Ymateb UAC i ymgynghoriad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy’n mynegi pryderon am faint y newid sydd ei angen o fewn y ffrâm amser

Mae ymateb Undeb Amaethwyr Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy:  ‘Cadw Ffermwyr i Ffermio’ wedi mynegi pryder am faint y newid sydd ei angen i sicrhau bod y cynllun yn addas i’r diben o fewn yr amser sydd ar gael.

Lluniwyd ymateb yr Undeb yn dilyn trafodaethau ag aelodau a chynrychiolwyr y sector yn ystod 13 o gyfarfodydd rhanbarthol a gynhaliwyd ledled Cymru.

UAC yn cwrdd â’r Gweinidog Materion Gwledig i drafod manylion pellach y datganiad diweddar ar ffermio yng Nghymru

Cafodd Undeb Amaethwyr Cymru gyfarfod dilynol â’r Gweinidog Materion Gwledig, cynrychiolydd Gogledd Cymru a’r Trefnydd, Lesley Griffiths ar 4ydd Mawrth, i drafod manylion pellach y datganiad ar y cyd a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf.

Roedd y datganiad gan y Prif Weinidog Mark Drakeford a Lesley Griffiths, a gyhoeddwyd ar 27ain Chwefror, yn amlinellu camau nesaf mewn perthynas â’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS), yn ogystal ag ailadrodd sylwadau ynghylch TB Gwartheg a rheoliadau NVZ Rheoli Llygredd Amaethyddol.

Hanes yn ailadrodd ei hun medd UAC wrth i’r Senedd wrthod dau gynnig amaethyddol

Yn dilyn protest gan filoedd o ffermwyr a staff busnesau cysylltiedig ar risiau’r Senedd ym Mae Caerdydd ar 28 Chwefror, aeth y Senedd yn ei blaen i drafod a gwrthod dau gynnig ar bolisïau’n ymwneud â’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) a TB Gwartheg.

Roedd cynnig Ceidwadwyr Cymru’n galw ar Lywodraeth Cymru i ddiddymu cynigion presennol y cynllun ffermio cynaliadwy ac ail-ymgysylltu â’r sector amaethyddol i ddatblygu cynllun newydd sy’n cael ei gefnogi gan y gymuned ffermio.

Cyhoeddiad LlC ar y Cynllun Ffermio a phrotest ffermwyr ger y Senedd

Mae’n galondid gweld bod o leiaf rhai camau eisoes yn cael eu hystyried o gyhoeddiad y Gweinidog Materion Gwledig (27 Chwefror) ynghylch y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS).

Mynegodd UAC deimladau ei haelodau yn gwbl glir yn ystod y cyfarfod gyda Llywodraeth Cymru (19 Chwefror).  Yn y cyfarfod hwnnw galwodd UAC am ailfeddwl y cynigion SFS presennol ac am fwy o gydweithio ar y newidiadau sydd eu hangen i’r cynllun, mewn cydweithrediad â phartïon a chanddynt fuddiant a’r ddwy undeb amaethyddol.

Diffyg ystyriaeth i denantiaid a newydd-ddyfodiaid o fewn y cynigion SFS yn destun pryder, medd Tîm Polisi Llywyddol UAC

Roedd diffyg ystyriaeth i ffermwyr tenant a chymorth priodol i newydd-ddyfodiaid yn rhai o’r pryderon allweddol a fynegwyd gan Dîm Polisi Llywyddol Undeb Amaethwyr Cymru yn ystod cyfarfod a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Llanfair-ym-muallt.

Hwn oedd y cyfarfod ffurfiol terfynol a gynhaliwyd gan UAC i drafod yr adborth cyntaf a dderbyniwyd gan dros 1,500 o ffermwyr mewn cyfarfodydd sirol lleol ledled Cymru dros yr wythnosau diwethaf.  Bydd yn cael ei ddefnyddio i lunio ymateb terfynol yr Undeb i ymgynghoriad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS).

Crynodeb o Newyddion Mawrth 2024

Allforion cig defaid Cymru’n cynyddu yn 2023

Mae data newydd CThEF yn dangos bod allforion cig defaid wedi parhau i gynyddu yn 2023.  Amcangyfrifir bod cyfanswm maint y cig defaid a allforir o Gymru wedi cyrraedd bron i 30,500 o dunelli, sef cynnydd o 12% ar gyfer y flwyddyn, tra bod y cyfanswm gwerth wedi bwrw £190.9 miliwn, sef cynnydd o 10% ar gyfer y flwyddyn.

Academi Amaeth ar agor ar gyfer ceisiadau

Mae ffenestr ymgeisio Academi Amaeth 2024 ar agor bellach.  Mae’r Academi Amaeth yn darparu rhaglen o hyfforddiant, mentora, cymorth ac arweiniad dros dair sesiwn breswyl ddwys a sesiynau rhithiol ychwanegol.

Mae dwy Academi wahanol:

Arolwg traethawd hir

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth wrthi’n ysgrifennu traethawd hir ar ‘Astudiaeth yn dangos gallu ffermydd Cymru i oroesi gyda, neu heb gymorthdaliadau gan y llywodraeth ac effeithiau posibl y newidiadau sydd i ddod i Gynllun y Taliad Sylfaenol (BPS)’.

Mae’r myfyriwr wedi creu holiadur i ffermwyr yn y DU ac mae’n gobeithio cael gymaint o ymatebion â phosib.

Cynnydd o 4.2% yn yr Ardoll Cig Coch

Mae Hybu Cig Cymru wedi cyhoeddi y bydd cynnydd o 4.2% yn yr ardoll cig coch a delir gan gynhyrchwyr a lladd-dai yng Nghymru o Ebrill 2024.   Cafodd cyfraddau Ardoll Cig Coch Cymru eu cynyddu yn Ebrill 2023, a chyflwynwyd mecanwaith i gysylltu cynnydd mewn ardoll yn y dyfodol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr, yn cynnwys costau tai perchen-feddianwyr (CPIH).

Cofrestrau Da Byw ar gael

Os ydych chi’n cadw da byw ar eich daliad, rhaid ichi gadw cofrestr ar gyfer pob rhywogaeth ar bob un o’ch daliadau (CPH).

Mae cofrestrau ar gael yn ddigidol neu gallwch argraffu copi.  Gellir lawr lwytho copïau digidol o’r dolenni isod ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dyddiadau taliadau BPS 2024

Eleni, gwneir taliad BPS ymlaen llaw o 70% o werth amcangyfrifedig yr hawliad, o 14 Hydref 2024, yn amodol ar gymhwysedd a chyn belled â bod yr holl ddogfennau angenrheidiol wedi’u derbyn.  Gwneir gweddill y taliadau o 12 Rhagfyr 2024

Gweithlyfrau Digidol y Cynllun Rheoli Maethynnau

Mae gweithlyfr ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru a fydd yn eich helpu i fodloni gofynion cadw cofnodion y Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021.

I gynorthwyo gyda gofynion y Cynllun Rheoli Maethynnau mae’r gweithlyfr ar gael ar

Dyddiadau ffenestri datgan diddordeb Mawrth 2024

Dyddiadau ffenestri datgan diddordeb Mawrth 2024

UAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i ailfeddwl y Cynllun Ffermio Cynaliadwy drwy gyd-ddylunio ystyrlon yn ystod trafodaethau brys

Yn ystod trafodaethau brys a gynhaliwyd ar 19 Ionawr gyda’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths a’i swyddogion, galwodd Undeb Amaethwyr Cymru am ailfeddwl y cynigion drwy gyd-ddylunio o ddifrif.

Mae UAC yn deall cryfder teimladau a rhwystredigaeth bresennol ei haelodau.  Mynegodd UAC y pryderon dwfn hyn a’r dicter a deimlir gan yr aelodau a’r gymuned wledig ehangach i’r Gweinidog yn gwbl ddi-flewyn ar dafod.

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd cael y Cynllun Ffermio Cynaliadwy’n iawn, medd UAC

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ysgrifennu at ei holl aelodau, gan annog unigolion a busnesau i ymateb yn ffurfiol i ymgynghoriad Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) Llywodraeth Cymru a lleisio’u barn. 

Does ond angen edrych ar ystadegau’r Arolwg Busnes Fferm i ddeall arwyddocâd cyllid amaethyddol a datblygu gwledig i’n cadwyni cyflenwi bwyd a’r economi wledig ehangach.

Cyhoeddiad am gymorth i ffermwyr yr Alban yn tanlinellu pa mor naïf yw cynlluniau Cymru, medd UAC

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) yn dweud bod cadarnhad Llywodraeth yr Alban y bydd cymorth uniongyrchol i ffermwyr yn parhau ar gyfer ucheldiroedd yr Alban yn amlygu diffygion sylfaenol cynigion y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) yma yng Nghymru.

Dywedodd Prif Weinidog yr Alban, Humza Yousaf wrth NFU Scotland yn ystod cynhadledd y gwanwyn ar 9fed Chwefror y bydd 70% o’r cymorth yn y dyfodol ar ffurf taliadau fferm uniongyrchol, i gefnogi cynhyrchwyr bwyd.  Bydd y 30% arall wedi’i dargedu ar fesurau amgylcheddol, sef cymhareb debyg i drefniadau presennol yr Alban.

Wythnos frecwast UAC yn codi dros £17,000 i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) wedi codi £17,509 i Ambiwlans Awyr Cymru yn ystod ei hwythnos brecwast ffermdy flynyddol yn Ionawr (15 – 21 Ionawr 2024).

Cynhaliwyd dros 35 o ddigwyddiadau ledled Cymru, gydag aelodau a gwleidyddion fel ei gilydd yn mwynhau’r cynnyrch brecwast blasus, maethlon a chynaliadwy oedd ar gael, tra’n trafod y materion ffermio diweddaraf gyda staff a swyddogion UAC ar yr un pryd.

Crynodeb o’r Newyddion Chwefror 2024

Gwrthwynebu cynllun i symud gwiriadau bwyd o Dover

Mae cynlluniau gan Lywodraeth y DU i symud gwiriadau ar fwydydd all fod beryglus sy’n cyrraedd y DU, a gynhelir ar hyn o bryd ym mhorthladd fferïau bwysicaf y DU yn Dover, i gyfleuster yn Sevington, 22 milltir i ffwrdd, wedi cael eu beirniadu’n hallt.

Feirws Schmallenberg (SBV) dinistriol yn bwrw ŵyn cynnar

Mae nifer yr achosion o’r feirws Schmallenberg (SBV) wedi bod yn cynyddu ledled y DU.  Mae SBV yn glefyd feirysol sy’n effeithio ar wartheg, defaid a geifr, a gafodd ei ganfod am y tro cyntaf yn Awst 2011 yn yr Almaen.  Yn y 6 wythnos hyd at Ionawr 2024, cadarnhaodd APHA (Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion) 63 o achosion o SBV, y mwyafrif ohonynt mewn ŵyn marw-anedig.

Cynlluniau Coetir – Ffenestri Ymgeisio

Yn 2024, mae yna drefn newydd i’r Grant Creu Coetir.  Dim ond un ffenestr fydd ar agor o 4 Mawrth 2024 i 22 Tachwedd 2024, neu nes bod y gyllideb wedi’i dyrannu.  Bydd Grantiau Bach – Cynllun Creu Coetir yn parhau i fod â nifer o ffenestri trwy gydol y flwyddyn:

Llacio Cyfyngiadau BTV yn Ystod y Cyfnod Fector Isel Tymhorol

Ar hyn o bryd mae hi’n ‘gyfnod fector isel tymhorol’  ym Mhrydain o ran BTV3, ac mae hyn wedi arwain at newidiadau yn y mesurau rheoli sydd ar waith, ac at lacio cyfyngiadau rheoli BTV dros dro o fewn Parthau Rheoli Dros Dro (TCZ) Caint a Norfolk.

Y ‘cyfnod fector isel’ yw’r cyfnod pan fydd y gwybed sy’n trosglwyddo’r clefyd yn llai prysur oherwydd yr amodau tywydd presennol. 

Ffurflen Cais Sengl (SAF) 2024

Bydd y ffurflen SAF ar-lein ar gael ar Taliadau Gwledig Cymru (RPW Ar-lein) ar 4 Mawrth 2024.

Bydd y cais ar gyfer hawlio Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS), Cynllun Cynefin Cymru, Cymorth Organig, y Cynllun Troi’n Organig, a thaliadau premiwm a chynnal a chadw creu coetir.

Ymgyrch Ffermio HSE

Mae HSE (Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch) yn rhedeg ymgyrch o’r enw ‘Work Right Agriculture. Your farm. Your future’.

Mae ymgyrch ddiweddaraf yr Awdurdod yn darparu cyngor ar weithio’n ddiogel gyda da byw, yn ogystal â chynghorion syml ar ddefnyddio cerbydau, i helpu i gadw pawb ar y fferm yn ddiogel.

Y Diweddaraf am Ffliw Adar

O 16 Chwefror 2024, caniateir crynoadau o’r holl ddofednod ac adar caeth, ac eithrio adar Anseriforme (hwyaid, gwyddau, elyrch), ar yr amod eich bod yn:

  • bodloni gofynion y drwydded gyffredinol crynoadau dofednod neu'r drwydded gyffredinol ar gyfer crynoadau adar caeth 
  • rhoi gwybod i'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) am y crynhoad o leiaf 7 diwrnod cyn y digwyddiad

Dyddiadau ffenestri datgan diddordeb Chwefror 2024

Dyddiadau ffenestri datgan diddordeb Chwefror 2024

Neges Blwyddyn Newydd

Mae 2024 yn argoeli i fod yn flwyddyn hynod bwysig, nid yn unig i amaethyddiaeth yng Nghymru, wrth i UAC gymryd rhan yn ymgynghoriad terfynol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy, ond ar draws y byd gwleidyddol, gydag Etholiad Cyffredinol ar y gorwel.  Byddwn hefyd yn cael Prif Weinidog newydd, gyda’r Blaid Lafur yma yng Nghymru ar fin cynnal etholiad i ddewis arweinydd newydd, yn dilyn penderfyniad Mark Drakeford i gyhoeddi ei ymddeoliad.

Cwtogi ar y gyllideb materion gwledig yn ergyd fawr i’r diwydiant, medd UAC

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ymateb yn feirniadol i’r newyddion bod y gyllideb Materion Gwledig ddrafft wedi’i chwtogi 13%.

Wrth gyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 datgelwyd y bydd yna gwtogi o £62 miliwn, sef tua 13%, ar y cyfanswm cyllid ar gyfer materion gwledig, o’i gymharu â chyllideb derfynol 2023-24 fel y’i cyhoeddwyd yn Chwefror, i helpu i fynd i’r afael â’r diffyg o tua £1.3 biliwn.

Data dethol yn celu realiti TB Gwartheg medd UAC

Mae’r realiti o ran TB gwartheg ar ffermydd yng Nghymru’n cael ei gamddarlunio am fod Llywodraeth Cymru’n dethol y data a adroddir, medd Undeb Amaethwyr Cymru (UAC).

Mae’n dod yn sgil datganiad gan y gweinidog materion gwledig Lesley Griffiths yn dweud bod y tueddiadau hirdymor yn dangos bod llai o fuchesi wedi’u heffeithio, a llai o achosion newydd ledled Cymru.

UAC yn croesawu taliadau cymorth mawr eu hangen ar gynhyrchwyr organig yng Nghymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd taliadau cymorth ar gael i’r holl gynhyrchwyr organig sydd wedi’u hardystio’n llawn yng Nghymru eleni, gan ddarparu sicrwydd sydd ei wirioneddol angen ar y sector.

Mae hwn yn newyddion da i’r sector organig yng Nghymru ar ôl i’r Cynllun Glastir Organig ddod i ben, ac yn enwedig i’r rhai sy’n parhau i wynebu pwysau yn sgil chwyddiant.

Mae ffermydd yng Nghymru’n hanfodol i hyrwyddo twf economaidd – medd UAC dros frecwast yng Nghaerdydd

Mae ffermydd yng Nghymru’n hanfodol i hyrwyddo twf economaidd y wlad – dyna oedd neges allweddol Undeb Amaethwyr Cymru wrth annerch Aelodau’r Senedd yn ystod y digwyddiad brecwast blynyddol yng Nghaerdydd (Dydd Mawrth 16 Chwefror 2024).

Mae’n bwysicach nag erioed erbyn hyn bod gwleidyddion a llunwyr polisïau yn deall yn llwyr y rôl economaidd a chwaraeir gan gymorth i ffermwyr o fewn cyd-destun ein heconomi wledig, a’r rôl hanfodol y mae ffermydd yn ei chwarae yn hyrwyddo twf economaidd.

UAC yn rhedeg sioe deithiol i aelodau ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Mewn ymdrech i ymgysylltu â ffermwyr yng Nghymru ynghylch cynigion terfynol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy, mae Undeb Amaethwyr Cymru’n rhedeg sioe deithiol i roi gwybodaeth i aelodau yn ystod Ionawr a Chwefror.

Lansiodd Llywodraeth Cymru yr ymgynghoriad terfynol ar ddyfodol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn Rhagfyr 2023, sef y mecanwaith a ddefnyddir i ddarparu cymorth i ffermwyr yng Nghymru o 2025 ymlaen.

Rhaid i’r SFS osgoi effaith debyg i un cwmni dur TATA ar y gymuned wledig

Yn dilyn y newyddion trychinebus bod cwmni dur TATA’n bwriadu cau ffwrneisi chwyth ym Mhort Talbot, dywedodd Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething wrth raglen Today  Radio 4:  “Whilst change is required, this is … about jobs ...about steel being a sovereign asset …about whether this really will reduce emissions if you’ve still got to have blast furnace steel produced in another part of the world…my worry is that we could have a plan today that transfers Welsh workers’ jobs and Welsh emissions to another part of the world…[UK Government] need to recognise that if Levelling Up ever meant anything, it surely cannot mean the loss of 2,500 direct well paid jobs, many more within the wider economy.” 

Crynodeb o’r Newyddion Ionawr 2024

Ffermwyr yn yr Almaen yn protestio ynghylch cwtogi ar gymorthdaliadau

Mae ffermwyr yn yr Almaen wedi bod yn protestio ers nifer o wythnosau yn erbyn bwriad llywodraeth yr Almaen i leihau cymorthdaliadau.  Mae gan lywodraeth yr Almaen fwlch o €17 biliwn yn ei chyllideb ac mae wedi penderfynu lleihau cymorthdaliadau i ffermwyr fel un o’i mesurau i fantoli’r cyfrifon. 

Mae ffermwyr yn dweud y byddai cymryd cam o’r fath yn eu rhoi mewn trafferth ariannol. 

Taliadau Ffermio Organig yn 2024

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yna daliadau cymorth ar gyfer ffermwyr organig sydd wedi’u hardystio’n llawn yn 2024.

Bydd y Taliad Cymorth Organig yn rhoi cymorth i ffermwyr organig sydd wedi'u hardystio'n llawn yn ystod y cyfnod pontio cyn gweithredu'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

Dull Rheoli Maethynnau Uwch – Cynlluniau ar gyfer Ffermwyr a Thirfeddianwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar y Dull Rheoli Maethynnau Uwch.  Mae’r canllawiau’n rhan o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021.

Mae’r Dull Rheoli Maethynnau Uwch yn gynllun blwyddyn i ganiatáu defnyddio cyfradd uwch o nitrogen o dail da byw sy'n pori.

Cyfle i dyfwyr llysiau yng Ngogledd Powys

Mae Tyfu Dyfi yn chwilio am ffermwyr yng Ngogledd Powys sydd â diddordeb mewn tyfu caeau o lysiau gan ddefnyddio dulliau amaeth-ecolegol, i’w bwyta’n lleol.

Ar hyn o bryd mae Tyfu Dyfi’n gwerthu meintiau sylweddol drwy gynlluniau bocsys llysiau ac ar-lein, OND maent yn gorfod prynu peth cynnyrch, megis tatws, bresych, moron, panas ac ati gan gyfanwerthwyr i gwrdd â’r galw.

Canllawiau Dyddiadur Gwaith Cynllun Cynefin Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer y rhai sy’n ymuno â’r Cynllun Cynefin yn 2024.

Bydd gofyn i’r rhai sy’n rhan o’r cynllun i gadw dyddiadur gwaith ar gyfer pob parsel o dir sydd wedi’i gynnwys yn y contract fel tir cynefin neu laswelltir parhaol cymwys sy’n cael ei reoli fel tir cynefin.

Cynllun Ffermio Cynaliadwy – Digwyddiadau Gwybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru’n cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ledled Cymru yn ystod Ionawr a Chwefror.

Bydd y digwyddiadau hyn yn rhedeg o 14:00 i 20:00. Byddant yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau ffurfiol a stondinau gwybodaeth lle gallwch drafod yr ymgynghoriad, a sut y gallwch roi camau gweithredu arfaethedig y cynllun ar waith ar eich fferm chi.

Dyddiadau ffenestri datgan diddordeb Ionawr 2024

Dyddiadau ffenestri datgan diddordeb Ionawr 2024

Datblygiad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy ar ei gam mwyaf hanfodol medd UAC, wrth i Lywodraeth Cymru lansio’r ymgynghoriad terfynol

Mae Undeb Amaethwyr Cymru’n annog ei haelodau i ymateb i gynigion diweddaraf y Cynllun Ffermio Cynaliadwy, gan ddweud mai dyma’r newid pwysicaf i’r polisi amaethyddol yng Nghymru ers sefydlu’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn 1962.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r ymgynghoriad terfynol ar ddyfodol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy, sef y mecanwaith a ddefnyddir i ddarparu cymorth i ffermwyr yng Nghymru o 2025 ymlaen.

UAC yn talu teyrnged i’r Prif Weinidog Mark Drakeford

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi talu teyrnged i Brif Weinidog Cymru Mark Drakeford, a roddodd y gorau i fod yn arweinydd Llafur Cymru Ddydd Mercher 13 Rhagfyr 2023, ac a fydd yn rhoi’r gorau i fod yn Brif Weinidog ym mis Mawrth 2024.

Dywedodd Mr Drakeford y bydd yr enwebiadau ar gyfer ei olynydd fel arweinydd yn agor yn fuan, a bydd y broses wedi’i chwblhau erbyn diwedd tymor Gwanwyn y Senedd, gan ganiatáu i enillydd yr ornest fynd gerbron y Senedd cyn gwyliau’r Pasg.  Mi fydd yn parhau i fod yn Brif Weinidog tan yr adeg honno, ond mi fydd yn rhoi’r gorau i fod yn Arweinydd Llafur Cymru ar unwaith.

Grwpiau ffermio ac amgylcheddol yng Nghymru’n rhannu eu pryderon cyllidebol gyda’r Prif Weinidog

Mae grŵp o sefydliadau ffermio ac amgylcheddol yng Nghymru wedi ysgrifennu ar y cyd at Brif Weinidog Cymru i bwysleisio pwysigrwydd cynnal y gyllideb Materion Gwledig ar gyfer 2024/25.

Mae’r llythyr at y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS wedi’i gyd-arwyddo gan CLA Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru (UAC), NFU Cymru, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, RSPB Cymru, CFfI Cymru, Cymdeithas Ffermwyr Tenant Cymru a Fforwm Organig Cymru.  Mae’r grŵp yn galw am sicrwydd cyllidebol ar gyfer y portffolio Materion Gwledig cyn i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei chyllideb ddrafft yn ddiweddarach yn y mis.

UAC yn pwysleisio pwysigrwydd cymorth i ffermwyr o fewn cadwyni cyflenwi da byw yng Nghymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi pwysleisio pa mor bwysig yw cynnal cymorth amaethyddol i’r economi wledig a chynnyrch amaethyddol, ar ôl cyhoeddi adroddiad yn tynnu sylw ar rôl cymorth uniongyrchol o fewn cadwyni cyflenwi da byw yng Nghymru.

Mae’r adroddiad, sef ‘Rôl cymorth i ffermwyr o fewn cadwyni cyflenwi da byw yng Nghymru’ yn defnyddio pum mlynedd o ffigurau Arolwg Busnesau Fferm Cymru i ymchwilio i’r math o gynnydd o ran elw, neu ostyngiad o ran costau mewnbwn dethol y byddai ei angen i gynnal elw da byw cyfartalog ffermydd petai’r cymorth uniongyrchol yn cael ei gwtogi 50% a 100%. 

Yr Undeb yn pwysleisio pwysigrwydd ariannu teg ar gyfer y diwydiant mewn cyfarfodydd â gwleidyddion

Bu Undeb Amaethwyr Cymru’n pwysleisio pwysigrwydd ariannu clir a phenodol ar gyfer y sector mewn cyfarfodydd â gwleidyddion yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, gan dynnu sylw hefyd at yr angen brys am eglurder os ydyn ni am gadw ffermydd teuluol Cymru.

Crynodeb o’r Newyddion Rhagfyr 2023

Aelod-wladwriaethau’r UE yn gofyn am hyblygrwydd o ran tir braenar

Mae un ar ddeg o aelod-wladwriaethau’r UE yn galw am fwy o ‘hyblygrwydd’ o ran y  gofyniad, a gafodd ei randdirymu’n ddiweddar, i adael tir yn fraenar dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).

Oherwydd y rhyfel yn Wcráin a’r angen brys i ddiogelu cyflenwad bwyd Ewrop, cytunodd Comisiwn yr UE i ganiatáu dau randdirymiad blynyddol i aelod-wladwriaethau i drin tir braenar a osodwyd o’r neilltu yn 2022 a 2023. 

Lansio Ymgynghoriad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS)

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r ymgynghoriad allweddol a therfynol ar ddyfodol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy, sef y mecanwaith ar gyfer darparu cymorth i ffermwyr yng Nghymru o 2025 ymlaen.

Bydd Tîm Polisi UAC yn mynd trwy bob rhan o’r ddogfen bolisi  yn drwyadl a bydd yn teithio ar hyd a lled Cymru i gyflwyno’r ddogfen ymgynghori i aelodau UAC yn y flwyddyn newydd.

Y sefyllfa ddiweddaraf o ran y Tafod Glas

Yn dilyn gwaith gwyliadwriaeth o fewn y parth rheoli dros dro (TCZ), canfuwyd achosion pellach o BTV 3, gyda chyfanswm o 11 o achosion yn cael eu nodi mewn 6 eiddo gwahanol yn Lloegr.

Mae’r parth rheoli dros dro (TCZ) wedi’i ymestyn i gynnwys arfordiroedd Gogledd a Dwyrain Caint.  Mae ymestyn y parth yn helpu i sicrhau gwyliadwriaeth effeithiol a lleihau lledaeniad y clefyd.

Y Diweddaraf o ran Trawsgydymffurfio

Mae Taliadau Gwledig Cymru wedi cyhoeddi set ddiwygiedig o ddogfennau trawsgydymffurfio ar gyfer 2024 ar-lein. 

Bydd y prif newidiadau i drawsgydymffurfio’n ymwneud ag SMR1 - Diogelu Dŵr, ynghyd â mân newidiadau i weddill y dogfennau.  Bydd crynodeb o’r newidiadau ar gael ar-lein unwaith bod y dogfennau diwygiedig wedi’u cyhoeddi.

Cais ymchwil i brinder milfeddygon

Mae disgybl chweched dosbarth yn Ysgol Brynrefail yn gwneud ymchwil fel rhan o’i Fagloriaeth Cymru.

Nod yr ymchwil yw canfod a oes yna brinder o filfeddygon gwledig ac ydy hynny’n effeithio ar driniaethau anifeiliaid yn y DU.

Cyfrif Mawr Adar Ffermdir 2024

Mae’r Cyfrif Mawr Adar Ffermdir yn ddigwyddiad blynyddol sy’n annog ffermwyr a rheolwyr tir i gofnodi rhywogaethau adar a’u niferoedd ar eu ffermydd.  Mae cyfrif eleni’n digwydd rhwng 2 – 18 Chwefror 2024.

Nod y cyfrif yw codi ymwybyddiaeth o‘r rôl bwysig mae ffermwyr yn ei chwarae o ran cadwraeth adar ffermdir, ac i fesur effaith y gwaith cadwraeth mae nifer o ffermwyr a chriwiau saethu’n ei gyflawni.