Caleb yn creu hanes!

gan Angharad Evans, Swyddog Cyfathrebu’r Iaith Gymraeg

Mae yna newidiadau mawr ar droed a fydd yn newid amaethyddiaeth dros y blynyddoedd nesaf. Mae’n hollbwysig felly bod gan ffermwyr Cymru lais cryf a chyson i sicrhau bod yna ddyfodol ffyniannus a chynaliadwy i’r diwydiant yn sgil y newidiadau. 

Fel sefydliad democrataidd, mae UAC yn lobïo barn aelodau ar lefel sirol ac yng Nghaerdydd a San Steffan. I gyflawni hyn mae gennym deg pwyllgor sefydlog, ac mae pob un ohonynt yn delio â sector neu agwedd wahanol o amaethyddiaeth. 

Crëwyd hanes mewn un o’r pwyllgorau hynny yn ddiweddar, sef Pwyllgor Llais yr Ifanc dros Ffermio, lle cafodd bachgen 15 oed ei ethol fel Is Gadeirydd y pwyllgor. Caleb Vater, ger Y Fenni yw Is Gadeirydd pwyllgor ieuengaf erioed yn hanes yr Undeb. 

Ar ôl yr etholiad hanesyddol, cafodd Cornel Clecs y cyfle i ddod i nabod Caleb yn well, a dyma fe i gyflwyno’i hunan i ni: “Fy enw i yw Caleb Vater, rwy’n 15 oed, ac yn ddiweddar cefais fy ethol yn Is-gadeirydd Pwyllgor Llais yr Ifanc dros Ffermio UAC. Ar hyn o bryd, rwy’n astudio ar gyfer TGAU yng Ngholeg yr Iesu Aberhonddu, lle byddaf yn sefyll fy arholiadau’r haf hwn. Un o’r pynciau TGAU rwy’n astudio yw Busnes, ac wrth fyw ar y fferm deuluol rydw i wedi bod yn ffodus i gael profiad busnes uniongyrchol drwy helpu fy Nhad-cu gyda’r gwaith papur.

“Rwy’n byw gyda fy nheulu ar fferm bîff a defaid ger y Fenni yn Sir Fynwy. Mae’r teulu wedi bod yn gysylltiedig â’r Undeb ers blynyddoedd maith, ac o oedran ifanc rwyf wedi cael fy magu i wybod pa mor bwysig yw hi i ffermwyr gael llais drwy UAC, a gyda’n gilydd gallwn gael llais cryf a chadarnhaol i UAC. 

“Ar ein fferm deuluol mae gennym wartheg Henffordd pedigri, gwartheg masnachol ynghyd â defaid cofrestredig a masnachol. Mae gen i ddiadell fechan o ddefaid Mynydd Du Cymreig, a dros y blynyddoedd rwyf wedi eu dangos mewn sioeau lleol ac yn y Sioe Frenhinol.

“Rwy’n aelod brwd o’r CFfI, lle rwyf wedi cynrychioli fy Nghlwb a’m Sir mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau gan gynnwys barnu stoc a siarad cyhoeddus. Yn 14 oed cefais fy newis i fynd i gystadleuaeth Barnu Stoc Brenhinol Smithfield Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc a gyda’r aelod arall o’r tîm, enillon ni’r Tlws ar gyfer y gystadleuaeth beirniadu Cig Oen Byw a Carcas, ac yn unigol, mi ddes i’n drydydd yn nosbarth dan 21 y gystadleuaeth. Roedd yn gamp arbennig iawn gan mai’r tro diwethaf i dîm o’n sir ennill y Tlws oedd bron i ddeugain mlynedd yn ôl.

“Ar ôl fy arholiadau TGAU rwy’n edrych ymlaen at dreulio amser ar y fferm deuluol yn ystod yr haf ynghyd â chystadlu yn Sioe Frenhinol Cymru. Ym mis Medi rwy’n edrych ymlaen at fynd yn ôl i’r ysgol i astudio Lefel A Mathemateg, Cemeg, Ffiseg a Bioleg. Hoffwn fynd ymlaen i astudio peirianneg bio-fecanyddol.

“Rwy’n mwynhau teithio a hoffwn gymryd rhan mewn taith astudio i Awstralia a Seland Newydd yn y dyfodol i weld sut mae eu harferion ffermio yn cymharu ag yn cyferbynnu â’n systemau ni a hefyd sut maen nhw’n ymdopi â’r tywydd cynhesach,” esboniodd Caleb.

Mae’n gwbl glir faint o angerdd a brwdfrydedd sydd gan Caleb, nid yn unig dros UAC, ond dros y diwydiant amaethyddol hefyd. Mae’r egni, a’r syniadau newydd yn mynd i sicrhau bod pwyllgor, sydd mor hanfodol a phwysig i ddyfodol yr Undeb yn amhrisiadwy, a gydag arweinyddiaeth Gemma Haines, y Cadeirydd newydd a Caleb, mae’r dyfodol yn edrych yn gyffrous.  

Mae’n bwysig bod y genhedlaeth nesaf o ffermwyr ac arweinwyr yn cael y cyfle i roi ei stamp nhw ar bethau a bod yn rhan o drafodaethau a phenderfyniadau a fydd yn effeithio’i dyfodol nhw. 

Dymunwn yn dda i Caleb yn rhinwedd ei swydd newydd a hefyd yn ei astudiaethau a’i arholiadau dros yr haf.

Doniau actio Libby ni!

gan Angharad Evans, Swyddog Cyfathrebu’r Iaith Gymraeg

Ydych chi wedi cwrdd â Mrs White? Pwy yw Mrs White rwy’n clywed chi’n holi? Gadewch i mi egluro i chi pwy yw hi! Dyma’r rhan roedd Libby Davies, ein Swyddog y Senedd a Materion Seneddol yn ei chwarae yng ngŵyl Drama’r CFfI yn ddiweddar, a chafodd tipyn o lwyddiant wrth wneud hynny! 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae Libby wedi ennill teitl Aelod Hŷn y Flwyddyn ym Mrycheiniog a’r Actores Orau dan 28 yn chwarae rhan Mrs White yn nrama ‘True Colours’ CFfI Pontsenni, ac mae’r cyfleoedd hyn i gyd wedi dod i ran Libby diolch i fudiad y CFfI.  

Mae Libby’n aelod ffyddlon o’i CFfI lleol sef Pontsenni a hi yw Ysgrifenyddes bresennol y clwb. Dewch i ni gael dysgu mwy am bwysigrwydd y CFfI i Libby.

 

Wyt ti wastad wedi cymryd diddordeb mewn actio?

Mwynheais Drama yn yr ysgol a chymerais ran mewn ychydig o gynyrchiadau ysgol. Rwyf hefyd wedi bod mewn cynyrchiadau CFfI o’r blaen er na chefais i erioed ran siarad. Dwi wedi mwynhau bod yn rhan o’r cast yn fawr iawn a dwi’n edrych ymlaen at wneud y cyfan eto’r flwyddyn nesaf... er mae’n debyg bydd rhaid i mi ddechrau dysgu fy llinellau ynghynt!

 

Beth yw dy farn am bwysigrwydd clybiau CFfI?

Mae clybiau CFfI mor bwysig! Dros y cyfnodau clo, sylweddolais gymaint roeddwn yn gweld eisiau’r CFfI pan nad oedd modd cynnal gweithgareddau. Fe wnaethon ni geisio llenwi’r bwlch gyda digwyddiadau rhithwir ond does dim byd yn well na dod at ein gilydd wyneb-yn-wyneb. Mae CFfI yn darparu cyfleoedd cymdeithasol gwych i bobl ifanc mewn ardaloedd gwledig lle yn aml does dim llawer arall i’w wneud, ond o’m profiad i, mae clybiau hefyd yn chwarae rhan hanfodol yn eu cymunedau ehangach ac yn cefnogi elusennau hefyd.

 

Beth yw’r manteision o fod yn aelod o CFfI?

Mae’r manteision yn ddiddiwedd. Rwyf wedi gwneud rhai o fy ffrindiau gorau drwy’r CFfI, wedi dysgu cymaint o sgiliau newydd ac wedi cael cyfleoedd na fyddwn wedi’u cael fel arall. Mae rhywbeth at ddant pawb o goginio i ddawnsio, crefft i farnu stoc, byddwch yn sicr yn dysgu rhywbeth newydd! Rwyf wedi mwynhau siarad cyhoeddus, ac ni fyddwn yn medru gwneud y swydd hon heb y sgiliau a’r wybodaeth rwyf wedi’u dysgu gan y CFfI. Eleni rydw i hefyd yn teithio gyda CFfI am y tro cyntaf sy’n gyfle i weld lle newydd a chwrdd â phobl newydd.

 

Ac yn olaf, beth fyddet yn dweud wrth rywun sy’n ystyried ymuno â’r CFfI?

Yn bendant, ymuna! Doeddwn ddim yn nabod llawer o bobl pan ymunais â’r CFfI, ac roedd hynny braidd yn frawychus, ond nid wyf yn difaru dim. Dywedwch ie pan ddaw cyfleoedd i’ch rhan a pheidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar bethau! Gall y CFfI gynnig cyfleoedd gwych, felly ewch amdani!

Diolch yn fawr Libby am rannu ei phrofiadau o’r CFfI gyda ni, ac mae’n amlwg iawn, faint mae hi wedi elwa o fod yn aelod, manteisio ar bob cyfle sydd wedi dod i’w rhan, mwynhau llwyddiant a gallu defnyddio’r sgiliau yn ei gwaith bob dydd.  

Pob llwyddiant i ti yn y dyfodol gyda’r CFfI, a pwy a ŵyr, efallai daw yna gyfle i gwrdd â Mrs White eto yn y dyfodol!

Anelu at ffordd bositif drwy broblemau

gan Angharad Evans, Swyddog Cyfathrebu’r Iaith Gymraeg

Anodd credu bod ni wedi cyrraedd mis Mawrth yn barod! Gyda dyfodiad mis Mawrth, daw’r tymor wyna hefyd wrth gwrs, ac rwy’n siŵr bod nifer fawr ohonoch chi, fel ninnau fan hyn, ynghanol un o gyfnodau prysura’r flwyddyn ar hyn o bryd. Mae’n gyfnod bach digon heriol yn dydi? Oriau o ddiffyg cwsg, oriau maith o waith llafurus, weithiau’n brwydro rhwng bywyd a marwolaeth yn y sied wyna, a thywydd heriol ar adegau - Mawrth a ladd, Ebrill a fling! Mae’r holl bethau yma’n ffactorau sy’n gallu arwain at storm berffaith i gynhyrfu iechyd meddwl person.

Er bod y diwydiant amaeth yn parhau i fod yn ddiwydiant anodd, heriol ac unig i weithio ynddo, mae’r stigma sy’n amgylchynu iechyd meddwl yn chwalu gan bwyll bach. Rydym yn ffodus tu hwnt o gael cefnogaeth nifer fawr o sefydliadau sydd ar gael i fod yn gefn a helpu ffermwyr a’r gymuned amaethyddol yn gyffredinol trwy adegau anodd.

Un sy’n gyfarwydd iawn i ni yma yn yr Undeb ac sydd wedi bod yn helpu ffermwyr ers blynyddoedd lawer erbyn hyn yw Linda Jones, (gweler ar y dde). Mae 2023 wedi cychwyn gyda her newydd i Linda sef cychwyn swydd newydd a hynny fel Rheolwr Cenedlaethol Cymru, The Farming Community Network (FCN). 

Manteisiodd Cornel Clecs ar y cyfle i ddal lan gyda Linda yn ddiweddar er mwyn gweld sut mae’r swydd newydd yn mynd hyd yn hyn. Dyma Linda i egluro mwy: “Efallai bod rhai ohonoch wedi clywed erbyn hyn fy mod wedi cychwyn swydd newydd ym mis Ionawr gyda’r elusen The Farming Community Network (FCN) fel Rheolwr Cenedlaethol Cymru,” eglura Linda. “Roedd y swydd hon, sy’n newydd i FCN, wedi apelio ataf oherwydd bod cyfle gennyf i lywio’n benodol y gefnogaeth mae’r elusen yn gynnig i ffermwyr a’u teuluoedd yng Nghymru.

“Mae FCN yn bodoli i gefnogi pawb sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth - y rhai sy’n ffermio, y rhai sy’n gweithio ar ffermydd, a’r rhai sy’n darparu gwasanaethau a chyflenwadau i ffermydd.

“Rydym yn anelu at helpu pobl i ddod o hyd i ffordd bositif drwy eu problemau. Bob blwyddyn yng Nghymru, rydym yn helpu nifer o deuluoedd gydag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys anawsterau ariannol, clefydau anifeiliaid, iechyd meddwl ac anghydfodau teuluol.

“Mae gan FCN bedwar grŵp o wirfoddolwyr wedi’u lleoli ar draws Cymru. Mae gan lawer ohonynt gysylltiad â ffermio, neu â chysylltiadau agos ag amaethyddiaeth, ac felly mae ganddynt ddealltwriaeth wych o faterion sy’n wynebu gweithwyr fferm a theuluoedd ffermio yn rheolaidd. Mae ein gwirfoddolwyr yn darparu cefnogaeth gyfrinachol, fugeiliol, ac ymarferol am ddim i unrhyw un sy’n gofyn am gymorth. Ni waeth a yw’r mater yn bersonol, neu’n gysylltiedig â busnes.

“Yn ddiweddar, mae FCN yn ymwneud fwyfwy â gwaith rhagweithiol i gefnogi’r gymuned amaeth yn y gobaith bod modd cynorthwyo pobl cyn iddynt gyrraedd pwynt o argyfwng. Mae hyn yn cynnwys gwaith ymchwil, ymgyrchoedd, datblygu cyhoeddiadau defnyddiol, cyfleoedd cymdeithasol, presenoldeb mewn marchnadoedd da byw, sioeau, a digwyddiadau eraill.  

“Gobeithir bod ein dull rhagweithiol yn medru meithrin gwytnwch a chael gwared ar anghydraddoldebau iechyd cyn i broblemau godi, a chreu diwydiant mwy gwydn, deallus a chefnogol.

“Gyda ffermio yng Nghymru yn wynebu nifer o heriau yn ystod y blynyddoedd nesaf, mae disgwyl i lwyth gwaith gwirfoddolwyr FCN gynyddu’n sylweddol. Wrth gwrs, rwyf innau hefyd yn bersonol fel ffermwraig yn awyddus i wybod mwy ynghylch y taliadau fydd ar gael i ffermwyr o dan y cynllun newydd, Y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Sylweddolaf fod y fframwaith newydd hwn yn peri gofid i nifer ar hyn o bryd.  

“Yn ogystal â grwpiau lleol o wirfoddolwyr, mae FCN yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol gyfrinachol (03000 111 999, sydd ar agor o 7yb - 11yh bob dydd o’r flwyddyn) ac e-linell gymorth (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Cofiwch ein bod yma i sgwrsio a gwrando.”

Rwy’n siŵr fy mod yn siarad ar ran holl staff ac aelodau UAC wrth ddymuno’n dda i Linda gyda’i rôl newydd gyda’r FCN. Yn sicr mae ganddi ddigon o brofiad i sicrhau bod iechyd meddwl ffermwyr Cymru yn parhau ar frig pob agenda yn y dyfodol. 

Profiad newydd yn arwain at lwyddiant i Rebecca!

gan Angharad Evans, Swyddog Cyfathrebu’r Iaith Gymraeg

Blwyddyn Newydd Dda, a chroeso i golofn gyntaf Cornel Clecs yn 2023 - gobeithio wir y bydd pob un ohonom yn cael blwyddyn lawn o iechyd da, llwyddiant a hapusrwydd.

Edrychwn ymlaen gyda brwdfrydedd am galendr llawn o ddigwyddiadau unwaith eto eleni, a braf oedd cael y rhan fwyaf o’n prif ddigwyddiadau yn ôl i’w harfer llynedd. Roedd ein holl fudiadau cenedlaethol yn awchu am ddychwelyd i’r drefn arferol a gallu trefnu digwyddiadau cymdeithasol a chystadlaethau unwaith eto, ac roedd mudiad y CFfI yn enghraifft berffaith o hyn wrth sicrhau bod pobl ifanc o bob cwr o Gymru yn medru cymdeithasu a chystadlu unwaith eto.

Un o gyfleoedd mwyaf gwerthfawr y CFfI yw’r Cynllun Pesgi Moch Menter Moch Cymru. Mae’r fenter, sy’n anelu at ddatblygu’r sector moch yng Nghymru, yn brosiect, a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, ac yn ymuno â CFfI Cymru i ddarparu cyfle unigryw a chyffrous i’w aelodau fagu profiad o gadw moch, ynghyd â chyfle i ddatblygu menter newydd.

Y caredigrwydd ysbrydoledig

gan Angharad Evans, Swyddog Cyfathrebu’r Iaith Gymraeg

A dyma ni! Wedi cyrraedd Cornel Clecs diwethaf 2022! Lle aeth y flwyddyn dywedwch?! Ar ddiwedd blwyddyn ddigon heriol arall mae’n braf gallu dod a’r flwyddyn i ben ar nodyn calonogol a phositif. Ynghanol yr holl helbul sy’n digwydd ar hyn o bryd, yn wleidyddol ac economaidd, dewch i ni gael ystyried y pethau pwysig sy’n cael eu hanghofio weithiau, sef caredigrwydd pobl, a’r rhai hynny sy’n meddwl am eraill.

Mae’n siŵr bod y mwyafrif ohonoch yn cofio Mr Emyr O Roberts a fu’n gweithio fel swyddog rhanbarthol UAC yn Ne Ddwyrain Sir Ddinbych o 1990 hyd nes 2003. Ond nid dyna gychwyn ei gysylltiad gyda’r Undeb. Bu ei diweddar dad yn aelod brwdfrydig am flynyddoedd maith, ac Emyr hefyd yn aelod ffyddlon o gangen Sir Ddinbych a Fflint. Yn ddiddorol iawn, mae’n cofio eilio cynnig gan Mr Tom Jones Cwm Nant yr Eira ynglŷn â dyfodol y fferm deuluol mewn cyfarfod blynyddol rywbryd o bosibl ar ddiwedd y chwedegau, rhywbeth sydd wrth gwrs mor berthnasol i ni heddiw.