Datgelu dyluniadau cardiau Nadolig buddugol UAC

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi datgelu’r dyluniadau buddugol ar gyfer ei chystadleuaeth dylunio cardiau Nadolig. Gwahoddwyd plant ysgolion cynradd ledled Cymru i gyflwyno cynllun ar gyfer cerdyn Nadolig ar y thema ffermio er budd Ambiwlans Awyr Cymru, elusen bresennol Llywydd UAC.

Rhannwyd y gystadleuaeth yn ddau gategori – dyluniadau Cymraeg a Saesneg. Enillwyd y categori Saesneg gan Lucy-grace Humphrey, 9 oed, o Ysgol Glannau Gwaun, Abergwaun. Enillydd y categori Cymraeg oedd Ynyr Wyn Lloyd, 9 oed, o Ysgol Gynradd Bontnewydd, Caernarfon.

Dywedodd Llywydd UAC Ian Rickman: “Roedd y gystadleuaeth yn llwyddiant ysgubol unwaith eto ac wedi denu cannoedd o geisiadau o bob rhan o Gymru. Roedd y safon yn uchel iawn a bu’r dasg o ddewis enillwyr yn anodd iawn i’r beirniaid.

“Hoffwn ddiolch i bob plentyn a gymerodd ran yn y gystadleuaeth a dweud wrthynt na fyddai’r gystadleuaeth wedi bod yn gymaint o lwyddiant heb fod nhw wedi cymryd rhan. Hoffwn hefyd fynegi fy niolch i’r staff yn yr ysgolion ar hyd a lled y wlad a gynorthwyodd UAC i gynnal y gystadleuaeth.

“Rhoddwyd cyfle i blant mewn ardaloedd trefol a gwledig yng Nghymru gysylltu â’r diwydiant ffermio a mynegi eu meddyliau mewn ffordd greadigol a lliwgar, gan ddangos pam bod #AmaethAmByth. Rwy’n credu bod hi’n hanfodol ein bod ni fel ffermwyr yn cynnal cysylltiad cryf â phobl ifanc fel eu bod yn deall y ffordd y mae bwyd yn cael ei gynhyrchu yn y wlad hon.”

Gellir prynu’r cardiau naill ai o brif swyddfa UAC drwy ffonio 01970 820820 neu o swyddfeydd sirol UAC.

Toriadau brys i gyllideb materion gwledig yn peryglu targedau amgylcheddol, meddai UAC

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi mynegi pryder mawr yn dilyn cyhoeddiad a wnaed gan Weinidog Cyllid Cymru, Rebecca Evans, ddydd Mawrth 17 Hydref 2023, a fydd yn gweld toriadau sylweddol i wariant materion gwledig yng Nghymru.

Mae'r pecyn o fesurau ariannol a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sy'n diogelu ac yn cynyddu gwariant ar iechyd a thrafnidiaeth, yn gweld cyfanswm gostyngiad cyllidebol Llywodraeth Cymru o tua £600 miliwn; gyda thua £220 miliwn yn dod o doriadau i wariant.

UAC yn archwilio'r rhwystrau sy'n wynebu'r diwydiant llaeth yn ystod Sioe Laeth Cymru

Bydd Undeb Amaethwyr Cymru yn archwilio’r rhwystrau sy’n wynebu’r sector llaeth yng Nghymru yn ystod Sioe Laeth Cymru (dydd Mawrth 24 Hydref).

Gofynnir i ffermwyr sy’n ymweld â’r digwyddiad ar faes sioe Caerfyrddin gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn edrych ar yr heriau penodol y mae busnesau llaeth yn eu hwynebu a sut mae hynny’n effeithio ar eu penderfyniadau busnes.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu cynnwys mewn raffl, a’r brif wobr am lenwi’r arolwg yw taleb £50 gan KiwiKit a het beanie UAC, a noddir gan Wasanaethau Yswiriant FUW.

Gall opsiynau arall yn lle plannu coed gyflawni gostyngiadau cyfwerth mewn allyriadau, meddai UAC wrth gynhadledd Plaid Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi amlinellu sut gall opsiynau amgen i blanu coed gyflawni gostyngiadau cyfwerth mewn allyriadau tra hefyd yn cyflawni ystod eang o fuddion yng nghynhadledd Plaid Cymru, a gynhaliwyd ddydd Gwener 6 a dydd Sadwrn 7 Hydref 2023, yn Aberystwyth.

Wrth gynnal digwyddiad ymylol ddydd Gwener, 6 Hydref 2023, tynnodd yr Undeb sylw at y ffaith mai un o’r ffyrdd y gellir lleihau allyriadau carbon net Cymru yw planu  coed

Wrth gyflwyno’r ystadegau diweddaraf, tynnodd UAC sylw at y ffaith bod cynhyrchiant ynni Cymru yn gyfrifol am 10,953,000 tunnell o allyriadau CO2 yn 2019. I wrthbwyso hyn, pwysleisiodd swyddogion yr Undeb, fe fyddai angen plannu coed ar tua 1.1 miliwn hectar o dir.

UAC Meirionnydd yn diddanu ymwelwyr i'r sioe gydag arddangosiadau coginio, cerddoriaeth fyw a sgyrsiau am faterion ffermio

Mae cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru wedi diddanu’r rhai a ymwelodd â stondin yr Undeb yn y sioe sirol, a gynhaliwyd yn Nhŷ Cerrig, Harlech, gydag arddangosiadau coginio, cerddoriaeth fyw a digon o sgyrsiau am faterion ffermio.

Sylw arbennig i faterion ffermio yn sioe sir Ynys Môn

Cafodd Undeb Amaethwyr Cymru Ynys Môn sioe sir lwyddiannus lle cafodd materion ffermio sylw arbennig dros ddau ddiwrnod hynod brysur.

Cafwyd cyfarfodydd gyda gwleidyddion lleol, yn ogystal â’r Prif Weinidog Mark Drakeford a Gweinidog Amaethyddiaeth Cymru Lesley Griffiths.  Defnyddiwyd y cyfarfodydd hyn fel cyfle i ddwyn sylw at faterion sy’n creu heriau i ffermydd teuluol Cymru gan fygwth eu dyfodol fel ffermydd ffyniannus a chynaliadwy.