ erbyn hyn (h.y. ddim yn y Farchnad Sengl) – i Ogledd Iwerddon yn gorfod cydymffurfio â rheolau newydd.

I leihau’r perygl o glefydau, mae’r rheolau newydd hyn yn cynnwys cadw anifeiliaid ar yr un daliad am 40 diwrnod cyn eu symud, a gofynion ychwanegol o ran clefyd y crafu.

Rhaid i ddefaid byw a allforir i Ogledd Iwerddon ar gyfer bridio a chynhyrchu (pesgi) a’u plasm cenhedlu (semen, ofa, embryonau) gwrdd â’r gofynion newydd ar gyfer clefyd y crafu drwy fod yr anifeiliaid naill ai:

 • Yn dod o ddaliadau sy’n bodloni’r diffiniad cyfreithiol o ‘risg rheoledig’ o ran clefyd y crafu. Yn ymarferol, yn y DU mae hynny’n golygu bod yn rhaid iddynt fod yn rhan o Gynllun Monitro Clefyd y Crafu, sy’n cael ei redeg gan Goleg Gwledig Yr Alban (SRUC), a hynny ers tair blynedd o leiaf.
  Neu,
 • Bod ganddynt brawf geneteg sy’n dangos bod ganddynt ymwrthedd i’r clefyd a’u bod yn dod o ddaliad sydd heb fod dan unrhyw gyfyngiadau BSE na chlefyd y crafu dros y ddwy flynedd diwethaf.

Ceir mwy o wybodaeth am aelodaeth Cynllun Monitro Clefyd y Crafu yma.


Rhaid i’r rheiny sy’n cwrdd â’r gofynion uchod hefyd ddilyn yr un gofynion ardystio ychwanegol o ran clefydau endemig ar gyfer masnachu o Brydain i’r UE, wrth allforio i Ogledd Iwerddon.

Ehangu Hufenfa De Arfon dros gyfnod o dair blynedd

Mae Hufenfa De Arfon wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £14.4 miliwn i gynyddu cynhyrchiant caws o 50% a chreu 30 o swyddi ychwanegol dros y tair blynedd nesaf.

Rhagwelir y bydd y buddsoddiad - sy’n cynnwys grant o £5 miliwn gan Gynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd Llywodraeth Cymru – yn cynyddu’r galw am laeth Cymreig, o 130 miliwn i dros 200 miliwn o litrau’r flwyddyn.

Mae’r cyhoeddiad yn dod ar ôl y cam buddsoddi cyntaf gwerth £11.5 miliwn yn 2016 i ehangu’r gwerthiant caws a’r cyfleusterau pecynnu.

Bydd yr arian ychwanegol hwn yn cael ei ddefnyddio i greu cyfleusterau newydd ar gyfer derbyn llaeth, cynhyrchu caws, a llinellau pecynnu a phrosesu maidd, yn ogystal â gwella perfformiad mewn perthynas â’r amgylchedd ac ynni.

Sefydlwyd y cwmni llaeth cydweithredol hwn 80 mlynedd yn ôl ac ar hyn o bryd mae ganddo 134 o aelodau ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Canlyniadau positif i’r prawf Clefyd Johne newydd

Mae Prifysgol y Frenhines ym Melffast wedi datblygu prawf Clefyd Johne newydd, sy’n debygol o fod yn ddull cyflymach a mwy sensitif o ganfod y cyfrwng heintus sy’n achosi’r clefyd.

Yn bwysig, gall y prawf newydd ganfod cyfryngau heintus byw y clefyd yn hytrach na’r gwrthgyrff sy’n brwydro yn eu herbyn yn unig, fel y gwna’r prawf llaeth ELISA a ddefnyddir ar hyn o bryd.

Mae’r canlyniadau’n dangos bod y prawf newydd wedi llwyddo i ganfod mwy o anifeiliaid heintus drwy gynnal brofion llaeth ymhlith gwartheg godro, rhywbeth y gellir ei wneud hefyd gyda charthion a gwaed da byw eraill.

Gobeithir y bydd y prawf newydd hwn yn darparu platfform ar gyfer canlyniadau cywirach a chyflymach, fel bod milfeddygon a ffermwyr yn gallu gwneud penderfyniadau mwy cywir i reoli clefyd Johne o fewn buchesi.

Bydd y prawf newydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar ffermydd yn ystod y cam datblygu nesaf.

Cynhadledd Ffermio Cymru rithwir yn 2021

Mae Cyswllt Ffermio’n cynnal Cynhadledd Ffermio Cymru rhwng 1af a 5ed Chwefror ar ffurf rithwir.

Dywedir y bydd y gyfres o gyflwyniadau ar-lein 20 munud yn ysgogiad i bawb yn y diwydiant ffermio, ar lefel bersonol ac ar lefel busnes ar ddechrau 2021, er gwaethaf effeithiau Brexit yn ddiweddar.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ac Ollie Ollerton, cyn-aelod o’r lluoedd arbennig.

Bydd angen i bob unigolyn gofrestru, ac yna gallant ymuno ar unrhyw adeg rhwng y 1af a’r 5ed o Chwefror ar eu ffôn, tabled neu gyfrifiadur. Ewch i wefan Cyswllt Ffermio ar https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy i gofrestru a chael dolen mynediad at holl sesiynau’r gynhadledd.

Neu, ffoniwch Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000813

Cynhadledd rithwir Menter Moch Cymru

Gwahoddir ffermwyr moch ar draws Cymru i fynychu cynhadledd rithwir Menter Moch Cymru, i gael mynediad am ddim at gyngor arbenigol Ddydd Mercher 27ain Ionawr 2021.

Bydd y gynhadledd undydd hon yn cynnwys cyfres o weminarau a gynhelir gan arbenigwyr ym maes rheoli cenfaint, cynhyrchu cig, marchnata a mwy, yn ogystal â sesiynau un i un ar bynciau penodol.

Mae’r agenda’n cynnwys pynciau megis dylanwad Brexit ar y farchnad gartref, effaith Clwy Affricanaidd y Moch, a Covid-19, a bydd rhai panelwyr yn cynnal teithiau rhithwir o amgylch y fferm i arddangos eu systemau.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu ymlaen llaw, ewch i https://menterabusnes.cymru/mentermochcymru/ neu galwch 07494 478652.

Arolygon a holiaduron Ionawr 2021

i) Arolwg ar y Ddeddfwriaeth Isafswm Cyflog Amaethyddol yng Nghymru

Mae’r Panel Annibynnol Adborth Amaethyddiaeth yn cynghori Gweinidogion Cymru ar yr isafswm cyflog amaethyddol a thelerau ac amodau cyflogaeth gweithwyr yn y sectorau amaeth, garddwriaeth a choedwigaeth.

Mae’r Isafswm Cyflog Amaethyddol yn ei bumed flwyddyn ac mae’n bwysig sicrhau ei fod yn parhau i gwrdd ag anghenion diwydiant sy’n esblygu. Felly, comisiynodd Llywodraeth Cymru ADAS i gynnal arolwg ar gyflogaeth amaethyddol yng Nghymru.

Mae eich barn a’ch profiadau fel cyflogwr a gweithiwr yn bwysig i ddylanwadu ar waith y Panel Cynghori ac ar ddatblygiad polisïau Llywodraeth Cymru.

Gallwch gwblhau’r arolwg ar-lein drwy’r ddolen yma.

Neu dilynwch y ddolen i drefnu apwyntiad a chwblhau cyfweliad dros y ffôn gydag ADAS. Bydd yr arolwg yn cau ar y 31ain o Ionawr 2021.

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei rhannu efo Llywodraeth Cymru nac unrhyw barti arall. Caiff data cyfanredol ei roi i Lywodraeth Cymru a’r Panel Adborth Amaethyddiaeth i ddylanwadu ar eu gwaith.

 

ii) Prosiect ymchwil Prifysgol Aberystwyth ar drosglwyddiad Neospora caninum drwy faw cŵn.

Mae neosborosis yn glefyd difrifol a achosir gan y parasit protosoaidd Neospora caninum, clefyd heintus sy’n un o achosion mwyaf cyffredin erthyliad ymhlith gwartheg ledled y byd. Profwyd bod cŵn domestig yn gyfranwyr allweddol i epidemioleg Neosborosis, am eu bod yn gollwng oocystau yn eu baw, sy’n hanfodol i ledaenu’r clefyd.

Mae prosiect ar droed gan Brifysgol Aberystwyth sy’n archwilio heintiad N. caninum. Fel rhan o’r ymchwil hwn bydd maint yr oocystau N. caninum mewn baw cŵn yn cael ei archwilio ar lwybrau cyhoeddus ar draws Cymru. Maent yn chwilio am ffermydd sy’n barod i gymryd rhan yn y prosiect hwn, a allai helpu i nodi’r rhanbarthau sy’n wynebu’r perygl mwyaf o ran y clefyd, ac am ffermydd gwartheg sydd â llwybr troed yn rhedeg ochr yn ochr neu drwy’r fferm, ac sydd â hanes o broblemau gyda baw cŵn. Mae ganddynt ddiddordeb mewn ffermydd sydd â hanes o Neosborosis, yn ogystal â rhai sydd ddim yn ystyried Neosborosis yn broblem. Maent hefyd am gynnal arolwg o gŵn fferm ar ffermydd penodol.

Bydd yr ymchwil hwn yn rhoi cyfle i Brifysgol Aberystwyth i wella dealltwriaeth o glefyd sy’n achosi colledion economaidd enfawr i ffermwyr. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan ac am gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; bydd unrhyw wybodaeth a roir gennych yn ystod y prosiect hwn yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a bydd yr holl data’n cael ei grynhoi fel na fydd modd adnabod ffermydd unigol.

 

iii) ‘Yr Arolwg Ffermio Mawr’ – RABI i daflu goleuni ar y materion sy’n effeithio ar bobl sy’n ffermio

Ar 11 Ionawr 2021, lansiodd RABI y prosiect ymchwil mwyaf erioed ar draws Cymru a Lloegr yn ymwneud â llesiant pobl sy’n ffermio. Bydd yr arolwg eang ei gwmpas hwn yn ystyried y berthynas rhwng iechyd corfforol, lles meddyliol ac iechyd busnesau ffermio am y tro cyntaf.

Wrth i’r pwysau allanol gynyddu, bydd yr ymchwil hanfodol hwn yn darparu’r trosolwg mwyaf cynhwysfawr erioed o’r gymuned ffermio. Bydd yn nodi’r heriau penodol a wynebir gan genhedlaeth o bobl sy’n ffermio, ac yn amlygu sut mae’r rhain yn effeithio ar fywyd bob dydd.

Mae FUW yn cefnogi’r fenter bwysig hon ac yn annog pawb i gyfrannu at yr ymchwil er mwyn cyrraedd y targed o gasglu 26,000 o ymatebion i’r arolwg.

Nodau’r #BigFarmingSurvey (#ArolwgFfermioMawr)

 • Deall llesiant cenhedlaeth sy’n ffermio
 • Deall iechyd ein ffermwyr a’u busnesau
 • Ennill dealltwriaeth o bwysau ac effeithiau allanol
 • Llunio cymorth a gwasanaethau yn y dyfodol

Pwy all gymryd rhan: Ffermwyr, gweithwyr fferm, eu cymheiriaid, a phlant sy’n
oedolion
Pryd: 11 Ionawr - 31 Mawrth 2021
Ar-lein: http://ex.ac.uk/BigFarmingSurvey
Print: Gofynnwch am gopi printiedig gan Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Neilltuwch 15 munud i gymryd rhan drwy ymateb i’r arolwg printiedig neu drwy lenwi ein ffurflen ar-lein yn Gymraeg neu Saesneg.


iv) Arolwg BeefQ o’r farn ar ansawdd bwyta cig eidion

Mae prosiect ansawdd bwyta cig eidion BeefQ yn dechrau ar ei gyfnod ymgynghori, a bydd yn lansio arolwg ar 25ain Ionawr, i gael gwell dealltwriaeth o farn bresennol y diwydiant cig eidion ehangach ar ansawdd bwyta cig eidion, a’r awydd i droi o’r dulliau presennol o werthuso cig eidion i un sy’n seiliedig ar broffwydo’r ansawdd bwyta, sut y gellir gwneud hynny’n ymarferol, a’r rhwystrau rhag gwneud hynny.

I gyd-fynd â’r arolwg, bydd BeefQ yn cynnal dwy weminar ar wahân:

 • Dydd Llun 25ain Ionawr am 7.30pm ar gyfer diwydiant bwyd cig eidion Cymru (ID ZOOM y Weminar – 983 0239 8129/Cod Cyfrin y Weminar 342227)
 • Dydd Mercher 27ain Ionawr am 7.30pm ar gyfer diwydiant ffermio cig eidion Cymru (ID ZOOM y Weminar – 994 4263 4872/Cod Cyfrin y Weminar 782052)

Bydd y gweminarau’n gyfle i ddysgu am waith BeefQ hyd yma, i ystyried effeithiau a heriau rhoi system proffwydo ansawdd bwyta cig eidion ar waith, ac yna sesiwn holi ac ateb.

Bydd yr arolwg ar-lein yn fyw ar wefan BeefQ hyd ddiwedd Mawrth 2021: http://www.beefq.wales/index.html


v) Gwarchod y Gylfinir yng Nghymru – cyfle i ddweud eich dweud

Mae’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt (GWCT) wedi cynnal arolwg i gasglu barn ar bwysigrwydd gwarchod y Gylfinir yng Nghymru.

Credir bod poblogaeth y Gylfinir wedi gostwng erbyn hyn i oddeutu 400 o barau, ac mi allai ddiflannu fel poblogaeth fagu yng Nghymru erbyn 2033.

Defnyddir yr ymatebion i’r arolwg i ddangos i Lywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru sut mae unigolion yn credu y dylid rheoli a gwarchod y Gylfinir.

Mae’r arolwg ar gael yma ac mae’n cau ar 12fed Chwefror.


vi) Cyfle i ddweud eich dweud yn Arolwg BVD Cenedlaethol 2021

Mae’r chweched Arolwg BVD Cenedlaethol yn fyw erbyn hyn. Ers iddo ddechrau, mae cynlluniau gwaredu BVD wedi’u cyflwyno ym mhob rhan o’r DU ac mae profion a gwyliadwriaeth wedi gwella.

Mae’r arolwg yn casglu gwybodaeth ledled y DU ac ar draws pob system ffermio, i ddarparu darlun o’r hyn mae ceidwaid gwartheg yn ei wneud ar y fferm i reoli a gwaredu BVD.

Mae Cymru’n parhau i wneud cynnydd da gyda’r rhaglen Gwaredu BVD, a disgwylir ymgynghoriad ar ddeddfwriaeth yn y dyfodol agos.

Mae’r arolwg ar gael yma: https://mailchi.mp/boehringer-ingelheim/bvd-survey-2021

Mae’r arolwg yn cau ar 31ain Ionawr a bydd 10 cyfranogwr yn cael eu dewis i ennill watsh glyfar Garmin Forerunner 45.


vii) Cyfle i gyfrannu at ymchwil ar Glefyd Affricanaidd y Moch

Mae Ms Jade Tubb, myfyriwr BSc sy’n astudio microbioleg ym Mhrifysgol Wolverhampton, wedi cynhyrchu ffeithlun i godi ymwybyddiaeth o Glefyd Affricanaidd y Moch ymhlith ffermwyr moch, ac mae hi wrthi’n gwneud ymchwil i werthuso pa mor effeithiol yw’r ffeithlun ar gyfer cyfleu’r wybodaeth hon.

Gofynnir i ffermwyr moch gwblhau holiadur byr i roi eu hadborth. Cedwir yr holl ymatebion yn gyfrinachol.

I gael gopi o'r ffeithlun, mwy gwybodaeth bellach ac i ymateb i’r holiadur, cysylltwch â Jade Tubb ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Ionawr 2021

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau

Stocrestr Flynyddol Defaid a Geifr 2021

Rhaid i geidwaid defaid a geifr yng Nghymru gyflwyno eu strocrestr flynyddol erbyn 1af Chwefror i osgoi cosbau posib.

Gellir cyflwyno’r ffurflen drwy un ai logio mewn i wefan EIDCymru (www.eidcymru.org), neu drwy ddychwelyd y ffurflen bapur yn y post.

Os oes angen unrhyw help arnoch, cysylltwch â llinell gymorth gwasanaeth EIDCymru ar 01970 636959, ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., neu eich swyddfa FUW sirol leol.

1 Chwefror 2021

Grantiau Bach Glastir: Carbon

Mae Grantiau Bach Glastir: Carbon yn rhaglen o waith cyfalaf sydd ar gael i fusnesau ffermio i gynnal prosiectau sy’n helpu i ddal a storio carbon.

Bydd prosiect yn cynnwys:
Y prif waith cyfalaf sy’n mynd i’r afael ag amcanion y thema (h.y. plannu gwrych newydd);
Y gwaith cyfalaf ategol a fydd yn caniatáu cynnal y prif waith cyfalaf (h.y. codi ffensys pyst a weiar)

Ceir gwybodaeth bellach a chanllawiau yma: https://llyw.cymru/grantiau-bach-glastir-carbon-canllawiau?_ga=2.19600824.1055257756.1611577521-1359518786.1609845826
Ac yma: https://llyw.cymru/glastir?_ga=2.198734383.1055257756.1611577521-1359518786.1609845826

19 Chwefror 2021

Ffenestr ceisiadau  hyfforddiant Cyswllt Ffermio

Mae’r ffenestr gais bresennol am gyllid ar gyfer cyrsiau hyfforddiant byr yn cau ar Ddydd Gwener 26 Chwefror 2021.

Cyn gwneud cais am hyfforddiant, rhaid ichi: i) fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio, ii) fynd ar wefan Busnes Cymru (BOSS) drwy Sign On Cymru ar: https://businesswales.gov.wales/boss/cy iii) lenwi Cynllun Datblygiad Personol.


Dylai’r rhai sy’n cofrestru am y tro cyntaf yn ystod y ffenestr sgiliau uchod i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi’i ariannu, neu rai sydd angen diweddaru eu manylion cyfrif gysylltu â Cyswllt Ffermio cyn 5pm ar Ddydd Llun 22 Chwefror 2021

Ceir mwy o wybodaeth yma

Gellir storio a diweddaru cofnodion holl gyrsiau hyfforddiant Cyswllt Ffermio drwy’r Storfa Sgiliau.

26 Chwefror 2021

Digwyddiadau Cyswllt Ffermio

O ganlyniad i’r pandemig, mae Cyswllt Ffermio wedi penderfynu gohirio pob digwyddiad agored a digwyddiadau un i lawer am y tro. Mae wrthi’n cynnal nifer o weithgareddau’n ddigidol neu dros y ffôn lle bo modd.

Ceir mwy o wybodaeth yma:
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/beth-sydd-ymlaen

 

Grant Cynhychu Cynaliadwy

Mae ffenestr mynegi diddordeb nesaf y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy’n agor ar 1af Chwefror ac yn cau ar 12fed Mawrth 2021.

Bydd gwybodaeth bellach a chanllawiau ar gael yma cyn 1af Chwefror: https://llyw.cymru/grant-cynhyrchu-cynaliadwy?_ga=2.124391562.1055257756.1611577521-1359518786.1609845826

1 Chwefror - 12 Mawrth 2021

Trosglwyddo Hawliau PBS 2021

Gall ffermwyr erbyn hyn drosglwyddo eu Hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) drwy eu gwerthu, eu prydlesu, neu’u hetifeddu.

Rhaid i hyn gael ei gwblhau drwy RPW Ar-lein. Sylwer y gall gwerth yr hawliau a arddangosir yn eich cyfrif newid.

15 Mai 2021

Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield

Mae ceisiadau Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield 2021 ar agor erbyn hyn.

Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn tueddu i fod yn rhai sy’n gweithio ym myd ffermio, bwyd neu amaethyddiaeth ac maent yn derbyn bwrseriaeth sylweddol i ariannu teithiau i astudio eu dewis bynciau.

Mae gwybodaeth a manylion ymgeisio ar gael yma: https://www.nuffieldscholar.org/

31 Gorff 2021

Newidiadau i’r Cynllun Cyfradd Safonol Amaethyddol o 1af Ionawr

Isod ceir darlun cyffredinol o’r newidiadau i’r Cynllun Cyfradd Safonol Amaethyddol sy’n dod i rym ar 1af Ionawr 2021 gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi:

Beth yw’r Cynllun Cyfradd Safonol Amaethyddol (AFRS)?
Mae’r AFRS yn opsiwn arall i gofrestriad TAW ar gyfer busnesau sy’n ymgymryd â gweithgareddau amaethyddol dynodedig. Ei fwriad yw cynnig opsiwn arall i osgoi baich TAW o fewn busnesau ffermio bach.

Os byddwch chi’n cofrestru fel ffermwr cyfradd safonol, does dim rhaid ichi roi cyfrif am TAW na chyflwyno ffurflenni blynyddol ac felly ni allwch adhawlio unrhyw dreth. Ond mi allwch chi godi tâl a chadw ychwanegiad cyfradd safonol (FRA) o 4% pan fyddwch chi’n gwerthu nwyddau a/neu wasanaethau i gwsmeriaid sydd wedi cofrestru at ddibenion TAW.

Newidiadau i’r Cynllun Cyfradd Safonol Amaethyddol
Mae meini prawf cymhwyso ar gyfer ymuno a gadael ar sail trosiant yn cael eu cyflwyno i’r AFRS o 1af Ionawr 2021.

Unwaith bod y newidiadau ar waith, gall busnesau ymuno â’r AFRS os yw eu trosiant blynyddol ar gyfer gweithgaredd ffermio yn is na £150,000, a pharhau ar y cynllun nes bod eu trosiant blynyddol ar gyfer gweithgaredd ffermio yn uwch na £230,000.

Rheolau newydd allforio da byw o Brydain i’r UE a Gogledd Iwerddon o 1 Ionawr 2021

O 1 Ionawr 2021 bydd y DU wedi gadael yr UE, ac yn dibynnu ar ganlyniadau’r trafodaethau presennol, mae’r DU yn debygol o fod yn masnachu ar delerau trydydd gwlad. Mae hyn yn golygu y bydd yna reolau newydd ar gyfer anifeiliaid byw sy’n mynd mewn i’r UE.

O 1 Ionawr 2021 bydd angen defnyddio’r cod gwlad ISO dwy lythyren ‘GB’ i nodi da byw sy’n cael eu hallforio i aelod-wladwriaethau’r UE. Bydd hyn yn golygu bod angen gwneud cais am dag ychwanegol sy’n cynnwys y cod GB a rhif ID unigol yr anifail cyn allforio.

Fel opsiwn arall ar gyfer anifeiliaid newydd-anedig sydd heb fanylion adnabod eto, neu ŵyn gyda thagiau lladd, gellid defnyddio tagiau DU gydag ôl-ddodiad GB. Mae’r rhain yn dagiau sydd â rhif y DU, rhif unigol yr anifail, a GB wedi’u printio arnynt.

Ceir manylion pellach am y tagiau yma.

Y diweddaraf am Dagiau Adnabod Electronig (EID) ar gyfer Gwartheg

Er gwaethaf nifer o drafodaethau ar gyflwyno dulliau adnabod electronig (EID) ar gyfer gwartheg yn gynharach eleni, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau’n ddiweddar y bydd hynny’n cael ei gyflwyno’n hwyrach na’r disgwyl, ac ni fydd tagiau EID ar gyfer gwartheg ar gael ar y farchnad tan o leiaf 2022.

Mae FUW yn dal i gymryd rhan mewn trafodaethau ar y cynigion mewn perthynas ag adnabod, cofrestru a rhoi gwybod am symudiadau, cyn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru a ddisgwylir yn haf 2021.

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell bod ceidwaid gwartheg yn archebu digon o dagiau confensiynol ar gyfer lloi y disgwylir iddynt gael eu geni yn 2021 yn unig.

Cyhoeddir diweddariadau pellach tua diwedd 2021 o ran yr amseru a graddfeydd amser pendant, sy’n dibynnu ar yr ymateb i’r ymgynghoriad.

Diweddariad BCMS ar ddiwygio pasbortau gwartheg

Mae Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) wedi cyhoeddi bod modd postio newidiadau i basbortau gwartheg unwaith eto erbyn hyn.

Oherwydd pandemig Covid-19, roedd BCSM wedi gofyn i geidwaid gwartheg anfon newidiadau i basbortau dros e-bost, i leihau’r angen i deithio.

Os yn bosibl, ac os ydy’r cyfyngiadau’n caniatáu, mae BCMS yn gofyn erbyn hyn bod ceidwaid gwartheg yn dychwelyd i’r broses bostio wreiddiol:

Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio am ymosodiadau twyll targedig

Mae Heddlu Dyfed Powys yn cynghori’r gymuned ffermio i fod yn wyliadwrus iawn ynghylch galwadau, negeseuon testun neu e-byst amheus gan fod twyll sy’n targedu’r sector amaethyddol yn benodol wedi’i nodi.

Mae gwybodaeth am yTaliadau Fferm Sengl ar gael yn gyhoeddus, gan olygu bod troseddwyr yn gallu targedu pobl yn uniongyrchol, gan wneud hi’n haws iddyn nhw eu hargyhoeddi.

Bydd y negeseuon ffug fel arfer yn honni bod twyll wedi’i ganfod yng nghyfrif banc y ffermwr a bod angen gweithredu ar unwaith i ddiogelu’r cyfrif.

Yna, mae’r unigolyn yn cael ei berswadio i ddatgelu gwybodaeth bersonol neu ariannol, neu hyd yn oed i drosglwyddo arian yn uniongyrchol i ‘gyfrif diogel’ honedig.

Gyda rhai grantiau’n werth miloedd o bunnoedd, mae twyllwyr yn y gorffennol wedi dwyn symiau sylweddol oddi wrth ffermwyr.

Swyddfa FUW Ynys Môn yn cynnal gweminar i drafod Clefyd Coed Ynn

Cynhaliodd Swyddfa FUW Ynys Môn weminar ‘agored i bob aelod’ ar 19 Tachwedd i drafod Clefyd Coed Ynn, oedd yn cynnwys cyflwyniad gan Jacob Milner, Cydlynydd Clefyd Coed Ynn Cyngor Sir Ynys Môn.

Disgwylir y bydd Clefyd Coed Ynn yn effeithio ar/lladd dros 90% o goed Ynn y DU. I roi hynny yn ei gyd-destun, lladdodd Clefyd Llwyfen yr Isalmaen yn ystod y 90au tua 80 biliwn o goed Llwyfen tra gallai Clefyd Coed Ynn heintio 2 biliwn o goed Ynn.

Bydd hyn yn effeithio ar aelodau FUW a phob ffermwr ar draws y DU, oherwydd cyfrifoldeb y tirfeddiannwr yw torri coed sy’n marw/peryglus sydd ar hawliau tramwy cyhoeddus, ac sydd felly’n risg i’r cyhoedd. Mae hyn hefyd yn cynnwys llwybrau troed cyhoeddus.

Gall y Cyngor, dan Ddeddf Priffyrdd 1980, gyflwyno hysbysiad 154, sy’n rhoi ffenestr o 1 mis i’r tirfeddiannwr i gwblhau’r gwaith. Os bydd hyn yn digwydd, fe’ch cynghorir i ymateb ar unwaith, hyd yn oed os nad oes modd cael y gwaith wedi’i wneud o fewn y mis. Rhaid rhoi ystyriaeth i’r ffaith bod contractwyr yn debygol o fod yn brysur iawn gyda gwaith clefyd coed ynn, ac na fydd ganddynt amser i gyflawni’r gwaith. Os na fydd yn clywed yn ôl gan y tirfeddiannwr, mae gan y Cyngor yr hawl i gwblhau’r gwaith ac yna anfon anfoneb.

Nodyn atgoffa caredig gan Iechyd Da

Er gwaetha’r cynnydd yn y nifer o achosion o Covid-19 yng Nghymru, mae Iechyd Da yn pwysleisio i’w cleientiaid eu bod wedi ymrwymo o hyd i gyflenwi’r gwasanaethau milfeddygol a ddarperir i’r gymuned ffermio.

Felly, maent wedi atgoffa eu milfeddygfeydd o bwysigrwydd cadw’r gymuned ffermio a nhw’u hunain yn ddiogel drwy gymryd yr holl ragofalon perthnasol pan maent ar ffermydd. Maent felly’n gofyn yn barchus i’w cleientiaid amaethyddol i gymryd yr holl fesurau angenrheidiol hefyd, a chadw pellter cymdeithasol o 2 fetr yn ystod ymweliadau pan fo’n ymarferol bosib. Fel arfer byddai eu milfeddygon yn croesawu unrhyw luniaeth a gynigir, ond dan yr amgylchiadau presennol, plîs peidiwch â digio os ydyn nhw’n gorfod gwrthod.

Newidiadau i gynhyrchwyr organig Cymdeithas y Pridd o 1af Ionawr

Mae Cymdeithas y Pridd wedi paratoi tudalen o ganllawiau cyn y cyflwynir newidiadau sylweddol ar gyfer ffermwyr, tyfwyr, gweithgynhyrchwyr a masnachwyr organig sy’n allforio i’r UE ar 1af Ionawr.

Allforio i’r UE a Gogledd Iwerddon o 1af Ionawr 2021

Mae’n edrych yn debyg y bydd y drefn ar gyfer derbyn cynnyrch organig o Brydain i’r UE yn seiledig ar gymeradwyaeth unigol ardystwyr DU dan reoliad EC1235/2008 y Comisiwn Ewropeaidd – sydd gan holl ardystwyr y DU ar hyn o bryd.

Bydd angen i bob gweithredwr ar hyd cadwyn gyflenwi’r DU gael ei ardystio gan ardystiwr sy’n meddu ar gymeradwyaeth y cynnyrch perthnasol ar hyn o bryd. Mae cymeradwyaeth ardystiad Cymdeithas y Pridd yn berthnasol hyd at ddiwedd 2023.

Bydd disgwyl i’r DU weithio’n unol â rheoliad organig presennol yr UE, sef EC834/2007 am gyfnod o dair blynedd o leiaf o 1af Ionawr 2021, er gwaetha’r ffaith bod yr UE yn symud i reoliad organig newydd yn 2022.

Gweminarau i aelodau FUW yn unig ar gael i’w hail-wylio

Mae FUW wedi cynnal nifer o seminarau rhithwir a gweminarau yn ystod 2020 yn sgil y pandemig, gan gynnwys Cynhadledd Iechyd Meddwl Cymru Gyfan, a gweminar Defnydd Tir, Cadwraeth a Gwaredu Diwylliannol.

Gall aelodau ail-wylio’r recordiadau hyn ar wefan FUW.

I gael canllaw cam wrth gam ar fewngofnodi i’r wefan Aelodau er mwyn gwylio’r gweminarau hyn cliciwch yma.

Canllaw newydd ar gael i wella diogelwch brecio tractor-trelar

Mae Cymdeithas y Peirianwyr Amaethyddol (AEA) wedi cyhoeddi rhifyn diwygiedig o’r canllaw brecio tractor-trelar ‘Look Behind You’. Mae’r canllaw ar gyfer unrhyw un sy’n defnyddio neu’n cynnal a chadw tractorau a threlars, a’i nod yw codi ymwybyddiaeth o’r ffordd mae’r systemau’n gweithio a’r gofynion cyfreithiol lleiaf.

Cyhoeddodd yr AEA y canllaw ‘Look Behind You’ cyntaf ddeg mlynedd yn ôl, i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cyfuniadau diogel o offer tractor-trelar neu offer sy’n cael ei dynnu gan dractor.

Ers hynny, mae tractorau, trelars ac offer sy’n cael ei dynnu gan dractor wedi tyfu o ran maint, gall mwy o dractorau gyrraedd cyflymder o 50cya ac mae systemau brecio niwmatig (aer) yn fwy cyffredin.

Mae’r canllaw diweddaraf yn dal i gynnwys yr wybodaeth sylfaenol, yn ogystal â gwybodaeth am systemau brecio cymhleth ar beiriannau modern, i wella dealltwriaeth, y ffordd maent yn cael eu defnyddio, a’u diogelwch yn gyffredinol.

Gallwch weld a lawrlwytho’r canllaw newydd yma.

Arolygon a holiaduron Rhagfyr 2020

i) Arolwg ar y Ddeddfwriaeth Isafswm Cyflog Amaethyddol yng Nghymru

Mae’r Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth annibynnol yn cynghori Gweinidogion Cymru ar yr isafswm cyflog amaethyddol, a thelerau ac amodau gweithwyr yn y sector amaethyddiaeth, garddwriaeth a choedwigaeth.

Mae’r Isafswm Cyflog Amaethyddol yn ei bumed flwyddyn ac mae’n bwysig sicrhau ei fod yn parhau i gwrdd ag anghenion diwydiant sy’n esblygu. Felly, comisiynodd Llywodraeth Cymru ADAS i gynnal arolwg o gyflogaeth amaethyddol yng Nghymru.

Mae eich barn a’ch profiadau fel cyflogwr ac fel gweithiwr yn bwysig er mwyn dylanwadu ar waith y Panel Cynghori ac ar ddatblygiad polisïau Llywodraeth Cymru.

Gallwch gwblhau’r arolwg ar-lein yma.

Neu dilynwch y ddolen i drefnu apwyntiad i gael cyfweliad dros y ffôn gydag ADAS. Bydd yr arolwg yn cau ar y 31ain Ionawr 2020.

Bydd yr wybodaeth a rowch yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei rhannu efo Llywodraeth Cymru nac unrhyw gorff arall. Caiff data cyfanredol ei roi i Lywodraeth Cymru a’r Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth i’w helpu gyda’u gwaith.

 

ii) Arolwg ‘llawr gwlad’ ar flaenoriaethau iechyd a lles gwartheg a defaid

Mae’r Grŵp Iechyd a Lles Anifeiliaid sy’n Cnoi Cil (RHWG) wedi lansio arolwg ‘llawr gwlad’ i geisio rhoi blaenoriaeth i faterion iechyd a lles, gan ddefnyddio tystiolaeth a gwell dealltwriaeth o farn ffermwyr, bugeiliaid, rheolwyr buchesi a milfeddygon fferm.

Mae’r arolwg, y gellir ei gwblhau yma, yn cynnwys cwestiynau sy’n seiliedig ar amryw o glefydau a chyflyrau sydd wedi’u nodi gan grwpiau arbenigol fel rhai sy’n cael effaith sylweddol ar allyriadau tŷ gwydr. Gall ymatebwyr hefyd awgrymu rhai eraill y dylid eu cynnwys, ond mae’n bwysig nodi bod RHWG yn cydnabod straen ac effeithiau TB Gwartheg.

Bydd y canlyniadau’n helpu i nodi clefydau a’u heffeithiau ar les anifeiliaid, yn ogystal â materion rhanbarthol penodol yn seiliedig ar brofiadau’r rhai sy’n gweithio gyda defaid a gwartheg, a bydd y rhain yn cael eu bwydo mewn i weithgareddau RHWG yn y dyfodol.

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 25 munud i’w gwblhau. Bydd ymatebwyr sy’n rhoi eu henwau a’u cyfeiriadau e-bost (gweler telerau ac amodau) yn cael cyfle i ennill un o dri hamper Nadolig.

Sylwer na fydd manylion adnabod ymatebwyr yn cael eu cysylltu â’u hymatebion.

 

 

iii) ‘Yr Arolwg Ffermio Mawr’ – RABI i daflu goleuni ar y materion sy’n effeithio ar bobl sy’n ffermio

Ar 11 Ionawr 2021, bydd RABI yn lansio’r prosiect ymchwil mwyaf erioed ar draws Cymru a Lloegr yn ymwneud â llesiant pobl sy’n ffermio. Bydd yr arolwg eang ei gwmpas hwn yn ystyried y berthynas rhwng iechyd corfforol, lles meddyliol ac iechyd busnesau ffermio am y tro cyntaf.

Wrth i’r pwysau allanol gynyddu, bydd yr ymchwil hanfodol hwn yn darparu’r trosolwg mwyaf cynhwysfawr ar y gymuned ffermio. Bydd yn nodi’r heriau penodol a wynebir gan genhedlaeth o bobl sy’n ffermio, ac yn amlygu sut mae’r rhain yn effeithio ar fywyd bob dydd.

Mae UAC yn cefnogi’r fenter bwysig hon ac yn annog pawb i gyfrannu at yr ymchwil hwn er mwyn cyrraedd y tharged o gasglu 26,000 o ymatebion i’r arolwg.

Nodau’r #BigFarmingSurvey (#ArolwgFfermioMawr)

 • Deall llesiant cenhedlaeth sy’n ffermio
 • Deall iechyd ein ffermwyr a’u busnesau
 • Ennill dealltwriaeth o bwysau ac effeithiau allanol
 • Llunio cymorth a gwasanaethau yn y dyfodol

Pwy all gymryd rhan: Ffermwyr, gweithwyr fferm, eu cymheiriaid, a phlant sy’n oedolion
Pryd: 11 Ionawr - 31 Mawrth 2021
Ar-lein: http://ex.ac.uk/BigFarmingSurvey
Print: Gofynnwch am gopi printiedig gan Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Neilltuwch 15 munud i gymryd rhan drwy ymateb i’r arolwg printiedig neu drwy lenwi ein ffurflen ar-lein mewn Cymraeg a Saesneg.

 

iv) Ymchwil i effeithiau TB Gwartheg ar iechyd meddwl

Mae Rebecca John yn fyfyrwraig trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio Amaethyddiaeth a Rheoli Busnes. Fel rhan o’i hastudiaethau mae hi’n gwneud traethawd estynedig ar ‘Effaith TB Gwartheg ar iechyd meddwl ffermwyr yng Nghymru’. Er mwyn casglu data ar gyfer ei thraethawd, mae hi wedi creu holiadur byr, dienw ar gyfer ffermwyr llaeth a chig eidion yng Nghymru, er mwyn iddyn nhw allu rhannu eu barn ar y ffordd mae TB Gwartheg wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl. Oherwydd Coronafeirws, mae hi wedi’i chyfyngu i ddosbarthu ei holiadur ar-lein yn unig, ac felly mae angen help arni i sicrhau ei bod yn cael digon o ymateb.

Mae ei holiadur ar gael yma

 

v) Arolwg ffermio, y newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd

Yn ystod cyfnod o newid sylweddol i ffermwyr y DU, mae’r Athro John Whitton a’i dîm yn y Ganolfan Pontio Cynaliadwy (CST) ym Mhrifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn yn gofyn i ffermwyr am eu profiadau yn byw o ddydd i ddydd ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Maent yn gofyn i’r rhai sy’n cymryd rhan am effaith tywydd eithafol ar dir, da byw a chnydau, ac am eu barn ar gynlluniau amgylcheddol a dulliau o addasu i’r newid yn yr hinsawdd.

Mae’r arolwg yn ddienw. Fodd bynnag, os ydy’r rhai sy’n cymryd rhan am gadw mewn cysylltiad, a gweithio gyda nhw ymhellach, maent yn cael yr opsiwn o wneud hynny a chyfle i ennill taleb Amazon gwerth £25.

Mae’r arolwg ar gael yma ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau.

Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Rhagfyr 2020

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau

Creu Coetir Glastir

Mae’r 10fed ffenestr Mynegi Diddordeb nawr ar agor ar gyfer cynllun Creu Coetir Glastir gyda chyllideb o £9 miliwn.

Mae’r cynllun yn darparu cymorth ariannol ar gyfer gwaith cyfalaf, gan gynnwys plannu, ffensio, ac mewn rhai amgylchiadau, cynnal a chadw blynyddol a thaliadau premiwm.


Rhaid ichi gysylltu â chynlluniwr cofrestredig i drafod eich cynigion a rhaid iddyn nhw gwblhau a chyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb ar eich rhan. Rhaid i’r tir dan sylw fod wedi’i gofrestru gyda System Adnabod Parseli Tir Taliadau Gwledig Cymru a bod yn gyfan gwbl dan eich rheolaeth chi.


Gweler yma am fwy o wybodaeth ac i fynegi diddordeb.

15 Ionawr 2021

Ffenestr ceisiadau  hyfforddiant Cyswllt Ffermio

Bydd y ffenestr nesaf ar gyfer gwneud cais am gyllid hyfforddiant yn agor ar Ddydd Llun 11 Ionawr ac yn cau ar Ddydd Gwener 26 Chwefror 2021.

Dylai’r rhai sy’n cofrestru am y tro cyntaf yn ystod y ffenestr sgiliau uchod i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi’i ariannu, neu rai sydd angen diweddaru eu manylion cyfrif gysylltu â Cyswllt Ffermio cyn 5pm ar Ddydd Llun 22 Chwefror 2021

11 Ionawr - 26 Chwefror 2021

Digwyddiadau Cyswllt Ffermio

O ganlyniad i’r pandemig, mae Cyswllt Ffermio wedi penderfynu gohirio pob digwyddiad agored a digwyddiadau un i lawer am y tro. Mae wrthi’n cynnal nifer o weithgareddau’n ddigidol neu dros y ffôn lle bo modd.

Ceir mwy o wybodaeth yma:
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/beth-sydd-ymlaen

 

Senedd yn gwrthod y ddeddf fasnach ôl-Brexit

Mae Bil Marchnad Fewnol dadleuol Llywodraeth y DU yn parhau ar ei daith trwy San Steffan ac yn y camau ‘ping pong’, a hynny er iddo gael ei wrthod sawl gwaith gan Dŷ’r Arglwyddi.

Nod y Bil yw sicrhau bod masnach yn parhau oddi fewn i’r DU yn ddi-rwystr. Yn ddiweddar pleidleisiodd gwrthwynebwyr Llafur a Phlaid Cymru yn erbyn y bil, oherwydd y perygl o ganoli grym yn Llundain ac o ganlyniad tanseilio datganoli.

Dywed Llywodraeth Cymru y bydd yn tanseilio gallu’r Senedd i reoleiddio nwyddau a gwasanaethau. Mae Senedd Yr Alban eisoes wedi penderfynu peidio â chymeradwyo’r bil, ac mae pleidlais debyg yn erbyn wedi ei chynnal yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon.

Ers pleidlais Brexit yn 2016, mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi amlygu’r perygl o wahaniaethau posib rhwng safonau a rheolau mewn gwahanol rannau o’r DU – a’r angen i ddod i gytundeb a rhoi mecanweithiau yn eu lle sy’n parchu datganoli a hynny cyn gynted â phosib er mwyn osgoi hyn rhag digwydd.

Bwriad Llywodraeth y DU bellach yw i dynnu’n ôl y cymalau a fyddai wedi rhoi’r grym i weinidogion y DU i ddisytyru rhannau o’r cytundeb ymadael Brexit er mwyn osgoi torri cyfraith rhyngwladol.

FUW yn ymateb i Bapur Gwyn Amaethyddiaeth (Cymru)

Mewn ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Amaethyddiaeth (Cymru), mae FUW o’r farn nad yw’n gwneud llawer i leihau pryderon yn ymwneud â’r effaith ar deuluoedd a chymunedau o ganlyniad i’r newidiadau arfaethedig i gefnogaeth amaethyddol.

Tra bod FUW’n cytuno gyda’r amcan o ddiogelu a gwella ein cymunedau gwledig yn economaidd, yn amgylcheddol a’u gwneud yn fwy cynaliadwy; mae ganddynt bryderon difrifol a fydd y cynigion mewn gwirionedd yn cwrdd â’r amcanion hyn neu a fyddant yn cael eu tanseilio.

Er gwaetha’r newid o ran iaith gan Lywodraeth Cymru dros y blynyddoedd diwethaf a’r gydnabyddiaeth o’r angen i fod yn fwy realistig a hefyd amserlen llai niweidiol na’r hyn a gynigiwyd yn wreiddiol, mae’r egwyddorion sylfaenol sy’n sail i’r cynigion yn y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn parhau i fod yr un peth â’r rheini a gynigiwyd yn Lloegr, yn hytrach na gwneud y gorau o’r cyfle i greu cynllun yn seiliedig ar syniadau ac egwyddorion Cymreig.

FUW yn annog aelodau i lobïo yn erbyn toriadau i gyllid gwledig

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn annog ffermwyr ac aelodau’r cyhoedd i lobïo Gwleidyddion o Gymru dros doriadau i gyllideb amaeth a datblygu gwledig Cymru a gyhoeddwyd gan Ganghellor y DU ar y 25 Tachwedd.

Ar wefan FUW mae modd i bobl fynd ar lein ac anfon ebost at Aelodau Seneddol, Aelodau Senedd Cymru a chynrychiolwyr lleol i alw arnynt i lobïo er mwyn adfer cyllideb amaeth a datblygu gwledig Cymru i’r hyn oedd cyn ymadael â’r UE mewn termau go iawn – yn unol â’r addewidion a wnaed i etholwyr Cymru a’r DU gan niferoedd o wleidyddion.

Mae Trysorlys y DU wedi defnyddio arian o’r gyllideb CAP 2014-2020 sydd heb ei wario er mwyn cyfrifo cyfanswm y cyllid ar gyfer amaeth a datblygu gwledig Cymru ar gyfer y cyfnod 2021-22, sy’n golygu fydd Cymru’n derbyn £95 miliwn (28%) yn llai na’r disgwyl, lleihad o £137 miliwn (41%) ar ôl ystyried y trosglwyddiad Colofn.

Rhaid i’r DU a’r UE ddod i gytundeb er mwyn osgoi effeithiau trychinebus

Mae FUW wedi rhybuddio y bydd methiant gan y DU a’r UE i ganfod cytundeb masnach cyn diwedd y flwyddyn yn drychinebus i ddiwydiannau a chymunedau yng Nghymru a hefyd ar draws y DU a rhaid osgoi hynny ar bob cyfrif.

Mae cadwyn fwyd a diod Cymru’n chwarae rhan ganolog yn economi a chymunedau Cymru, gan gyflogi mwy na 240,000 o bobl mewn diwydiannau gyda throsiant cyfunol o fwy na £22 biliwn.

Yr UE yw’r farchnad sengl fwyaf a chyfoethocaf yn y byd, ac mae 73% o holl allforion bwyd a diod o Gymru yn mynd i’r UE, gan gynnwys y rhan fwyaf o’r allforion cig coch a chynnyrch llaeth gydag amcangyfrif gwerth o £320 miliwn i Gymru.

Os yw’r DU yn gadael yr UE gyda chytundeb neu beidio, mae diwydiannau’n paratoi i wynebu heriau sylweddol o ganlyniad i rwystrau di-doll ar hyd ffiniau, i gostau ychwanegol ar gyfer allforion amaethyddol a goblygiadau ymarferol o ran llif nwyddau.

Angen i gefnogaeth i’r sector defaid fod yn barod ar amrantiad

Mae angen i gefnogaeth ariannol i’r diwydiant defaid yn y DU fod ar gael ar amrantiad os yw’r perygl o Brexit heb gytundeb yn dod yn fwy o bosibilrwydd wrth i ni nesáu at ddiwedd y cyfnod trosglwyddo.

Er gwaethaf nifer o ymdrechion gan FUW a chynrychiolwyr eraill o’r diwydiant i bwysleisio effeithiau trychinebus y byddai Brexit heb gytundeb yn ei gael ar y diwydiant defaid yn y DU, mae cynhyrchwyr cig oen yn parhau yn y tywyllwch p’un ai fydd rhyw fath o gefnogaeth ar gael iddynt pe bai Brexit caled yn digwydd tra bod trafodaethau rhwng y DU – UE wedi’u hymestyn unwaith eto y tu hwnt i’r 13eg Rhagfyr.

Mae mwy na thrydydd y cig defaid a gynhyrchir yng Nghymru yn cael ei allforio’n flynyddol ac o’r gyfran honno, mae mwy na 90% yn cael ei allforio i’r UE. Barn Hybu Cig Cymru - yw bod newidiadau i’r diwydiant cig coch yn anorfod beth bynnag fydd canlyniad y trafodaethau Brexit. Maent hefyd yn amcangyfrif y bydd y biwrocratiaeth ychwanegol a’r gofynion allforio ar gig oen sy’n mynd i’r UE o’r 1af Ionawr yn cynyddu costau rhwng 4-8%, hyd yn oed os fydd cytundeb masnach rydd. Os na ddaw cytundeb, bydd tollau o tua 50% o werth y cynnyrch yn ychwanegol i hynny, sy’n debygol o haneri gwerth y cynnyrch sy’n cael ei allforio oherwydd mae’n annhebygol y bydd y rheini sy’n mewnforio yn fodlon talu’r toll ar bris y farchnad gyfredol.

Crynodeb o newyddion Rhafyr 2020

i) 95% o hawlwyr BPS Cymru wedi derbyn taliad yn ystod yr wythnos gyntaf

Cyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Gweinidog Lesley Griffiths bod mwy na 94.6% o ymgeiswyr Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru (BPS) wedi’i dderbyn yn ystod yr wythnos gyntaf o’i ddosbarthu (1-7 Rhagfyr) sy’n cyfateb i fwy na £219.3 miliwn i 14,900 o hawlwyr.

Cyhoeddwyd llwyddiant tebyg gan Asiantaethau Talu yn Lloegr, Yr alban a Gogledd Iwerddon, gyda’r cyfnod talu yng Ngogledd Iwerddon yn cychwyn mor gynnar â 16 Hydref.
Croesawyd y cyhoeddiad gan FUW a diolchwyd i staff Llywodraeth Cymru sy’n ymwneud â phrosesu taliadau yn ystod y flwyddyn anodd hon – taliadau sy’n rhoi chwistrelliad hanfodol o gyllid i fusnesau a chymunedau gwledig.

ii) Y DU yn arwyddo cytundebau masnach gyda Singapore a Fietnam

Bydd parhad yn y cytundeb masnach gyda Singapore yn caniatáu i fusnesau’r DU barhau i elwa o’r berthynas fasnach sydd eisoes yn bodoli rhwng (UE-Singapore), perthynas gwerth £17.6 biliwn yn 2019, a gobaith Llywodraeth y DU yw fydd y cytundeb yn dod â’r DU yn agosach at y Bartneriaeth Traws-Pasiffig (CPTPP), cytundeb masnach sy’n ymestyn ar draws 11 o Wledydd y Pasiffig.

Mae cynlluniau hefyd i lansio trafodaethau ar gyfer Cytundeb Economi Digidol, y cyntaf i’w arwyddo rhwng Singapore a Gwlad Ewropeaidd.

Bydd cytundeb gyda Fietnam yn golygu gwaredu 99% o’r tollau ar ôl saith mlynedd gan gynnwys rhai ar beiriannau, un o’r allforion allweddol i Fietnam.

iii) Ymestyn ‘GB glyphosate’ tan ddiwedd 2025 yn debygol

Yn wreiddiol roedd y defnydd o’r chwynladdwr ‘glyphosate’ i ddod i ben ar draws yr UE ar y 15 Rhagfyr 2022. Fodd bynnag, credir bod y sylweddau actif a oedd i ddod i ben rhwng 2021 a 2023 yn derbyn estyniad tair blynedd o dan reoliadau newydd i bla-laddwyr ‘GB’.

Bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn parhau i gadw’r grym i adolygu sylweddau actif ar unrhyw adeg os oes pryderon yn codi o ran iechyd dynol neu amgylcheddol. Ni fydd yr estyniad yn berthnasol i Ogledd Iwerddon oherwydd Protocol Gogledd Iwerddon.

Toriad o 28% i gyllideb amaethyddiaeth a datblygu gwledig Cymru

Er gwaethaf addewidion mynych gan yr Ysgrifennydd Gwladol a chyn Ysgrifenyddion Gwladol megis George Eustice, Michael Gove ac Alun Cairns na fyddai cyllideb amaethyddiaeth a datblygu gwledig Cymru’n cael ei chwtogi ar ôl Brexit - a’r addewid a wnaed ym Maniffesto’r Ceidwadwyr yn 2019, sef “...byddwn yn gwarantu’r gyllideb PAC flynyddol bresennol ar gyfer ffermwyr ym mhob blwyddyn o’r Senedd nesaf” - ar 25ain Tachwedd cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai £242 miliwn yn cael ei ddyrannu i Gymru am y flwyddyn ariannol 2021-22, sef £95 miliwn yn llai na’r £337 miliwn a dderbyniwyd gan yr UE drwy’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn 2019.

Mae Llywodraeth y DU yn mynnu nad yw wedi torri ei haddewid, am fod y swm o £242 miliwn, a’r arian UE a neilltuwyd gan Lywodraeth Cymru o gyllideb PAC 2014-2020 yn dod i £337 miliwn.

Fodd bynnag, mae FUW wedi disgrifio’r dyraniad fel ‘bradychiad Brexit’ am fod gan Lywodraeth Cymru bob hawl dan reol ‘N+3’ yr UE i ddwyn arian ymlaen i’r cyfnod cyllidebol nesaf – a dan amgylchiadau arferol ni fyddai hynny’n tanseilio cyllidebau dilynol.

Bil Amaeth y DU yn cael Cydsyniad Brenhinol ac yn agor y drws i effeithiau peryglus

Daeth y dadleuon am Fil Amaeth y DU i ben pan gafodd hwnnw Gydsyniad Brenhinol ar 11eg Tachwedd a dod yn Ddeddf Amaeth 2020, yn dilyn misoedd o drafodaethau a chwarae ‘ping pong’ rhwng Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.

Mae’r Ddeddf yn amlinellu sut y bydd cymorth i ffermwyr Lloegr yn cael ei ddarparu yn y dyfodol, wrth i’r DU ymadael â Pholisi Amaethyddol Cyffredin yr UE, yn ogystal â gosod y ddeddfwriaeth mewn perthynas ag ystod eang o faterion amaethyddol a gwledig sy’n berthnasol i Gymru a’r DU - gan gynnwys caniatáu pwerau dros dro i Weinidogion Cymru nes bod Bil Amaeth yn cael ei gyflwyno ar gyfer Cymru.

Serch cael y mwyaf o sylw mewn perthynas â diogelu safonau Prydain o ran diogelwch bwyd a lles anifeiliaid, cafodd gwelliant a gyflwynwyd yn gofyn bod mewnforion amaethyddol a bwyd ar ôl Brexit yn cwrdd â’r un safonau â rhai’r DU, ei drechu.

Er bod y dadleuon wedi dod i ben ar y Bil Amaeth, mi ellid cynnwys y mesurau diogelu cyfreithiol hyn fel rhan o’r Bil Masnach newydd, sy’n dal i wneud ei ffordd tuag at y cam adrodd yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Tŷ’r Arglwyddi’n trechu agweddau dadleuol Bil y Farchnad Fewnol

Yn gynharach eleni, anogodd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) Aelodau Senedd San Steffan i atal Llywodraeth y DU rhag cyflwyno newidiadau arfaethedig i Fil y Farchnad Fewnol, a fyddai’n mynd yn groes i’r Cytundeb Ymadael â’r UE ac yn torri cyfraith ryngwladol.

Heb newid cyfeiriad, byddai torri’r gyfraith ryngwladol yn golygu bod y DU yn yr un categori â gwledydd a ystyrir yn gyffredinol yn annibynadwy – rhwystr mawr yn y cyd-destun presennol wrth geisio negodi cytundebau masnach rhyngwladol newydd – er bod goblygiadau hyn wedi’u deall yn iawn ar y pryd ac wedi’u trafod yn ddiddiwedd ers cyn y refferendwm.

Pleidleisiodd Tŷ’r Arglwyddi ar adrannau dadleuol y Bil ar 9 Tachwedd. Cafodd y rhan o’r Bil a fyddai wedi caniatáu i Weinidogion dorri’r gyfraith ryngwladol, a’r cymal yn caniatáu i Weinidogion ddiystyru rhannau o Gytundeb Ymadael Brexit mewn perthynas â Gogledd Iwerddon, eu trechu o 433 pleidlais i 165, ac o 407 i 148 yn y drefn honno, a chafodd adrannau eraill eu dileu heb bleidlais.

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar Symleiddio Cymorth Amaethyddol

Mae datganiad a wnaed gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffith, ar 16 Tachwedd ynghylch canlyniad ymgynghoriad diweddar ar symleiddio cymorth amaethyddol yng Nghymru, wedi cael croeso gofalus gan y diwydiant ffermio.

Roedd yr ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir: Symleiddio Cymorth Amaethyddol, a ddaeth i ben ar 23 Hydref 2020, yn cynnig un ar ddeg o newidiadau i’r Cynllun Taliadau Sylfaenol (BPS) a nifer o newidiadau mawr i egwyddorion creiddiol y Rhaglen Datblygu Gwledig.

Croesewir y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi cydnabod nifer o’r pryderon a godwyd gan y diwydiant, gan gynnwys Undeb Amaethwyr Cymru (FUW), yn nhermau’r effeithiau ar ffermwyr trawsffiniol a ffermwyr ifanc ymhlith pethau eraill.

Yn hytrach nag ystyried tir yng Nghymru’n unig ar gyfer Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS), gan atal ffermwyr trawsffiniol gyda llai na 5 hectar cymwys yng Nghymru rhag hawlio’r taliad i bob pwrpas, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i lacio’r rheolau ar gyfer ffermwyr trawsffiniol, fel eu bod yn gallu dibynnu ar dir oedd ar gael ganddynt o fewn gweinyddiaethau eraill yn 2020.

Bil Amaeth y DU yn darparu mwy o eglurder o ran yr ardoll cig coch

Er bod gwelliant a gyflwynwyd yn gofyn bod mewnforion amaethyddol a bwyd ar ôl Brexit yn cwrdd â’r un safonau â rhai Prydain wedi’i drechu, mae Bil Amaeth y DU yn cynnwys rhai Cymalau arbennig a fydd yn fuddiol i Amaethyddiaeth Cymru a’r DU mewn ffyrdd gwahanol.

Nawr bod y Bil wedi cael Cydsyniad Brenhinol, bydd taliadau ardoll cig coch yn dod yn fwy clir, er mwyn rhoi ystyriaeth i’r drefn o ladd da byw Cymru yn Lloegr.

Mae 15 mlynedd wedi mynd heibio ers i FUW ddweud wrth Adolygiad Radcliffe o’r byrddau ardoll y dylai arian ardoll a delir gan ffermwyr Cymru am dda byw sy’n cael eu lladd yn Lloegr fod ar gael i HCC, nid AHDB erbyn hyn. Ers hynny mae’r colledion blynyddol o arian ardoll ‘Cymru’ i Loegr wedi cynyddu cannoedd o filoedd – yn bennaf o ganlyniad i gau Welsh Country Foods yn Gaerwen, ac anfon da byw i ladd-dai yn Lloegr. Bu’n nod hirdymor i bob un o’r tri bwrdd ardoll i gael mwy o reolaeth dros eu harian ardoll eu hunain, ar gyfer ymgyrchoedd domestig ac i’w fuddsoddi yn y diwydiant. Amcangyfrifir y bydd y symudiad hwn yn golygu bod dros £1 filiwn o arian lladd-dai Lloegr yn dod yn ôl i Gymru a’r Alban.

FUW yn rhoi croeso gofalus i brofion clafr am ddim yng Nghymru.

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi rhoi croeso gofalus i’r newyddion bod y gwasanaeth archwilio samplau o grafiadau croen defaid sy’n dangos arwyddion clinigol amheus o’r clafr yn cael ei gynnig am ddim yng Nghymru gan APHA, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru tan 31 Mawrth 2021.

Bydd y cynllun yn helpu i sicrhau diagnosis cywir, sy’n rhagofyniad ar gyfer trin y clafr mewn ffordd briodol a llwyddiannus, sy’n flaenoriaeth i Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru.

Ar ben hynny, bydd y cynllun hefyd yn annog ffermwyr defaid i weithio gyda’u milfeddygon i ddiogelu eu diadell rhag y clafr. Yn ogystal â diagnosis cywir er mwyn rheoli’r clefyd os yw’n bresennol, mae bioddiogelwch da ar gyfer y ddiadell yn hanfodol i’w gadw draw.

Crynodeb o newyddion Tachwedd 2020

i) Pymtheg o wledydd Asiaidd y Môr Tawel yn arwyddo cytundeb masnach rydd mwyaf y byd

Mae pymtheg o wledydd Asiaidd y Môr Tawel, gan gynnwys Seland Newydd a Tsieina, wedi arwyddo Cytundeb Partneriaeth Economaidd Gyfun Rhanbarthol (RCEP), sef cytundeb masnach rydd mwyaf y byd.

Y gred yw y bydd yn dod â $2 biliwn ychwanegol i Seland Newydd, ond mae ‘It’s Our Future’ o’r farn na fu unrhyw ymgynghori cyhoeddus effeithiol ar y cytundeb, ac yn ôl y modelau economaidd, ni fydd yn arwain at unrhyw fudd economaidd mawr.

ii) Llywodraeth Cymru’n rhyddhau’r ystadegau TB diweddaraf

Cafodd yr ystadegau TB diweddaraf eu rhyddhau gan Lywodraeth Cymru ar 17 Tachwedd. Roedd nifer y gwartheg a gafodd eu difa yn ystod y 12 mis hyd at Awst 2020 yn 10,462, i lawr 18%, ond o’r lefel uchaf erioed y flwyddyn flaenorol.

Mae’r ffigurau diweddaraf yn cynnwys rhai canlyniadau addawol, ond nid yw’r cynnydd yn digwydd ar raddfa mor gyflym â rhai ardaloedd yn Lloegr, yn arbennig yr ardaloedd hynny lle mae moch daear yn cael eu difa, sydd wedi gweld gostyngiad yn y nifer o achosion, gymaint â 66% yn Swydd Gaerloyw, a 37% yng Ngwlad yr Haf.

iii) Prif Weithredwr Dros Dro newydd ar gyfer Gwlân Prydain

Wrth i Joe Farren roi’r gorau i fod yn Brif Weithredwr Gwlân Prydain, mae Andrew Hogley, a fu’n gweithio’n agos gyda Mr Farren dros y blynyddoedd diwethaf, wedi’i benodi i gymryd ei le.

Bydd Andrew Hogley, a raddiodd o Goleg y Drindod, Caergrawnt ac sydd wedi gweithio fel dadansoddwr ymchwil yn y gorffennol, yn cael ei ddyrchafu o’i rôl bresennol fel Cyfarwyddwr Gwerthiant a Gwasanaethau Cynhyrchu Gwlân.

 

FUW yn annog aelodau i fanteisio ar brofion clafr am ddim

Mae FUW wedi rhoi croeso gofalus i’r newyddion bod y gwasanaeth archwilio samplau o grafiadau croen defaid sy’n dangos arwyddion clinigol amheus o’r clafr yn cael ei gynnig am ddim yng Nghymru gan APHA, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru tan 31 Mawrth 2021.

Bydd y cynllun yn helpu i sicrhau diagnosis cywir, sy’n rhagofyniad ar gyfer trin y clafr mewn ffordd briodol a llwyddiannus, sy’n flaenoriaeth i Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru.

Ar ben hynny, bydd y cynllun hefyd yn annog ffermwyr defaid i weithio gyda’u milfeddygon i ddiogelu eu diadell rhag y clafr. Yn ogystal â diagnosis cywir er mwyn rheoli’r clefyd os yw’n bresennol, mae bioddiogelwch da ar gyfer y ddiadell yn hanfodol i’w gadw draw.

Mae’n siom mawr fod y rhaglen a gymeradwywyd gan y diwydiant i ddileu’r clafr, a oedd i dderbyn £5.1 miliwn fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig y llynedd, wedi’i daflu o’r neilltu, serch bod Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £106 miliwn yn ddiweddar i nifer o brosiectau ‘blaenoriaeth’ eraill.

Mae FUW wedi gwneud hi’n glir i’r Gweinidog Lesley Griffiths, serch bod y dull newydd hwn yn mynd i’r afael â rhan fach o’r broblem - sef yr elfen brofi - bod angen i hynny ddigwydd ochr yn ochr â phrofion cyffiniol a thriniaeth gydlynus pan fydd y clefyd wedi’i gadarnhau ar fferm, fel y cynigiwyd gan Grŵp Dileu’r Clafr y diwydiant.

Serch hynny, mae FUW yn annog aelodau i fanteisio ar y profion am ddim hyn.

Seland Newydd yn mynegi pryder ynghylch cwotâu cig defaid yn y dyfodol

Mae Sefydliad Diwydiant Cig (MIA) Seland Newydd wedi mynegi pryderon ynghylch penderfyniadau i rannu ei gwota cig defaid rhwng y DU a’r Undeb Ewropeaidd (UE) ar ddiwedd cyfnod pontio Brexit.

Mae allforwyr Seland Newydd yn paratoi ar gyfer y tarfu ar y fasnach, ar ffurf oedi a phrosesau newydd, wrth iddi ddod yn fwy a mwy tebygol y bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae’r DU a’r UE wedi cytuno rhyngddyn nhw i haneru cwota cig defaid Seland Newydd o 228,000 o dunelli rhwng y ddwy farchnad. Serch y cynnydd o ran allforion cig defaid i’r DU dros y misoedd diwethaf oherwydd y pandemig Covid-19, anaml iawn y mae Seland Newydd wedi cyflenwi’r cwota hwnnw, ac felly ni ddylai hyn gael effaith sylweddol ar y fasnach.

Fodd bynnag, fel rhan o’r cytundeb hwn, bydd cyfran y DU o gwota cig eidion Seland Newydd yn gyfanswm o tua 450 o dunelli, sef dyraniad ‘masnachol anymarferol‘ ac felly cwbl ddiwerth yn ôl Prif Weithredwr MIA, Sirma Karapeeva, o ystyried y bydd unrhyw allforion dros y cwota’n wynebu tariff o 12%.

Dywed y Weinyddiaeth Materion Tramor a Masnach eu bod am sicrhau bod y mynediad presennol i’r ddwy farchnad yn parhau o ddechrau 2021, am nad yw’r cynlluniau presennol yn caniatáu hyblygrwydd i allforwyr addasu i’r galw.

Ar nodyn tebyg, mae’r ail rownd o drafodaethau ar gyfer cytundeb masnach rydd rhwng y DU a Seland Newydd wedi’i chwblhau, ac mae trydedd rownd wedi’i threfnu tua diwedd Ionawr 2021, sef ar ôl i gyfnod pontio Brexit ddod i ben.

Cyhoeddi Parth Atal Cymru Gyfan i ddiogelu dofednod rhag Ffliw Adar

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru Barth Atal Ffliw Adar Cymru Gyfan ar 11 Tachwedd, fel mesur rhagofalus i liniaru’r perygl o heintiad yn dilyn achosion diweddar yn Lloegr.

Am fod achosion o’r Ffliw Adar H5N8 hynod bathogenaidd wedi’u canfod ymhlith adar domestig ac adar gwyllt yn Lloegr, mae lefel y risg o du’r clefyd ymhlith adar gwyllt yn uchel erbyn hyn, ac mae’r risg o drosglwyddiad uniongyrchol ac anuniongyrchol i ddofednod wedi codi i lefel ganolig.

Mae’r parth atal yn gwneud hi‘n ofynnol bod unrhyw un sy’n cadw dofednod ac adar caeth eraill yn cymryd camau priodol ac ymarferol i gydymffurfio â mesurau bioddiogelwch uwch gorfodol, gan gynnwys:

 • Sicrhau nad yw’r ardaloedd lle cedwir yr adar yn denu adar gwyllt, er enghraifft, drwy osod rhwydi dros byllau, a symud unrhyw ffynonellau o fwyd adar gwyllt;
 • Bwydo a dyfrio’ch adar mewn ardaloedd caeedig i gadw adar gwyllt allan;
 • Sicrhau bod cyn lleied o fynd a dod â phosib o’r ardaloedd lle cedwir yr adar;
 • Glanhau a diheintio esgidiau a chadw ardaloedd lle mae adar yn byw yn lân ac yn daclus;
 • Lleihau unrhyw halogiad presennol drwy lanhau a diheintio ardaloedd concrid, a ffensio o amgylch ardaloedd gwlyb neu gorsiog.

DAFM yn cynnig cynlluniau ar gyfer profion TB llymach mewn buchesi risg uchel yn Iwerddon

Mae Adran Amaethyddiaeth, Bwyd a’r Môr Llywodraeth Iwerddon (DAFM) wedi amlinellu cynlluniau i gyflwyno profion TB gorfodol ar gyfer gwartheg, 30 diwrnod cyn eu symud allan o fuchesi sydd â risg uchel o TB, yn ei dogfen ddrafft‚‘Ten Year Roadmap to Reduce bTB and Drive Towards Eradication 2020-2030’.

Mae’r cynllun yn awgrymu bod buchesi sydd wedi cael nifer o achosion yn y gorffennol yn wynebu risg uwch o gael y clefyd yn dychwelyd ar ôl cael prawf clir, a bydd DAFM yn darparu gwell cymorth i’r buchesi hyn, gan gynnwys cynllun rheoli TB sydd wedi’i deilwra ar gyfer pob buches unigol.

Bydd gwartheg sy’n cael canlyniad prawf croen amhendant yn cael prawf gwaed yn fuan wedyn, ac os ydy hwnnw’n glir cynhelir profion gwaed rheolaidd wedi hynny tra bod yr anifail yn rhan o’r fuches.

Mae ICSA (Sefydliad Ffermwyr Gwartheg a Defaid Iwerddon) yn cytuno bod angen gwell cymorth ar gyfer buchesi sydd â risg uwch o TB, ond mae wedi dweud, fodd bynnag, na fydd yn cytuno i unrhyw un o’r cynigion hyn nes bod yr holl faterion sy’n gysylltiedig â digolledu am TB, a mesurau bywyd gwyllt wedi cael sylw.

Bydd DAFM yn cynnal cyfarfodydd â Rhanddeiliaid ar y Fforwm TB i drafod y strategaeth ddrafft.

Sefydliad DPJ yn galw ar bawb sy’n gwau

Mae Sefydliad DPJ wedi lansio ymgyrch ‘gwau bobl ar gyfer y wobl’ sy’n anelu at godi ymwybyddiaeth ac arian i gefnogi iechyd meddwl o fewn cymunedau ffermio yng Nghymru.

Profwyd eisoes bod nifer o fuddiannau corfforol a meddyliol yn gysylltiedig â gwau, gan gynnwys gostwng pwysedd gwaed a lleihau iselder. Y nod yw casglu 100 o hetiau ‘bobl‘ wedi’u gwau cyn diwedd y gaeaf, a fydd yna’n cael label Sefydliad DPJ wedi’i wnïo arnynt, a’u gwerthu i godi arian i’r elusen.

Gallwch ddilyn y ddolen yma i gael tiwtorial os nad ydych wedi gwau o’r blaen.

Os gwelwch yn dda, anfonwch eich het/hetiau wedi’u gwau i swyddfa Sefydliad DPJ: Swyddfa Gefn Llawr Gwaelod, 5 Stryd Dywyll, Hwlffordd, SA61 2DS.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Kate Miles, Rheolwr yr Elusen ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 07984 169652.

 

Rhaid microsglodynnu ceffylau cyn 12 Chwefror 2021

Daeth y Rheoliadau Adnabod Ceffylau i rym yn Chwefror 2019, sy’n gosod y gofynion ar gyfer adnabod ceffylau, merlod, asynnod neu anifeiliaid tebyg drwy ficrosglodyn a phasbort cyn 12 Chwefror 2021.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu at berchnogion ceffylau gyda hyn, gan amlinellu beth sydd angen ei wneud.

Gwnewch drefniadau gyda’ch milfeddyg i ficrosglodynnu eich anifeiliaid a diweddaru eu pasbortau gyda rhifau’r microsglodion.

Dylech hefyd gysylltu â’ch Corff Cyhoeddi Pasbortau lleol am fod angen digon o amser i brosesu a dychwelyd y pasbortau cyn y dyddiad cau.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Monitro ymwrthedd i wenwyn llygod yn arwain at alwad i weithredu

Yn ôl arolwg a gynhaliwyd yn 2019-2020 ar ymwrthedd i wenwyn llygod, roedd 74% o’r llygod mawr a ddadansoddwyd yn cario genyn ymwrthedd, ac o’r cyfanswm a astudiwyd, roedd gan un o bob pump ddau enyn ymwrthedd gwahanol, a hynny mewn lleoliadau gwasgaredig megis County Durham, Swydd Efrog, Manceinion a Glannau Myrswy.

Er na chanfuwyd unrhyw lygod mawr yng Nghymru oedd â genau ymwrthedd dwbl, mae astudiaethau blaenorol wedi canfod ymwrthedd sengl mewn rhannau o’r wlad.

Dyma’r tro cyntaf i ‘ymwrthedd hybrid’ gael ei ganfod ar raddfa sylweddol yn y DU o ganlyniad i ryngfridio ymhlith llygod mawr sy’n cario dau wahanol fath o enyn ymwrthedd.

Mae FUW yn annog rheolwyr plâu, ffermwyr a chiperiaid i gynyddu eu gwybodaeth, a gwneud penderfyniadau cyfrifol sy’n seiliedig ar ffeithiau ynghylch mesurau i reoli plâu, yn unol â Chod Ymarfer Gorau'r Ymgyrch Dros Ddefnydd Cyfrifol o Wenwyn Llygod: https://www.thinkwildlife.org/code-of-best-practice/

 

Gweminarau DEFRA ar allforio anifeiliaid byw a chynnyrch anifeiliaid ar gael ar-lein

Mae gweminarau DEFRA ar allforio anifeiliaid byw neu gynnyrch anifeiliaid o Brydain i’r UE, a Thystysgrifau Iechyd Allforio, ar gael i’w hail-wylio ar-lein erbyn hyn ar YouTube gan ddefnyddio’r dolenni canlynol:


Mae mwy o wybodaeth i’w gweld ar wefan DEFRA.

Cyswllt Ffermio’n cynnal Gweminarau yn lle digwyddiadau agored

Oherwydd pandemig Covid-19, mae Cyswllt Ffermio wedi gohirio pob digwyddiad agored hyd nes ceir rhybudd pellach. Yn lle hynny, byddant yn cynnal nifer o weminarau a gweithgareddau rhithwir am y tro.


Mae mwy o wybodaeth a rhestr lawn o ddigwyddiadau i'w gweld yma ar wefan Cyswllt Ffermio

 

Astudiaeth Ymchwil ar Gerbydau Pob Tirwedd (ATV)

Mae Ysgol Seicoleg Prifysgol Aberdeen yn gwahodd ffermwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth arolwg sydd wedi’i gynllunio i archwilio barn ac agweddau tuag at yrru cerbydau ATV a gwisgo helmed.

Mae’r arolwg yn cynnwys cwestiynau am reoliadau cerbydau ATV, eich barn am ddiogelwch cerbydau o’r fath, a’r defnydd o gyfarpar diogelwch personol (PPE) megis helmedau, ac ni ddylai gymryd mwy nag 20 munud i’w gwblhau.

Mae croeso i unrhyw ffermwr, gweithiwr fferm neu gontractwr dros 18 oed sydd â phrofiad o ddefnyddio cerbydau ATV i ffermio i gymryd rhan.

I gwblhau’r arolwg a chael mwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Rhaglen Dyddiau Llun Ffermydd Monitro AHDB

Oherwydd y pandemig Covid-19 bydd cyfarfodydd fferm rhaglen Dyddiau Llun Ffermydd Monitro (‘Monitor Farm Mondays’) AHDB yn cael eu disodli â chyfres o weminarau wythnosol gyda ffermydd monitro, a fydd yn ymdrin ag amryw o bynciau gwahanol.

Bydd pob gweminar yn dechrau am 7pm ac yn para oddeutu awr, gyda sesiwn holi ac ateb i gloi.

Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o wybodaeth ac i gofrestru am ddim.

Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Tachwedd 2020

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau

Grant Busnes i Ffermydd – Gorchuddion Iardiau

Nod y cynllun Grant Busnes Fferm – Gorchuddio Iardiau yw cynorthwyo ffermwyr i wella’u seilwaith presennol ar gyfer gorchuddio iardiau – gorchuddio ardaloedd bwydo, storfeydd slyri, storfeydd silwair ac ati – lle gellir gwahanu dŵr glaw.

Bydd dwy ffenestr i’r cynllun a chynigir cymorth o rhwng £3,000 a £12,000.

Gall Swyddogion Gweithredol Sirol FUW esbonio gofynion y cynllun i’r aelodau. Ni fydd staff FUW yn cael llenwi’r Datganiad o Ddiddordeb ar ran aelodau oherwydd y gofynion technegol.

Mae mwy o gwybodaeh ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 

18 Rhagfyr 2020 (£1.5 miliwn)

Creu Coetir Glastir

Mae’r 10fed ffenestr Mynegi Diddordeb nawr ar agor ar gyfer cynllun Creu Coetir Glastir gyda chyllideb o £9 miliwn.

Mae’r cynllun yn darparu cymorth ariannol ar gyfer gwaith cyfalaf, gan gynnwys plannu, ffensio, ac mewn rhai amgylchiadau, cynnal a chadw blynyddol a thaliadau premiwm.


Rhaid ichi gysylltu â chynlluniwr cofrestredig i drafod eich cynigion a rhaid iddyn nhw gwblhau a chyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb ar eich rhan. Rhaid i’r tir dan sylw fod wedi’i gofrestru gyda System Adnabod Parseli Tir Taliadau Gwledig Cymru a bod yn gyfan gwbl dan eich rheolaeth chi.


Gweler yma am fwy o wybodaeth ac i fynegi diddordeb.

15 Ionawr 2021

FUW yn cynnal cynhadledd iechyd meddwl Cymru gyfan

Ar noswyl Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (Dydd Gwener, Hydref 9), cynhaliodd FUW gynhadledd Iechyd Meddwl Cymru Gyfan rithwir, a fu’n archwilio cyd-destun ehangach iechyd meddwl gwael o fewn cymunedau gwledig, a pha gamau sydd angen eu cymryd gan y Llywodraeth a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ac yn llunio polisïau, i fynd i’r afael â’r sefyllfa, yn enwedig am fod Covid-19 yn debygol o roi pobl dan fwy o bwysau, yn feddyliol ac yn ariannol.

Cafodd y digwyddiad gefnogaeth hefyd gan Weinidog Yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths, a’r ffermwr a hyrwyddwr iechyd meddwl o Seland Newydd, Doug Avery, drwy neges fideo.

Yn dilyn y Gynhadledd, mae FUW wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, Eluned Morgan, yn amlinellu rhai o’r pwyntiau allweddol a godwyd yn ystod y gynhadledd.

Gwerthu mwyafrif cyfranddaliadau ASDA yn gyfle i gynnyrch Prydain

Mae’r brodyr Issa, sef y ddau filiwnydd o Swydd Gaerhirfryn sy’n berchen y grŵp gorsafoedd petrol European Garages (EG) a’r cwmni ecwiti preifat TDR Capital, wedi prynu’r prif gyfran, sef gwerth £6.8 biliwn, o randdaliadau ASDA, un o fanwerthwyr pennaf y DU.

Cafodd y cynnig gwreiddiol yn 2019 bod ASDA yn uno â Sainsbury’s ei daflu o’r neilltu gan reolydd cystadlu’r DU oherwydd y rheolau cystadlu, a’r posibilrwydd y gallai prisiau godi ac ansawdd y cynnyrch ddirywio.

Sefydliad DPJ yn cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl am ddim

Mae Sefydliad DPJ wedi trefnu sesiynau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl newydd am ddim, i’w cyflenwi ar-lein trwy gydol mis Tachwedd. Mae’r hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn gan Gronfa Ymateb i Coronafeirws Cymru: Iechyd Meddwl, fel rhan o raglen sy’n anelu at helpu sefydliadau’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol i barhau i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl yn ystod y pandemig.

Mae’r hyfforddiant ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio/byw yn y sector amaethyddol neu’n gweithio’n uniongyrchol â ffermwyr yng Nghymru. Mi fydd yn apelio at ffermwyr, partneriaid ffermwyr, a’r rhai sy’n dod i gysylltiad â ffermwyr, megis milfeddygon, cynrychiolwyr cwmnïau bwyd anifeiliaid, gyrwyr tanceri, gwerthwyr, ac arolygwyr lles anifeiliaid.

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus