Thema bwysig cerdd Ceri

Wrth edrych allan drwy ffenest swyddfa Cornel Clecs, mae’r dail bellach wedi newid yn raddol i liwiau’r hydref ac er ein bod ym mis Tachwedd erbyn hyn, mae’r dail yn dal eu gafael yn syndod ar y coed. Heblaw am arwyddion natur bod y gaeaf wrth y drws, mae yna ddigwyddiadau arall megis y Sioe Aeaf hefyd ar y trothwy i’n atgoffa bod diwedd blwyddyn arall yn agosáu.

Mae mudiad y ffermwyr ifanc hefyd yn fwrlwm o brysurdeb amser hyn o’r flwyddyn gyda phob sir yn ei thro yn cynnal ei heisteddfod sir. Hyfryd oedd clywed y newyddion bod un o’n staff ni wedi dod i’r brig yn un o brif seremonïau Eisteddfod CFfI Sir Gaerfyrddin eleni a gynhaliwyd yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin ganol mis Hydref. Enillodd Ceri Davies, ein Swyddog Polisi y Gadair am ei cherdd o dan y testun ‘Llais’. Cafodd Cornel Clecs gyfle i holi Ceri am ei llwyddiant:

“A’i dyma’r diwedd?”

gan Glyn Roberts, Llywydd FUW

Mae'n fis Hydref ac mae'n fis y mae'r Prif Weinidog wedi dweud y bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.  I lawer o bobl, bydd hyn yn awgrymu ein bod bellach yn dechrau cymal olaf ein hamser yn yr Undeb. Ond ydyn ni mewn gwirionedd?

Mae ymdrech fawr gan lawer o ochrau a ffynonellau i oedi, gohirio, stopio neu derfynu Brexit yn llwyr. Ac am resymau amrywiol.

Pwy yw’r Cardi yn y Cabinet?

Mae un o ffigyrau amlycaf y byd gwleidyddol, a’r Cymro a fu’n gweithio yn San Steffan am y cyfnod hiraf erioed newydd gyhoeddi ei hunangofiant.  Yr Arglwydd John Morris yw’r Cardi yn y Cabinet a dyma enw’r gyfrol newydd a gyhoeddwyd gan Y Lolfa yn ddiweddar.

Dyma gip olwg ar 60 mlynedd yn y byd gwleidyddol, ond cyn iddo fod yn wyneb cyfarwydd yn San Steffan, roedd ei wreiddiau’n ddwfn yng nghefn gwlad Ceredigion, wedi ei eni a’i fagu, yn un o saith o blant ar ddwy fferm yn eu tro ar gyrion Aberystwyth, ac mae’n ymfalchïo yn hynny.  Ond cafodd ei weld fel dafad ddu’r teulu gan iddo benderfynu dilyn gyrfa fel cyfreithiwr yn hytrach na ffermwr.

Ond nid oedd amaethyddiaeth yn bell iawn o’i feddwl pan gafodd ei benodi fel cyfreithiwr a dirprwy ysgrifennydd cyffredinol Undeb Amaethwyr Cymru rhwng 1956 a 1958, a oedd, wrth gwrs newydd gael ei sefydlu.  Dyma ddyfyniad o’r hunangofiant sy’n egluro mwy:-

Wythnos Arbennig

gan Glyn Roberts, Llywydd FUW

Mae’r Eisteddfod yn un o ddigwyddiadau pwysig y calendr Cymreig, ac mae’n braf cael y cyfle yn yr Eisteddfod bob blwyddyn i gyfarfod aelodau, staff lleol a’r rheiny nad ydynt yn ymwneud â'r byd amaeth. Cyfle unigryw i ni fel undeb i drafod ag unigolion a sefydliadau eraill am sefyllfa y byd amaeth, a phwysigrwydd y diwydiant i ddiwylliant Cymru, i’r Gymraeg ac ir economi Gymreig. 

Trafod dyfodol ein cymunedau gwledig

gan Alun Edwards, Cynrychiolydd Meirionnydd ar bwyllgorau Addysg ag Hyfforddiant a Tir Uchel a Thir Ymylol UAC

Fuodd ‘na rioed amser pwysicach i’r sector amaeth gynghreirio’n strategol, ac edrych allan wrth ateb ei beirniaid a dweud ei stori. Felly ro’n i’n barod iawn i dderbyn gwahoddiad gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i banel trafod ar ddyfodol ein cymunedau gwledig yn ‘steddfod Llanrwst. 

Yn ymuno a mi ar y panel roedd Llywydd UAC, Glyn Roberts, a Non Gwenllian Williams, sy’n astudio polisi amaeth ar gyfer Ph.D. ym mhrifysgol Bangor, ac yn flaenllaw gyda’r Ffermwyr Ifanc ym Môn. Cadeiriwyd y trafod gan gyn milfeddyg y Wladwriaeth, a’r ymgyrchydd gwrth-niwcliar blaenllaw, Robat Idris, yn rhinwedd ei swydd fel is-gadeirydd grŵp cymunedau gwledig y Gymdeithas.

Cysylltwch

Twitter


Mae llaeth a chynnyrch llaeth yn ffynonellau pwysig o faetholion sy'n cyfrannu at ein lles, gan gynnwys calsiwm, ïo… https://t.co/Vq1KZ9g03o
Follow FUW_UAC on Twitter

Cyfryngau Cymdeithasol

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus